Gå til innhold Globalmeny Forsiden
fra_trones1

Endring reguleringsplan Storholmen hyttefelt

Administrasjonen sender herved forslaget på en begrenset høring.

Detaljregulering for Storholmen hyttefelt ble vedtatt 29.04.2013.Planen ble sist vedtatt endret den 22. mai 2018.

Den 26.06.2018 søkte Sweco AS om endring av overnevnte reguleringsplan pva. Sandvika Hytteutvikling AS. Endringsforslaget gjaldt veg og parkering. Saken var på høring i 2018, men er ikke behandlet ennå, da det var ønskelig å supplere søknaden med flere endringer.

Sweco AS har med e-poster 5. og 8. mars 2019 supplert overnevnte søknad med flytting av to hyttetomter, som nå sendes på høring. Det er også foretatt andre justeringer.

Kort om høringen i fjor sommer
Den 26.06.2018 søkte Sweco AS om endring av overnevnte reguleringsplan pva. Sandvika Hytteutvikling AS. Kommunen sendte søknaden/planforslaget på høring med brev datert 06.07.2018. Frist for høringsuttalelse var 10. august 2018. Fylkesmannen fikk forlenget frist til 01.09.2018. Det er mottatt 5 høringsuttalelser, med spørsmål, innvendinger og råd.

I overnevnte høring hadde Sametinget ikke innvendinger. Trøndelag fylkeskommune ga bl.a. råd om regulering av tomtegrenser for de som har festetomter. Råd fra Fylkesmannen i Trøndelag er fulgt opp med notat om vurdering av naturmangfold, se vedlegg. I notat om naturmangfold går det fram at størrelsen på parkeringsplass P8 og P9 bør revurderes, samt at parkeringsplass P8 med fordel kan trekkes noe vest for å unngå å berøre myr. Opplysning/ spørsmål fra en hytteeier er avklart. Det foreligger innvending fra en fester av hyttetomt. Saken er ikke behandlet ennå, da alle foreslåtte endringer vil bli behandlet samtidig.

Denne høringen
I e-post 05.03.2019 er følgende opplyst fra Sweco:
«Endringer i plankart er ny veg SV8 og PP9, endring av vegtrase SV3 ved stranda, justering av størrelse på parkering PP8 samt flytting av hytter 167 og 189.

I bestemmelsene er følgende lagt til:
§ 2.3: Spredning av fremmede arter skal unngås.

Endringer i §3.2.1:

  • P‐plasser er tilpasset hyttenr. inkl. flyttede hytter.'
  • Veg SV8 og parkering P9 er spesifisert med nr.
  • Veg SV3 ved stranda er spesifisert med nr.
     

Søker herved om at saken tas til behandling.»

Se vedlegg for nærmere informasjon og begrunnelse.

Etter det kommunen kan se er parkeringsplassene P8 og P9 justert siden høringen i fjor sommer. P9 er redusert fra 0,6 til ca. 0,4 daa. P8 er endret i form. En av hyttetomtene foreslås flyttet fra Sandvikodden i øst til sørvestre del av Storholmen. En hyttetomt flyttes internt på samme holme/odde sørvest i hyttefeltet. Flyttingen er forklart i vedlegg 5 og 6.

Flyfoto
Parkeringsplass f_SPP9 er redusert siden forrige høring. Røde linjer viser forrige høring. Hvite linjer er fra vedlagte høringsforslag. P-plassen er endret fra ca. 0,6 til ca. 0,4 daa.
Flyfoto
Parkeringplass f_SPP8 er justert i form siden forrige høring. Røde linjer er forrige høring.
Hvite linjer er fra vedlagte høringsforslag. Størrelsen på p-plassen er nå på ca. 4-5 x 30 m.
Flyfoto
BFR167 og BFR189 er foreslåtte nye hytteplasseringer.

Administrasjonen sender herved forslaget på en begrenset høring, da det tas sikte på en enklere behandling etter plan- og bygningslovens § 12-14 andre og tredje ledd.

Planforslaget (vedlegg 1-6) sendes ikke ut til berørte parter med post, men kan ses nedenfor eller på Servicekontoret i Verdal, Johannes Bruns gate 2.
Dersom dokumenter ønskes tilsendt kan kommunen kontaktes for dette.

Eventuelle uttalelser sendes til: Verdal kommune, Postboks 24, 7651 Verdal, innen 23. april 2019.
Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@verdal.kommune.no eller registreres via skjema nedenfor.Publisert: 20.03.2019 14:30 Sist endret: 21.03.2019 07:03
Ditt navn
Din Epost-adresse
Gjelder sak
Din uttalelse (max 1500 tegn)
 

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS