Gå til innhold Globalmeny Forsiden
inndal-flyfoto

Landbruk og skogbruk

De kommunale tjenestene innen landbruk, skogbruk og natur er organisert i enheten Landbruk, miljø og arealforvaltning
Har du spørsmålrudnt disse tjenestene kan du kontakte en av de ansatte i etaten:

Du finner informasjon om tjenestene innen landbuk og skogbruk ved å bruke stikkordene nedenfor.

 

AVLØSERTILSKUDD / AVLØSERORDNING     Til toppen av siden
Informasjon om avløserordningene og avløsertilskudd fra Landbruksdirektoratet.
 
Avløserordningene i landbruket gjelder sykdomsavløsning og avløsning for ferie og fritid.
 
Avløsertilskudd er ei refusjonsordning som skal gi jordbruksforetak økonomisk støtte til leie av avløser ved sykdom og ferie/fritid. 
 
Tilskudd kan gis for følgende tilfeller:

 • Ferieavvikling
 • Sykdom
 • Svangerskap/fødsel/adopsjon
 • Følge sykt barn til behandling
 • Dødsfall i familien
   

Tilskudd kan gis for å dekke faktiske utgifter til lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og kjøring. Avløseren må være fylt 16 år og kan ikke ha næringsinntekt fra foretaket, eller være ektefelle eller samboer til en som har næringsinntekt fra foretaket. 
 
Informasjon om og skjema for avløsning ved ferie/fritid 
 
Informasjon om og skjema for avløsning ved sykdom mv 

Søknadsfrist 3 mnd etter siste dag som etter reglene gir rett til tilskudd. 
 
 
BU-ORDNINGEN / BYGDEUTVIKLINGSMIDLER, TILSKUDD; LÅN OG RENTESTØTTE FRA INNOVASJON NORGE
     Til toppen av siden

Bedriftsutvikling tradisjonelt landbruk- ny BU-ordning fra 2014

I Regionalt næringsprogram for Nord-Trøndelag etableres det fra 01.01.2014 en mulighet til å søke om tilskudd til Bedriftsutvikling tradisjonelt landbruk.

Hovedformålet med ordningen er å styrke planleggingsfasen foran større investeringsprosjekter i tradisjonelt landbruk. Ordningen er spesielt innrettet mot å gi et bedre beslutningsgrunnlag og skal medvirke til å redusere risiko og gi økt gjennomføringskraft for prosjekter som realiseres. Store investeringer i landbruksforetak er krevende, og det er viktig å avklare prosjektets fundament, robusthet og gjennomføre gode risikovurderinger i forkant av en beslutning.

Videre er det viktig at byggherre/prosjekteier har planlagt hvordan tiltaket skal gjennomføres, med angivelse av viktige beslutningspunkter og hvilken beslutningsstøtte som planlegges valgt.

Det skal søkes elektronisk til Innovasjon Norge.

Regionale retningslinjer for Trøndelag


Ordningen gjelder:
Tradisjonell drift

 • Nybygg og modernisering av driftsbygninger til melk- og storfekjøttproduksjon
 • Nybygg og modernisering av driftsbygninger til sau
 • Nybygg og modernisering av driftsbygning til smågrisproduksjon
 • Nybygg og ombygging av driftsbygninger til eksisterende eggproduksjon pga nye regler  om dyrevelferd fra 2012
 • Nybygg og modernisering av anlegg tilknyttet grøntproduksjon
 • Tilskudd ved generasjonsskifte
   

Tilleggsnæringer

 • Lokal matproduksjon og spesialproduksjon
 • Fornybar energi
 • Reiseliv, utmark og opplevelsesnæring
 • Inn på tunet
 • Etablererstipend
   

Hovedkriterier i vurderingen ved tildeling av midler:

 • I samsvar med krav gitt i gjeldende lover, forskrifter og standarder
 • Lønnsomhet
 • Miljøkvaliteter
 • I samsvar med landbrukspolitiske mål
 • Markedsutsikter
   

 
 
DYREHELSE     Til toppen av siden
*
   
Dyrevelferd
Temaside om dyrevelferd fra Mattilsynet.

Lov om dyrevelferd fra Lovdata.
 
 
HUSDYRHOLD     Til toppen av siden
Beitedyr
*
 
Bier / Birøkt
Kontaktinformasjon til lokallag i Trøndelag.

Norges Birøkterlag.

HonningCentralen AL.
 
Fôr
*
 
Husdyrproduksjon
*

Jordbruk
*
 
Karantene
Om karantenebestemmelser for dyr i Store Norske Leksikon.
 
Melkekvote
Temaside om melkekvote fra Landbruksdirektoratet. På disse sidene finner du også informasjon om kjøp, salg og leie av melkekvote. 
 
Nedfôring / Radioaktivitet
Fylkesmannen ved landbruksavdelingen har informasjonsansvar ovenfor næringen/lammekjøttprodusenter om radioaktiv forurensing i utmarksbeitene og evt. behov for nedforing. Landbruksavdelingen samarbeider med Mattilsynets regionkontor for å løse denne oppgaven
Nedforingstid før mulig slakting fastsettes for soner/områder etter gjennomførte målinger når sauene hentes heim fra utmarksbeite. Dyreholdere kan søke om erstatning for ekstra nedforingstid før mulighet for slakting. 
For mer informasjon se Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg eller Informasjonsside om husdyrbruk hos Fylkesmannens landbruksavdeling.
 
Pelsdyroppdrett
Norges Pelsdyralslag.
 
Produksjonsdyr
*
 
Rovdyr / Rovdyrerstatning / Rovvilterstatning / Rovdyrskade / Rovviltskade
Dersom noen har mistanke om at det er gjort skade på husdyr eller tamrein av bjørn, jerv, ulv, gaupe eller kongeørn er det viktig at dette meldes fra til lokal rovviltkontakt i Statens naturoppsyn straks skaden oppdages. Sørg for å sikre kadaveret med tildekking slik at åtseletere ikke kommer til, men la det ligge mest mulig urørt. Merk funnstedet slik at å det er lett å finne igjen. Beskriv funnsted og kryss av på kart om mulig. Ta ut geografiske koordinater hvis du har med GPS.
Liste over rovviltkontaktene i Nord Trøndelag finner du her.  

Rovviltkontakter bør også varsles ved mulig observasjoner av ulv, bjørn og familiegrupper av gaupe/jerv.

Funn av kadaver (rovdyrdrept) og andre rovviltobservasjoner blir lagt inn i en nasjonal rovbase som er søkbar for alle ned på kommunenivå.

Søknadsfristen for erstatning for sau drept av fredet rovvilt er 1. november. Søknaden skal registreres på Rovviltportalen.

Søknader om erstatning for tamrein drept av rovvilt behandles i henhold til forskrift 4. mai 2001 om erstatning for tap og følgekostnader når tamrein blir drept eller skadet av rovvilt.
Søknad om erstatning sendes sammen med Melding om reindrift via distriktsstyret. Søknadsfrist er 1. april.

Innen 15.januar det enkelte år kan det også søkes via Rovviltportalen om midler til følgende forebyggende og konfliktdempende tiltak :

Tiltak retta mot husdyr som kan få tilskot:

 • Tidlegare sanking av sau.
 • Forseinka slepp på beite.
 • Flytting av sau.
 • Overgang til andre saueraser eller anna småfehald.
 • Tidleg lamming og tidleg slakting.
 • Intensiv gjeting av sau, til dømes kombinert med bruk av gjetarhund og nattkve.
 • Bruk av voktarhund.
 • Styrt bruk av område ved hjelp av gjerde (til dømes "rovdyrsikre" gjerde).
 • Bruk av tekniske tiltak.
 • Ekstraordinært tilsyn. Med dette meiner ein iverksetjing av intensivt tilsyn/gjeting straks det er oppdaga rovdyrskadar, samt at dette blir utført kveld, natt og morgon.
 • Prosjekt der utvida tilsyn er ein naudsynt del av ei kombinasjonsløysing.
 • Kombinasjonar av tiltak som er nemnde ovanfor.
 • Andre tiltak som fell inn under målet med ordninga.
   

Føljande tiltak retta mot tamrein kan få tilskot:

 • Kartlegging av taps- og strukturtilhøve i reinbeitedistrikt med spesielt store tap.
 • Fôring av rein i område med store rovvilttap vår og vinter.
 • Mellombels flytting av flokken til mindre rovviltutsette beiteområde.
 • Meir intensiv gjeting i periodar med store rovvilttap.
 • Mellombels inngjerding med utvida kantgjeting i kalvingsområde.
 • Utprøving av halsklavar.
 • Andre tiltak som fell inn under målet med ordninga.
   

Tiltak i kommunar skal gjere lokalsamfunn som råkast av rovvilt, særleg bjørn og ulv, betre i stand til å handtere konfliktar som disse artane kan skape. Tiltaka skal bidra til auka kunnskap om og forståing for rovvilt og rovviltforvaltning. Tiltak retta mot barn og unge skal prioriterast.

Ovenstående er oppdatert iht rundskriv T-1/09 fra Miljøverndepartementet.
 
Kontaktpersoner: Verdal kommune – enhet Landbruk, miljø og arealforvaltning.

 
 
PLANTEDYRKING / LANDBRUK     Til toppen av siden
Avlingssvikt / Avlingsskade
Regler og skjema finnes på egen temaside for Erstatninger landbruk hos Landbruksdirektoratet.
 Kornhøsting, illustrasjonsbilde til landbruk
Jord- og hagebruksforetak med svikt i plante- eller honningproduksjon kan få økonomisk støtte gjennom katastrofeordningen i planteproduksjon der årsaken til svikten er klimatiske eller klimatisk avledede forhold det ikke er mulig å sikre seg mot.
 
Erstatningsordningene er:

Fôrvarevirksomhet / Fôrvirksomhet 
*
 

Gjødsel / Gjødsling / Husdyrgjødsel
Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav hos Lovdata
Generelt:
Tillatt med spredning mellom 15.2. og 1.11. forutsatt at det ikke er frossen og/eller snødekt mark. Spredning uten nedmolding er tillatt før 1.9.
 
Spesielle krav til bruk av produkter med avløpsslam
Produkter som inneholder slam kan ikke spres på areal der det dyrkes grønnsaker, poteter, bær eller frukt. Der slam er spredt kan det først dyrkes slike vekster minimum tre år etter siste sprededato. Slam må ikke spres i eng eller brukes i gartnerier.

Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav - § 25 – 26 - 27:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-07-04-951

Kommunen skal ha en melding om lokal bruk og lagring av avløpsslam
- Skjema (Word)  -  Skjema (PDF)


Jordbruk
*

Jordbruksareal

Kulturlandskap
*
 
Nydyrking
Informasjonsside om nydyrking på nettsidene til Landbruksdirektoratet.
 
Se også Forskrift om nydyrking hos Lovdata.
 
 
Planteproduksjon
*
 
Produksjonstilskudd
Det er to søknadsfrister og én utbetaling av produksjons- og avløsertilskudd per år.

Søknadsfrist for del 1 av søknaden er 15. mars, med telledato 1. mars.
Søknadsfrist for del 2 av søknaden er 15. oktober, med telledato 1. oktober.

Ved del 1 av søknaden er det husdyrprodusenter som kan levere søknad. Ved del 2 kan både husdyr- og planteprodusenter levere søknad.

Søknaden leveres elektronisk, det er ikke adgang til å levere papirsøknad.

Søknad må leveres innen fristen.
Søknadsfristene 15. mars og 15. oktober er absolutte. Det er ikke mulig å levere søknad etter disse fristene.

Foretak som leverer søknaden innen fristen vil kunne endre opplysningene i søknaden innenfor 14 dager uten å få trekk.

Frist for etterregistrering
Det er enkelte opplysninger som kan etterregistreres etter 15. oktober, men innen 10. januar:

 • Avløserutgifter for perioden 16. oktober til 31. desember.
 • Dyr på beite som er sanket fra utmarksbeite senere enn 15. oktober.
 • Livdyr av kylling og kalkun som er solgt mellom 16. oktober og 31. desember.
 • Frukt, bær, veksthusgrønnsaker (inkl. salat på friland), samt poteter produsert i Nord-Norge, som er omsatt mellom 16. oktober og 31. desember.
   

Ta kontakt dersom dere har  spørsmål - se kontaktinformasjon øverst på siden.
   Til toppen av siden


---------------------
 
Regionalt miljøprogram (RMP) / Miljøtilskudd
De fylkesvise miljøprogrammene for jordbruket som ble innført i 2005 skal bidra til å ta vare på miljøverdiene i kulturlandskapet og redusere avrenning og forurensing ved jordbruksdrift. På grunnlag av fire års erfaringer er programmene nå revidert. Tilskuddsordningene er gjennomgått, og det er gjort noen endringer i forhold til tidligere.
Det er de som driver jordbruk som næring og mottar produksjonstilskudd som kan søke om miljøtilskudd under det regionale miljøprogrammet. Rett til tilskudd har den som gjør en miljøinnsats ut over det som forventes ved vanlig jordbruksdrift, og oppfyller de krav og vilkår som forutsettes i forskrift og retningslinjer.
Søknadsfristen er 20. august. 
 
Om regionalt miljøprogram på Landbruksdirektoratets nettside

 
SMIL / Spesielle miljøtiltak i jordbruket 
SMIL er en forkortelse for "Spesielle miljøtiltak i jordbruket", som omfatter tilskudd til miljøinnsats ut over vanlig jordbruksdrift. 
 
Søknadsfrist 1. juni.
 
For mer informasjon og søknasskjema, se temaside om SMIL hos Landbruksdirektoratet.
Retningslinjer for prioritering av søknader gjeldende for Verdal kommune.
 
Økologisk jordbruk / Økologisk landbruk
Økologisk landbruk er et satsingsområde i norsk landbruk. Den sittende regjering har en målsetning om 15 % økologisk produksjon og forbruk innen 2020 (Soria Moria-erklæringa 2005).
Norsk landbruksrådgivning, Nord-Trøndelag (tidligere Trøndelag forsøksring) har høy kompetanse på dette, og gir også tilbud om gratis førsteråd for den som ønsker det.
For satsinga i Nord-Trøndelag, se temaside om økologisk landbruk hos Fylkesmannens landbruksavdeling.
 
Alle økologiske matvarer som produseres i Norge har en godkjenning fra Debio. Denne godkjenningen er en forutsetning for å kunne si at et produkt er økologisk, og for å kunne bruke Ø-merket i markedsføringen.
 
Fellesorganisasjon for økologisk produksjon og forbruk (OIKOS).
Temaside om økologisk mat og landbruk hos Bioforsk.
Temaside om økologisk mat hos Mattilsynet.
Temaside om økologisk matproduksjon hos Landbruks- og matdepartementet.
 
LANDBRUKSEIENDOM     Til toppen av siden
Bo- og driveplikt / Boplikt
Boplikt følger enten etter odelsloven eller konsesjonsloven.
Med hensyn til driveplikt er det noen endringer etter lovendring pr. 1.7.2009. Alle som eier jordbruksarealer er nå pålagt livsvarig driveplikt. Tidligere var det generelt 5 års bo- og driveplikt. Det som har mest betydning etter det nye regelverket er at dersom dyrkajord leies bort, skal det være avtale som gjelder i minst 10 år. En av begrunnelsene for dette er at leietaker, som i de fleste tilfellene er den som driver aktivt jordbruk, skal ha en viss forutsigbarhet med hensyn til drift og investeringer i sin produksjon. De nye bestemmelsene finnes i jordloven.


Gårdskart
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, klimasmart landbruk, kart, arealbruk, genressurser, skog, ressursforvaltning og landbruksøkonomi.
https://nibio.no/tjenester/gardskart

Gårdskart på internett er en tjeneste som viser kart over arealressurser, og gir arealtall for valgt landbrukseiendom. Tjenesten er tilrettelagt for landbruksforvaltningen og eiere og brukere av landbrukseiendommer, men er åpen for alle.

Gårds- og bruksnummer for landbrukseiendommen hentes fra grunneiendomstabellen i Landbruksregisteret. Endringer kommunen gjør i Landbruksregisteret, vil være synlig i gårdskartet neste dag. Finner du feil i kartet eller du f.eks. rydder beiter, så ta kontakt med kommunen slik at kartet kan endres!.
 
Jordskifte
Om jordskifte i Store Norske Leksikon.
Jordskifteretten

Konsesjonsfrihet
Skjema SLF-360 – egenerklæring om konsesjonsfrihet  ved erverv av fast eiendom finner du her.
 
Odel
Odelsloven inneholder regler om hva som er odelsjord, hvem som har odelsrett, odelsrekkefølge og en rekke andre bestemmelser knyttet til odelsretten. 
 
 
NATURSKADE     Til toppen av siden
Temaside om naturskade hos Landbruksdirektoratet.

- se også Naturskade - Bolig og eiendom
 
 
PLANTEVERN     Til toppen av siden
Giftnemnda
*

Plantehelse
*

Plantevernavgift
*
 
Plantevernmiddel / Plantevernmidler
*

Plantevernplan
*
 
Sprøytemiddel / Sprøytemidler
*
 
 
REINDRIFT     Til toppen av siden
Nedfôring / Radioaktivitet
Fylkesmannen ved landbruksavdelingen har informasjonsansvar ovenfor næringen/lammekjøttprodusenter om radioaktiv forurensing i utmarksbeitene og evt. behov for nedforing. Landbruksavdelingen samarbeider med Mattilsynets regionkontor for å løse denne oppgaven
Nedforingstid før mulig slakting fastsettes for soner/områder etter gjennomførte målinger når sauene hentes heim fra utmarksbeite. Dyreholdere kan søke om erstatning for ekstra nedforingstid før mulighet for slakting. 
For mer informasjon se Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg eller Informasjonsside om husdyrbruk hos Fylkesmannens landbruksavdeling.
 
Rovdyr / Rovdyrerstatning / Rovdyrskade / Rovvilterstatning / Rovviltskade
Miljødirektoratet har en rovviltportal der opplysninger om skader og skjema for erstatning kan finnes.
Se mer informasjon om rovdyr under Naturforvaltning på tema Natur og miljø.
Se også utfyllende informasjon om erstatningsordninger for rovdyrskade under Husdyrhold på denne siden.
 
 
SKOGBRUK     Til toppen av siden
Skogbrukslova fra Lovdata.
Oversikt over sentral forskrifter tilknyttet lova fra Lovdata.
Temaside om skogbrukFylkesmannens nettside.
 
Temaside om skogbruk fra Landbruksdirektoratet
Her ligger aktuelt lovverk, informasjon om skogfond og alle aktuelle søknadsskjema (utover skjema for eget arbeid) – tilskudd, meldeplikt mv.
Samleside med aktuelle søknadsskjema fra Landbruksdirektoratet.
 
 
Hogst / Skogdrift / Skogsdrift / Skogsvirke / Avvirking / Avvirkning
Arbeidet med å hogge, kviste, kappe og transportere tømmeret fra skogen og til bilvei.

Skogavgift / Skogfond

Skogkultur
Foryngelses- og kvalitetsfremmende tiltak som planting og såing etter hogst, suppleringsplanting og pleie av den etablerte ungskogen og stammekvisting.

Skogvern / Vernet skog

 
 
 
VEGBYGGING     Til toppen av siden
Avkjøringstillatelse / Avkjørsel / Landbruksveg / Landbruksvei / Privat veg / Privat vei / Vegbygging / Veibygging
Informasjon om vegbygging finner du under Veg og vegtrafikk på tema Trafikk, reiser  og samferdsel.

Publisert: 10.03.2009 12:05 Sist endret: 27.04.2018 13:58
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS