Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Varsel om oppstart planarbeid

Detaljregulering for Nye Læringsverkstedet Knøttene barnehage, Ydsedalen, del av gnr. 10 bnr. 2 i Verdal.

 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8  varsles oppstart av reguleringsplanarbeid av ovennevnte område. Planen vil jfr. Pbl.§ 12-3 bli utarbeidet som en privat detaljregulering med tilhørende bestemmelser, beskrivelse og utredninger.

Tiltakshaver er Læringsverkstedet Prosjektutvikling AS og Plan1 AS vil være forslagsstiller.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av ny 8-avdelings barnehage, som erstatning for eksisterende Læringsverkstedet Knøttene naturbarnehage og Læringsverkstedet Trones barnehage.

Planområdet er ca. 13,3 dekar og omfatter del av gnr. 10 bnr. 2 (Symrevegen 9) og mindre del av gnr. 12 bnr. 1 på Verdalsøra. Arealet ligger nord for Fiolvegen, nordøst for Symrevegen, sør for Nordbergshaugvegen og vest for Sjøbygdvegen/ jordbruksarealet vest for denne vegen. Plangrensen kan bli redusert og justert noe gjennom planprosessen.

For nærmere angivelse av reguleringsområdets beliggenhet og avgrensing vises det til kartet nedenfor.

Området er tenkt regulert til byggeområder for barnehage med tilhørende anlegg og veger. Deler vil også reguleres til grønnstruktur; friområde.

Arealet er uregulert/inngår ikke i gjeldende reguleringsplaner. I Kommunedelplan for Verdal by 2017-2030 er aktuelle deler av eiendommen avsatt til nåværende friområde, og mindre deler til LNRF-formål (stripe av gnr/bnr 12/1 som utvidelse langs 10/2 for å kunne regulere adkomstveg). Detaljreguleringen vil bli en endring ift. gjeldende kommunedelplan.

Planen er vurdert opp mot Forskrift om konsekvensutredning (KU) av 22.06.17, gjeldende fra 01.07.17. Med bakgrunn i at området berører arealer som i kommuneplanen er avsatt til friområde, kan planen være i konflikt med gjeldende Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge, (KU-forskriftens vedlegg II, § 10 tredje ledd pkt. c). Det er dermed krav om konsekvensutredning, men iht. forskriften gjelder ikke krav om planprogram for planforslaget.

Iht Pbl.§ 17-4 varsles det samtidig om at det vil innledes forhandlinger om inngåelse av utbyggingsavtale for planområdet.

Det ønskes forslag til vegnavn på ny adkomstveg til barnehagen

Spørsmål og eventuelle skriftlige merknader til planarbeidet kan innen 03.10.18 rettes til:

Plan1 AS Gardermoen
Balder Allé 2, 2060 Gardermoen
E-post: rag@p1.no, Tlf.nr.: 95 92 00 27

Frist for innspill er satt til 3. oktober 2018.

Planinitiativ Nye Læringsverkstedet Knøttene barnehage, Ydsedalen.

Referat fra oppstartsmøte.

Oversiktskart (klikk på kartet for større format):
Oversiktskart over planområdet, klikk for større format



Publisert: 03.09.2018 12:30 Sist endret: 03.09.2018 12:35

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS