Gå til innhold Globalmeny Forsiden
edderkopp-dugg-multe

Kommunedelplan Tromsdalen

Planforslag til offentlig ettersyn.

Komité for plan og samfunn har i møte den 20.11.2012 (sak 81/12) vedtatt at overnevnte plan legges ut til høring og offentlig ettersyn i åtte uker i medhold av Plan- og bygningslovens § 11-14.

Planforslaget legger til rette for betydelige utvidelser av eksisterende kalkbrudd. Utvidelsene åpner både for nye dagbruddsarealer og for områder som skal drives underjordisk. Planforslaget innebærer også at et stort areal innenfor plangrensene båndlegges i påvente av mulig senere regulering for uttak av bergarten fyllitt. Fyllitt er aktuelt som tilsatsmateriale i sementproduksjon.

Forslaget til kommunedelplan kan også ses på Servicekonoret.

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, postboks 130, 7601 Levanger eller på e-post til; postmottak@innherred-samkommune.no.
Uttalelser kan også sendes inn via skjemaet nederst på siden.

Frist for uttalelse: 26.1.2013

Planforslaget (alle 4 dokumenter er i PDF-format):

Vedlegg (alle 39 dokumenter er i PDF-format):

 1. Oversikt over geologiske forhold, marked og produksjon av kalkstein
 2. NIVA rapport vannkvalitet Trongdøla
 3. KU-rapport fra Multiconsult
 4. Tegninger
 5. Botanisk kartlegging og vurdering av konsekvenser i forbindelse med foreslått utvidelse av kalkbrudd i Tromsdalen, Verdal kommune
 6. Tilleggsvurdering konsekvenser botanikk ved evt. alternativ to  
 7. Soppundersøkelse alternativ 2
 8. Undersøkelse av mulig forekomst av elvemusling i Trongdøla
 9. Evaluering av karstforekomster i Tromsdalen 
 10. Karstforekomster i Tromsdalen
 11. Grotter og sprengningsvibrasjoner
 12. Arkeologisk rapport - 011211 
 13. 0-alternativet
 14. Jord- og skogbruk
 15. Friluftsliv
 16. Reindrift
 17. Transport og energi
 18. ROS-analyse
 19. Grunnvann
 20. Landskap
 21. Luftforurensning
 22. C101 -Plan og profiltegninger for nytt vegtrasealternativ
 23. C100 - Plan og profiltegninger for nytt vegtrasealternativ 
 24. C100 - Plan og profiltegninger for nytt vegtrasealternativ 
 25. NVDB - Plan og profiltegninger for nytt vedtrasealternativ 
 26. Støyutbredelse
 27. Friluftsliv alternativ 2
 28. Grunnvann alternativ 2
 29. Jord- og skogbruk alternativ 2
 30. Landskap alternativ 2
 31. Luftforurensning alternativ 2
 32. Støyutbredelse alternativ 2
 33. Støyutredning Tromsdalen fra Reinertsen AS
 34. Støykart Tromsdalen fra Reinertsen AS
 35. Endringer i arealbrukskart for Feren reinbeitedistrikt
 36. Registrering av ornitologiske verdier i Tromsdalen
 37. Vedlegg til ornitologisk registrering
 38. Rapport i forhold til samiske kulturminner
 39. Støysonekart i Tromsdalen


Publisert: 23.11.2012 10:55 Sist endret: 18.02.2021 14:55
Ditt navn
Din Epost-adresse
Gjelder sak
Din uttalelse (max 1500 tegn)
 

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS