Gå til innhold Globalmeny Forsiden
sentrum-flyfoto

Planer til offentlig ettersyn

Kommunedelplan Verdal by og detaljregulering Tangentunet boligområde.

Komité Plan og samfunn har i møte den 9. februar 2016 vedtatt at følgende planforslag legges fram for høring og offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 11-14 og plan- og bygningslovens § 12-10:

Kommunedelplan Verdal by 2016 - 2030, sak 8/16

Kartløsning med temakart og dokumenter

Verdal sentrum fikk bystatus i 1998, og det aktuelle planområdet er stort sett sammenfallende med bygrensen. Planområdet er også identisk med gjeldende kommunedelplan for Verdal byområde fra 2007. Innenfor planområdets ytterkanter ligger blant annet Ørin, Ydsedalen, Kirkehaug og Baglan Berg.

Kart som viser området som omfattes av kommunedelplanen

Formålet med planforslaget er å fastsette overordnete og helhetlige rammer og styringssignal for den fremtidige arealdisponeringen innenfor planområdet. I områder der reguleringsplan eller bebyggelsesplan ikke foreslås beholdt, er det meningen at kommunedelplanen skal bli førende for arealbruken. Frist for uttalelse: 9. april 2016.

Detaljregulering Tangentunet boligområde, sak 9/16
Planområdet ligger på Ørmelen i Verdal kommune og har et areal på ca. 14,8 daa. Formålet med planen er å legge til rette for boligbygging med høy utnyttelse. Det foreslås en utbygging av lavblokker/flermannsboliger i to etasjer med tilhørende parkering, lek og uteoppholdsarealer. Tursti mot friluftsområde vest for E6 blir bevart og videreført i ny plan. Frist for uttalelse: 2. april 2016.

Planforslagene kan også ses på Servicekontoret, Johannes Brunsgt. 2.
Eventuelle uttalelser sendes til Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger eller pr e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no  innen frister angitt ovenfor.

Uttalelser kan også registreres ved hjelp av skjemaet nedenfor eller via denne lenken https://kommune24-7.no/1721/702516.Publisert: 19.02.2016 12:00 Sist endret: 29.01.2021 12:10
Ditt navn
Din Epost-adresse
Gjelder sak
Din uttalelse (max 1500 tegn)
 

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS