Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 19.04.2012

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 19.04.2012
Tid            : 09:00 (møtet ble satt kl. 12.05) - slutt kl. 13:30 
Til stede   :  9 representanter. Tor-Petter Abelsen fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak 46/12. Ove Morten Haugan tiltrådte som vara.   

 
Utlagt i møtet:

 1. Brev datert 08.03.12 fra Norsk Kulturskoleråd.
 2. Nattvandring 2012.
   

  
Sakliste som Word - Protokoll som Word 
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF 
Alle vedlegg samlet i en PDF-fil
 

Sakliste
Saksnr. Sakstittel Dokumenter Vedtak
PS 041/12 Godkjenning av møteprotokoll 22.03.2012 Protokoll
PS 042/12 Orientering - Protokoll
PS 043/12 Finansrapport 31.12.11 - Verdal kommune Saksframlegg
Protokoll
PS 044/12 Tilstandsrapport for Helsestasjonen for 2011 Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 045/12 Tilstandsrapport PPT for 2011 Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 046/12 Felles organisering av barnevernvakt i Nord-Trøndelag Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 047/12 Trafikksikkerhetsplan 2012-2015, Verdal kommune Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll

 

Oppmøte formannskapets møte 19.04.2012
Navn Parti Funksjon Møter Merknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja
Marit Voll Skrove SP Medlem Ja
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja
Berit Musum FRP Medlem Ja

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Jostein Grimstad Rådmann
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær

  

 
 
 
PS 041/12 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.04.2012

BEHANDLING:  
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 22. mars 2012 godkjennes.”

Ved votering ble vedtaket enstemmig vedtatt. 

 
VEDTAK:  
Protokoll fra møte 22. mars 2012 godkjennes. 

 

 
PS 042/12 Orientering    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.04.2012

BEHANDLING:    
Det ble før møtet orientert om:

Det ble i starten av møtet orientert om:

Rådmann:

 • Status skoleutbygging.
 • Økonomisk situasjon pr. 31.03.12.
   

Det ble i slutten av møtet orientert om:

Ordfører:

 • Interessant besøk fra Danmark – vil lære kulturbasert forretningsutvikling med SNK som case.
 • Tid for generalforsamlinger der vi er eier og deleier.
 • Midt-norsk ordfører og varaordførersamling på Stjørdal forrige uke – videreføring av folkevalgtopplæring - arrangert av KS.
 • Kommunestyrets møte 30. april – sak om høring nasjonal transportplan – sendt ut fra fylkeskommunen16. april med svarfrist 4. mai. Dette betyr sak i samkommunestyret 26. april og sak i kommunestyrets møte 30. april.
   

Rådmann:

 • Verdal vil bli inndelt i flere postnummer. Det vil bli 6 nye.
 • Møte med skatteetaten – avtale der servicekontoret har levert en del tjenester for skatt. Skatt Midt-Norge har ikke lenger mulighet til å inngå slike avtaler.  Dette er ingen ønskelig situasjon for oss.
 • Levanger og Verdal er tildelt til sammen 1,570 million til regionalt næringsfond.
 • Årsberetning og regnskap. Vi har lagt fram regnskapet for revisjon etter fristen og det er ikke bra. Her må vi forbedre oss. 
 • ISK regnskap – revisjonsberetning med noen kommentarer.
 • Vurdering sammenslåing kemner og økonomi – konklusjon ble at de ikke slås sammen.
 • Frode Kvitte er ansatt som kommunalsjef oppvekst.  Tiltrår 1. mai.
 • Møte mellom PBL og Verdal kommune 12. april. Framdrift i dialogen.
 • 3D-modell med Snøhetta – arbeidet snart ferdigstilt.
 • Eiendomsskatten – klagefristen er gått ut og faktura er utsendt. Fortsatt prosjektorganisering i dette arbeidet.
   

Marit Voll Skrove stilte følgende spørsmål:

 • Ber om en sak i neste formannskap der det legges frem en oversikt over kommunale representanter i ulike styrer, samt en orientering om prosessen for oppnevning.
 • Nasjonal transportplan – hva er gjort mot fylkesrådet i forhold til prioritering veg.
   

Ordfører svarte – regner med at den politiske stemningen er som før.

 

 
PS 043/12 Finansrapport 31.12.11 - Verdal kommune Til toppen av siden   

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.04.2012

BEHANDLING:    
Beskrivelse av ord og uttrykk i finansrapport ble utdelt i møtet.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. 

 
INNSTILLING:    
Foreløpig finansrapport 2011 tas til orientering. 

 

 
PS 04
4/12 Tilstandsrapport for Helsestasjonen for 2011 Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.04.2012

BEHANDLING:
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 
VEDTAK: 
Tilstandsrapporten for helsestasjon og skolehelsetjenesten for 2011 tas til orientering.

 

 
PS 04
5/12 Tilstandsrapport PPT for 2011 Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.04.2012

BEHANDLING:
Tor-Petter Abelsen
fikk permisjon og forlot møtet.
Ove Morten Haugan tiltrådte som vara.

Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

 
VEDTAK:
Tilstandsrapporten fra PPT for 2011 tas til orientering. 

 

 
PS 046/12 Felles organisering av barnevernvakt i Nord-Trøndelag Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.04.2012

BEHANDLING:
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 
VEDTAK:
Verdal kommune støtter forslaget om at det skal etableres en felles barnevernvakt i Nord-Trøndelag. Verdal kommune slutter seg også til Trøndelag forskning og utvikling sin konklusjon om at denne barnevernvakta bør lokaliseres sammen med politiet.

En etablering av barnevernvakt i Nord-Trøndelag vil ha økonomiske konsekvenser som Verdal kommune må vurdere i forbindelse med budsjett for 2013. 

 

 
PS 047/12 Trafikksikkerhetsplan 2012-2015, Verdal kommune Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.04.2012

BEHANDLING: 
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

 
INNSTILLING:
Trafikksikkerhetsplan 2012 – 2015 vedtas som grunnlag for kommunens prioriteringer av trafikksikkerhetsarbeidet.

Publisert: 10.12.2010 10:44 Sist endret: 21.11.2012 09:02
Verdal kommune Johannes Bruns gt 2 7650 Verdal
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS