Gå til innhold Globalmeny Forsiden
lundselva2_topp

Rehabiliteringstjenesten

ReHabilteringstjenestens formål er å yte tverrfaglig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og sosial deltagelse .

Rehabiliteringstjenesten er lokalisert i hensiktsmessige lokaler i Fløytarvegen 1 på Stekke. og der vil du treffe :

ReHabiliteringstjenesten har fokus på mennesket i samspill med omgivelsene, og tiltakene spenner fra styrking av individet til tilrettelegging av samfunnet.

Vi kan tilby:     Til toppen av siden

Presentasjonsbrosjyre for rehabiliteringstjenesteen (PDF)

Oversikt over gruppeaktiviteter:     Til toppen av siden

Sansetap / Synskontakt / Hørselskontakt     Til toppen av siden

Illustrasjon til informasjon om synskontaktSynskontakt i kommunen er :
  Ingvild Gregersen Myhre 
  Rehabiliteringstjenesten Stekke
  Mandag - Tirsdag - Torsdag 
  Tlf : 74 04 86 30

Brosjyre om synskontakt (PDF)
 
 
 
Illustrasjon til informasjon om hørselskontakt  Hørselskontakt i kommunen er :
  Fysioterapeut Stine Malen Valstad 
  
  Tlf : 477 93 109

Brosjyre om hørselskontakt (PDF)

Ergoterapi     Til toppen av siden
Ergoterapeutenes hovedoppgave er å fremme helse og livsmestring gjennom å tilrettelegge for menneskers funksjon, aktivitet og deltagelse i dagliglivet.

Ergoterapi er et tilbud til mennesker i alle aldre og livsfaser. En ergoterapeut tilrettelegger for mennesker som av ulike grunner har vansker med å utføre daglige aktiviteter, eller som står i fare for å få det.

Om jobben
Ergoterapeuten anvender aktiviteter i direkte behandling og opptrening, eller indirekte ved å tilrettelegge for gjøremål, gjennom tilpasning av omgivelser og bruk av tekniske hjelpemidler.

Ergoterapeutens arbeid og innsats kan være:

  • helsefremmende
  • forebyggende
  • behandlende
  • rehabiliterende
  • habiliterende
  • vedlikeholdende
     

Ergoterapeuten arbeider både med enkeltmennesker, grupper og systemer, og kan i tillegg ha administrative, pedagogiske og fagutviklende oppgaver.

Målet er et liv på egne premisser, og ergoterapeuten bygger opp under den enkeltes motivasjon og muligheter for å leve det livet den enkelte selv ønsker. Tiltakene tar sikte på å fremme aktivitet, deltakelse, tilhørighet og tilfredshet i hjem, skole, arbeid og fritid. Det er også et mål å forebygge ulykker, isolasjon og aktivitetstap.

Ergoterapeuter er også med i samfunnsplanleggingen. De bidrar til at det offentlige rom blir utformet etter prinsippet om universell utforming. Dette vil si at offentlige kommunikasjonsmidler, uteområder og nye og gamle bygg, skal utformes slik at alle mennesker, til tross for handicap, skal kunne være mest mulig selvhjulpet.

I Verdal kommune er ergoterapeutene organisert under ReHabiliteringstjenesten på Stekke

Fysioterapi     Til toppen av siden
Fysioterapeuten behandler, trener opp og rehabiliterer mennesker som trenger behandling som følge av skader eller sykdom.

Om jobben
Fysioterapeuter arbeider med mennesker som trenger behandling, opptrening og rehabilitering etter skader og sykdom, samt med forbyggende og helsefremmende arbeid.

Fysioterapi som fag handler om kroppens bevegelser og funksjoner i et helseperspektiv. Yrket krever både teoretisk kunnskap, om kroppens oppbygging og funksjon, og praktiske ferdigheter.

Som fysioterapeut jobber du med å utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen hos dine pasienter.

Målet er å bedre pasientenes helse og livskvalitet.

Fysioterapeuten benytter forskjellige undersøkelsesmetoder og tester i sitt arbeid, blant annet testing av bevegelighet, styrke, utholdenhet og balanse.

Fysioterapi er rettet mot enkeltindivider, grupper eller miljø. Fysioterapeuter samarbeider ofte med annet helsepersonell. Motivasjons- og mestringsarbeid med tanke på en helsefremmende og sykdomsforebyggende livsstil har en sentral plass.

I Verdal kommune er de kommunale fysioterapeutene organisert ved ReHabiliteringstjenesten på  Stekke. Videre har Verdal kommune avtaler med fysioterapeuter som jobber privat, etter kommunale føringer.

Disse er:

Diverse dokumenter og skjema:     Til toppen av siden

 

Logoped:     Til toppen av siden
Logoped for voksne

Logoped arbeider med mennesker med språk og talevansker. Vanskene kan ha oppstått som følge av sykdom eller skade, eksempel etter et hjerneslag.

Logopedtjenester for voksne er en lovpålagt tjeneste, men hvordan kommunene velger å organisere tjenesten vil likevel variere.
Verdal kommune har ikke ansatt logoped for voksne, men privatpraktiserende logoped Ingunn Aukland Røstad låner kontor hos Rehabiliteringstjenesten på Stekke hver tirsdag. Hun jobber etter henvisning fra lege, og har avtale med HELFO. De fleste klientene kommer til kontoret på Stekke, men det er også mulig å få hjemmebehandling hvis det er nødvendig.
Ingunn Aukland Røstad, Logoped MNLL kan kontaktes på tlf; 477 51 658

     Til toppen av siden

ReHabiliteringstjenesten (ergoterapi / fysioterapi),
Fløytarvegen 1, S
tekke
Til toppen av siden

samlefoto Klikk for samlefoto for rehabiliteringstjenesten

Privatpraktiserende fysioterapeuter med driftsavtale med Verdal kommune.
Til toppen av siden

Publisert: 15.02.2011 09:30 Sist endret: 26.01.2018 13:41
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS