Gå til innhold Globalmeny Forsiden
sentrum-flyfoto

Melding om vedtak - Bredingsberg

Detaljregulering for næringsareal Bredingsberg. Klagefrist 08.02.2020.

Verdal kommunestyre har i møte den 9. desember 2019 vedtatt følgende reguleringsplan med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12:

Detaljregulering for næringsareal Bredingsberg - (sak 121/19)
Planområdet er på 5110 m2 og har en beliggenhet nord for fylkesveg 757 Bredingsberg i Vuku, bak Coop Extra. Arealet nyttes delvis til biloppstilling i dag. Området avgrenses i nord av skogkledt, ganske bratt åsside og i vest av regulert boligformål. Planen legger til rette for kombinert kontor/forretning og industriformål med bebyggelse og nødvendig parkering på inntil 90 prosent av tomtearealet. Bebyggelse tillates oppført med gesimshøyde på inntil 6,5 meter og mønehøyde på inntil 9,0 meter.

Vedtatt plan med saksdokumenter kan også ses på på Servicekontoret i Verdal rådhus, Rådhusgata 2. Ønske om kopi av dokumentene rettes til Servicekontoret tlf. 74 04 82 00

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages.
Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Verdal kommune, postboks 24, 7651 Verdal, innen 3 uker fra kunngjøringsdato 18.01.2020.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Verdal kommune innen 3 år fra kunngjøring.

Det er adgang til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. Forvaltningsloven § 42.Publisert: 16.01.2020 07:45 Sist endret: 23.12.2020 11:51

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS