Funn av muggsopp på skole - anbefaler god lufting

Som følge av taklekkasjer på Stiklestad skole har kommunens bedriftshelsetjeneste engasjert Mycoteam AS for å undersøke om dette har ført til muggsoppbelastning på inneklimaet i bygningen. Nå er rapporten klar, og den viser forhøyede, men ikke helsefarlige verdier i deler av bygget.

Kommunedirektøren har i egen sak (Nye Stiklestad skole – status og videre prosess) orientert om at dersom det skulle oppstå HMS-avvik som ikke gjør det mulig å benytte deler av skolen i påvente av ferdigstillelse av ny skole, vil tiltak bli iverksatt.

Tilbakemeldingen til kommunen etter at undersøkelser av innemiljøet er foretatt, er at det er avdekket åpenbare lekkasjer, samt fuktige områder i deler av bygget, konsentrert i gymsal, rom 6 og rom 7 i 1. etasje. Støvprøvene viser forhøyede verdier av muggsopparter i gymsal og rom 7. På de andre områdene på skolen er det registrert normale verdier.

Yrkeshygieniker Jens Ole Holtan i Friskgården AS understreker at «det er ingen som blir umiddelbart syk av disse funnene som er kartlagt på Stiklestad skole, det er heller ikke nødvendig å stenge lokalene, og ikke deler av lokalene, men heller sørge for utlufting og nok luftskifte i ventilasjonsanlegget. Dette løser utfordringene på kort sikt. Bruk skolen som planlagt i tiden fremover, uten frykt for at skolen plutselig er blitt farlig å være på.»

- Vi følger opp rapporten. Det er gjennomført møte og befaring på skolen fredag 12. mai med teknisk avdeling, og i første uke i juni skal teknisk ha ytterligere undersøkelser, for å vurdere om det er eventuelt behov for bygningstekniske utbedringer. Kommuneoverlege i kommunen har fått rapporten og bedriftshelsetjenestens vurderinger, sier kommunalsjef Oppvekst, Harald Morten Steen.

Det vil gå ut egen informasjon til foresatte til elevene ved Stiklestad skole om de undersøkelser og funn som er gjort.

Muggsopp finnes i alle klima, og det er viktig å vite at det er en del av økosystemet vårt. Menneskekroppen er rustet til å håndtere forekomster av muggsopp, men det er satt en grense for når mengden kan gjøre mennesker syk over tid. Da er det typiske influensalignende symptomer som såre slimhinner, slimdannelse som gir tetthet i luftveiene, tårer fra øynene og i verste fall gir som hodepine og noen konsentrasjonsutfordringer.