Gå til innhold Globalmeny Forsiden
jernbaneparken2011

Psykisk helse

MOBBING     Til toppen av siden
Informasjon om mobbing på arbeidsplassen under arbeidsliv på tema arbeid.
 
 
PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE     Til toppen av siden
Audiopedagog / Logoped / PP-tjeneste / PPT / Spesialundervisning
Pedagogisk-psykologisk tjeneste.
 
 
PSYKISK HELSEVERN     Til toppen av siden
Kriseteam ved større ulykker og kriser.
(kriseteamet kontaktes av legevakt ved akutte kriser og katastrofer)

Temaside fra Helsedirektoratet om pyskisk helse.
Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Levanger.
Akuttpsykiatri, Sykehuset Levanger.
 
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk / Barnepsykiatri / BUP / Ungdomspsykiatri
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Sykehuset Levanger (BUP).
 
DPS / Distriktspsykiatrisk senter
For Nord-Trøndelag er det to distriktspsykiatriske senter, et på Stjørdal, og et i Kolvereid.
Les om Distriktspsykiatrisk senterWikipedia. 

Avdeling psykisk helse / Psykiatri / Psykiske lidelser / Psykolog
Avdelingen består av:

 • Omsorgsboliger: Kvisla og Reinsholm bofellesskap.
 • Hjemmetjenester (praktisk bistand/helsehjelp) til mennesker med psykiske plager/lidelser 
  (denne tjenesten kan det kreves egenbetaling for).  
 • Psykiatrisk sykepleiere (denne tjenesten er gratis).
   

Våre tjenester er et tilbud til innbyggere over 18 år.
Du trenger ikke henvisning fra lege for å få hjelp her.

Noen av de viktigste arbeidsområdene våre:

 • Hjelp og bistand til mennesker med psykiske plager/lidelser.
 • Kartlegging, støtte, oppfølging og rådgiving ut fra de problemer som presenteres.
 • Individuelle samtaler (terapeutisk rettet), med kognitiv tilnærming.
 • Deltakelse/koordinering av ansvarsgruppe/ Individuell plan.
 • Veiledning, individuelt og i grupper.
 • Gruppetilbud: Kurs i å mestre depresjon (KID-kurs).
   

Alle ansatte i Avdeling psykisk helse har taushetsplikt.
Du har rett til å være med på utforming av de tiltak og tjenestetilbud som angår deg og din situasjon.

Vi jobber alle hverdager, på dagtid. Om det oppstår akutte kriser e.l. som krever behandling er det fastlege / legevakt som må kontaktes.
Kriseteam ved større ulykker og kriser.
(kriseteamet kontaktes av legevakt ved akutte kriser og katastrofer)

Ønsker du kontakt med Avdeling psykisk helse, ring Servicekontoret på telefon 74 04 82 00, eller avdelingsleder direkte på telefon 400 33 923.
Søknad kan sendes til Avdeling psykisk helse, Verdal Bo- og helsetun, Stiklestad Allè 4, 7654 Verdal. (Bruk ordinært søknadsskjema for pleie- og omsorgstjenester)


Spesialisthelsetjeneste
Om spesialisthelsetjenestenWikipedia.
Spesialisthelsetjenesteloven.
 
 
RUSTILTAK     Til toppen av siden
ATA-senteret
Arbeidstrening og aktivitetssenter.

Ruspolitisk handlingsplan 2014 - 2017
Last ned planen her.  (PDF)
  
Rustjenesten
 / Avrusning / Avvenning / Legemiddelassistert rehabilitering / LAR / Metadon / Subutex / Narkotika / Rusbehandling / Rusmiddelomsorg / Rusmiddeltiltak / Rusomsorg / Rusmiddelmisbruk / Rusmisbruk
Rustjenesten er fra 01.01.2014 organisert som en enhet innen Bo- og dagtilbudtjenesten, og jobber hovedsakelig etter Helse- og omsorgstjenesteloven.

Vi kan gjennom råd, veiledning og hjelpetiltak, hjelpe den enkelte til å komme bort fra misbruk av alkohol og andre rusmidler.

På tilsvarende måte skal det gis råd, veiledning og hjelp til vedkommendes familie.
 
Når det er behov for det, og klienten ønsker det, skal sosialtjenesten bistå med å etablere et behandlingsopplegg. Dette opplegget kan blant annet omfatte støttekontakt, etablering av støtteopplegg på arbeidsplassen, andre tjenester etter denne loven og kontakt med / henvisning til primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste (ARP, institusjon, LAR, heldøgns omsorgstjenester og lignende).

Om du ønsker kontakt med rustjenesten, vennligst ta kontakt på telefon 74 04 82 00. 
(Verdal kommune, Rustjenesten, Johannes Bruns gate 2, 7650 VERDAL)

Spesialisthelsetjeneste
Om spesialisthelsetjenestenWikipedia.
Spesialisthelsetjenesteloven.
 
 
HELSESTASJON RUS Til toppen av siden
Lokalisering og åpningstid
Helsestasjon rud er lokalisert ved Helsesenteret.

 • Åpningstid lavterskel: Hverdager 09:00 - 11:00
 • Åpningstid Urinlab: man, tir, ons, fred 08:00 - 11:00
 • Åpningstid individuell oppfølging: Hverdager 08:00 - 15:30
   

Taushetsplikt
Ansatte ved Helsestasjon Rus har taushetsplikt.

Målsetting
Bedre helse. Helsestasjon Rus har som mål å bedre din fysiske og psykiske helse.

Målgruppe
Helsestasjon Rus gir et tilbud til rusavhengige over 18 år, uavhengig av type misbruk.

Helsestasjon Rus tilbyr :

 • Støtte- og ryddesamtaler
 • Hjelp til å orientere seg i hjelpeapparatets muligheter og tilbud
 • Videreformidling til ulike hjelpeinstanser
 • Oppfølgingssamtale etter overdose
 • Individuell oppfølging av rusavhengige i aktiv rus
 • Barnas time
 • NADA øreakupunktur
 • Koordinering av indiviuell plan og ansvrasgruppe
 • Sykepleier på hjul
  Et tilbud om helsehjelp i heimen for mennesker med alkoholavhengighet.
  Les mer om tilbudet her.
 • Urinlab - tlf: 74 04 85 22 / 970 32 255
   

Hva kan vi bistå med:

 • Utdeling av rent brukeutstyr
 • Returordning for brukt brukerutstyr
 • Vaksine for hepatitt A/B
 • Helsevurdering
 • Hepatitt A, B og C screening
 • Vurdering av sår og evt. sårstell
 • Vurdering og behandling av infeksjoner
   

Alle tjenester ved Helsestasjon Rus er gratis!
Du trenger ingen timeavtale, du kan henvende deg direkte.
Helsestasjon Rus er å treffe på :

 • telefon 74 04 83 34 / 918 31 809.
 • telefon 74 04 83 32 / 974 01 600
   

 
Verdal helsesenter med markering av inngangen til Helsestasjon Rus

SPILLEAVHENGIGHET / SPILLEGALSKAP     Til toppen av siden
Informasjon om spilleavhengighet fra Wikipedia.

Hjelpelinjen for spilleavhengige - snakk med oss gratis på 800 800 40 hver dag fra 09:00 - 21:00.

Publisert: 17.02.2009 10:58 Sist endret: 12.07.2018 08:28
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS