Gå til innhold Globalmeny Forsiden
tidlig-morgen-grensefjell

Varsel om oppstart planarbeid

Hubroberget, deler av gnr./bnr. 37/32, 37/33, og 38/24 i Verdal kommune.

Det varsles med dette om oppstart av planarbeid for detaljreguleringsplan av deler av gnr./bnr. 37/32, 37/33, og 38/24 i Verdal kommune, heretter kalt «Hubroberget».
Området ligger i Forbregd/Lein. Varselet er i samsvar med plan- og bygningsloven §12-8 og §12-3.

Planområdet er vist på kartutsnittet som er vedlagt.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for nye eneboliger tilknyttet eksisterende byggefelt. Planarbeidet skal også legge til rette for nødvendig infrastruktur for de nye boligene. Aktuelle reguleringsformål vil være bolig, veg og felles uteopphold.

Østlig del av planområdet er i dag regulert til friluftsområde i reguleringsplan «Forbregd / Lein del 3» med ikrafttredelsesdato 6.9.1995. Vestlig del av planområdet er regulert til boliger, veg og felles lekeområde i reguleringsplan med samme navn som over: «Forbregd / Lein del 3» med ikrafttredelsesdato 6.3.1985.
Planområdet dekker ca. 22 daa.

Verdal kommune har avgjort at planforslaget ikke utløser krav om planprogram eller konsekvensutredning. Det ble bestemt at konsekvensene for friluftsliv og tilgjengelighet til grønne områder skal vurderes.

Forslagsstiller er Verdal kommune med tegn_3 as som utførende konsulent for arbeidet.

Kommentarer, merknader, og ønske om medvirkning i planarbeidet kan rettes skriftlig pr. brev eller epost til:
tegn_3 v/ Sevrin Gjerde, Bassengbakken 1, 7042 Trondheim, sevrin.gjerde@tegn3.no

Frist for å komme med merknader er satt til 13.3.2019.

Planområdet (klikk på kartutsnittet for større format):

KartutsnittPublisert: 15.02.2019 12:05 Sist endret: 29.01.2021 12:13

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS