Gå til innhold Globalmeny Forsiden
langtjonna003

Egenbetaling pleie- og omsorgstjenester

Egenandeler og vederlag ved pleie- og omsorgstjenester m.v.

Definisjoner:
G: Folketrygdens grunn beløp = kr. 92.576,- (pr. 01.05.2016)
Langtidsopphold: Opphold i insititusjon ut over 60 døgn
Korttidsopphold: Opphold i institusjon inntil 60 døgn
Dagopphold: Daglig opphold i institusjon inkl. transport og middagsmat.

A. Langtidsopphold i institusjon

B. Korttidsopphold

C. Aktivitetstilbud og transport

D. Hjemmehjelp / Praktisk bistand

E. Trygghetsalarm

F. Matombringing

 
Priser gjeldende fra 01.01.2018 
A. Langtidsopph
old i institusjon.     Til toppen av siden
Langtidsopphold defineres som opphold i institusjon ut over 60 døgn.
Det er fastsatt maksimalsatser for langtidsopphold og andre retningsgivende normer / maksimalsatser i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.
 
Maksimalsatser jfr forskriften er 75% av G (minus fribeløp kr 7.000,-) + 85% av nettoinntekt ut over G. Vederlagsbetalingen skal ikke overstige de reelle oppholdsutgiftene ved institusjonen. Fribeløp ufrvillig dobbeltrom pr 01.01.18 er kr 39.300,-
Det fremmes ikke krav under kr 5.000,- i dødsbo ved årsavregning.
 

B. Korttidsopphold     Til toppen av siden
Opphold i institusjon inntil 60 døgn,

 • Egenandel pr døgn er kr. 160,- 
   

Korttidsopphold gitt som avlastningstilbud er gratis.
 

C. Aktivitetstilbud og transport     Til toppen av siden
 

Aktivitetstilbud og transport
Beskrivelse av tilbudDagsats
Aktivitetstilbud for hjemmeboende eldre inkl middagsmat kr. 180,-
Aktivitetstilbud for hjemmeboende eldre, inkl middag og transport kr. 250,-

 

D. Hjemmehjelp / Praktisk bistand     Til toppen av siden
Egenandel omfatter:
Tjenester i hjemmet og praktisk bistand, samt opplæring i dagliglivets gjøremål iht lov om kommunale helse og omsorgstjenester §3-2  
Det betales et fast månedlig beløp (abonnement) uavhengig av omfanget av tjenesten, likevel slik at det ikke overstiger kommunens selvkost for tjenesten i den enkelte måned. Abonnementet beregnes ut fra husholdningens samlede nettoinntekt før særfradrag etter følgende skala:
 

Hjemmehjelp og praktisk bistand
InntektsgruppeKr. pr. måned
For brukere med inntekt under 2 G 205,-
For brukere med inntekt 2 - 3 G 1.700,-
For brukere med inntekt 3 - 4 G 2.450,-
For brukere med inntekt 4 - 5 G 3.110,-
For brukere med inntekt over 5 G 4.025,-
For enkeltoppdrag i hjemmehjelpstjenesten, der bruker ikke betaler abonnement, brukes en timesats på 290,- (pr. time)

 

E. Trygghetsalarm     Til toppen av siden

 • Abonnement med tilkoblet røykalarm, kr. 3.200,- pr. år.
   
 • Abonnement uten tilkoblet røykalarm, kr. 2.600,- pr. år.
   

F. Matombringing     Til toppen av siden
Priser på mat i forhold til vedtak :

 • Kostpris for middag, kr. 58,-
 • Kostpris for middag med dessert, kr. 63,-
 • Kostpris for måltid med tørrmat, kr. 41,-
   

 Priser på mat i forhold til vedtak  :

 • Middag med dessert, kr. 102,-
 • Middag uten dessert, kr. 98,-
 • Full forpleining trygghetsboliger, pr. dag, kr. 123,-
   

 

Publisert: 29.01.2010 09:01 Sist endret: 23.04.2018 15:12
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS