Gå til innhold Globalmeny Forsiden
elghund

Melding om planvedtak

Kommunedelplan Verdal by 2017-2030 og Områderegulering Nestvoldjordet.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 og § 12-12 og § 17-4 kunngjøres at Verdal kommunestyre i møte den 29.mai 2017 har vedtatt følgende planer:

Kommunedelplan Verdal by (sak 45/17)
Verdal sentrum fikk bystatus i 1998, og planområdet er stort sett sammenfallende med bygrensen og tidligere kommunedelplan fra 2007. Planen fastsetter overordna rammer for fremtidig arealdisponering innenfor planområdet. Det er fastsatt områder med eldre reguleringsplan eller bebyggelsesplan som fortsatt skal gjelde. Kommunedelplanen båndlegger areal for mulig transportbånd, i påvente av reguleringsvedtak etter plan- og bygningsloven. Båndleggingen er tidsbegrenset til fire år, men kan etter søknad til departementet forlenges med fire år. Forhold det foreligger innsigelse til er uten rettsvirkning, da dette skal oversendes departementet for avgjørelse. Dette gjelder parkeringsareal samt grøntareal/uteoppholdsareal mellom Tindved/siloene og jernbanen, småbåthavn samt eventuelt stenging av jernbaneplanovergangen i Nordgata.

Kommunedelplaner kan ikke påklages.

Områderegulering Nestvoldjordet (sak 49/17)
Planområdet er på ca. 78 daa og ligger nord for Verdal sentrum, ved Nestvold, mellom fylkesveg 173 og jernbanen. Områdereguleringen legger til rette for utbygging av 180 nye boenheter, med en blanding av eneboligbebyggelse, rekkehus og leilighetsbygg.

Vedtak om regulering kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Innherred samkommune, postboks 130, 7601 Levanger innen 3 uker fra kunngjøringsdato.

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3, må framsettes skriftlig til Innherred samkommune innen 3 år fra kunngjøring.Publisert: 07.06.2017 10:30 Sist endret: 13.06.2017 09:42

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS