Gå til innhold Globalmeny Forsiden
nullmobbing_topp_gronn

Planer til offentlig ettersyn

Detaljregulering Nordgata 8 og 10 (sak 43/20) og Boligplan Verdal kommune 2020-2023. Frist for uttalelser 27.06.2020.

Utvalg for plan og samfunn i Verdal kommune har i møte den 12. mai 2020, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10, vedtatt at følgende forslag til detaljregulering legges fram for høring og offentlig ettersyn:

Detaljregulering for Nordgata 8 og 10 (sak 43/20)
Planområdet er på ca. 2,2 daa, og omfatter Nordgata 8 og 10 i Verdal sentrum. Planområdet omfatter gnr. 19 bnr. 18 (tidligere Fokus Bank med tilbygg og bakgård) og deler av gnr. 19 bnr. 835 (bakgård tilhørende nabobygget «Fokus Park» i Håkon den VII allé 5). Planforslaget legger til rette for ombygging av eksisterende bygningsmasse (Fokus Bank-bygget), slik at bruken endres fra forretning/kontor til forretning/kontor/tjenesteyting og boligbebyggelse. Det foreslås en ekstra etasje og flatt tak. Det legges til rette for forretning/kontor/tjenesteyting i første etasje og 12-14 boenheter i andre til fjerde etasje.

  1. Planbeskrivelse Nordgata 8 og 10, revidert 15.05.2020
  2. VEDLEGG 1 - Plankart Nordgata 8 og 10 datert 16.04.2020
  3. VEDLEGG 2 - Bestemmelser Nordgata 8 og 10 revidert 15.05.2020
  4. VEDLEGG 3 - Illustrasjonshefte
  5. VEDLEGG 4 - ROS-analyse Nordgata 8 og 10
  6. VEDLEGG 5 - Sammendrag og kommentarer - varsel om oppstart
  7. VEDLEGG 6 - Støyutredning Nordgata 8 og 10

Boligplan Verdal kommune 2020-2023
Administrasjonen har lagt forslag til boligplan ut på høring. Boligplanen er en temaplan som skal være retningsgivende og danne grunnlag for helhetlig tenkning, prioriteringer og strategier innenfor både generell boligutvikling og boligsosialt arbeid.

Planforslagene kan også ses på Servicekontoret i Verdal rådhus, Rådhusgata 2.
Eventuelle uttalelser sendes til: Verdal kommune, Postboks 24, 7651 Verdal, innen lørdag 27. juni 2020.
Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@verdal.kommune.no eller registreres inn via skjemaet nedenfor.Publisert: 14.05.2020 10:20 Sist endret: 01.02.2021 11:57
Ditt navn
Din Epost-adresse
Gjelder sak
Din uttalelse (max 1500 tegn)
 

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS