Gå til innhold Globalmeny Forsiden
jernbaneparken2011

Varsel om oppstart planarbeid

Nye Vinne og Ness skole, gbnr 282/66 m.fl.,Verdal kommune - info om mulig utvidelse av planområdet lagt til 19.02.

Det varsles herved om at overnevnte område planlegges regulert med sikte på å legge til rette for Nye Vinne og Ness skole, ved utvidelse av eksisterende Vinne skole. Aktuelle temaer i planarbeidet kan bli nærmiljø og friluftsliv, ev. naturmiljø, kulturminner, grunnforhold og klimatilpasning, høyspent, folkehelse/universell og utforming, og trafikk/trafikksikkerhet herunder skoleveg og kjøreadkomst. Dagens hovedkjøreatkomst via Klokkeveien planlegges videreført.
Det kan bli aktuelt med parallell byggesaksbehandling.
Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning.

Referat fra oppstartsmøte   PDF

Varsel om mulig utvidelse av planomådet
  
Spørsmål og merknader til planarbeidet kan innen 25.02.2019 rettes til forslagsstillers kontaktperson:LINK arkitektur AS v/ Randi Nicolaisen, Postboks 383, 0102 Oslo eller RN@linkarkitektur.no.

Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet. Foreløpig avgrensning vises i kartutsnittet under. (klikk på kartutsnittet for større format):

Kartutsnitt

 

Varsel om mulig utvidelse av planområdet for detaljregulering av Nye Vinne og Ness skole, gbnr 282/66, m.fl., i Verdal kommune 
Det vises til brev datert 23.01.2019 med varsel om oppstart av offentlig detaljregulering for Nye Vinne og Ness skole, gbnr. 282/66 m.fl., planID 2018009.

Mulig utvidelse av planområdet
Det er i fm planarbeidene funnet riktig å gjøre en vurdering av om det bør være mulig å etablere en gang-/sykkelforbindelse fra skole- og idrettsområdene ned til bussholdeplass (Norum) i Jamtlandsvegen.

Det varsles derfor at det kan bli aktuelt å utvide planområdet for detaljregulering av Nye Vinne og Ness skole for å muliggjøre slik forbindelse.

Merknader, spørsmål og informasjon
Eventuelle merknader til en slik mulig utvidelse av planområdet bes sendt til:
LINK arkitektur AS v/ Randi Nicolaisen, Postboks 383, 0102 Oslo eller med epost RN@linkarkitektur.no helst innen 25.02.2019, som også er frist for merknader til oppstart av planarbeid.

Dersom det skulle være vanskelig å rekke frist 25.02.2019 for evt merknad til mulig utvidelse, bes dere kontakte Randi Nicolaisen på tlf 481 57 953, eller e-post RN@linkarkitektur.no.
Randi Nicolaisen kan også kontaktes for nærmere informasjon om mulig utvidelse av planområdet.

På samme vis som merknader til oppstart av planarbeid, vil evt merknader til utvidelse av planområdet bli samlet og kommentert av forslagsstiller, og vil bli sendt kommunen sammen med plandokumentene.

Videre saksgang
Etter merknadsfristen vil planforslaget bli utarbeidet, for deretter å bli sendt til Verdal kommune for saksbehandling. Etter første gangs behandling i kommunen, vil planen bli lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.
 

Med vennlig hilsen
For LINK arkitektur AS

Randi Nicolaisen
Sivilarkitekt / planlegger
M 481 57 953
E RN@linkarkitektur.no

Kartskisse som viser mulig utvidelse (klikk på kartet for større format):

Kartskisse som viser muligm utvidelse av planområdetPublisert: 28.01.2019 10:00 Sist endret: 26.02.2019 00:50

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS