Gå til innhold Globalmeny Forsiden
tidlig-morgen-grensefjell

Melding om igangsetting av reguleringsarbeid for Vinne barnehage

Sweco Norge AS, på vegne av Verdal kommune, gir i samsvar med plan - og bygningslovens §§12-8 melding om oppstart av detaljregulering for Vinne barnehage, planID 2022006.

Formålet med planen er å legge til rette for etablering av ny barnehage i Vinne i Verdal kommune, samt å sikre areal til tilhørende ute-/lekeareal. Planlagt ny barnehage vil erstatte fire eksisterende/nylig nedlagte barnehager i Verdal (Garnes, Ness, Vinne og Kanutten barnehager), og vil måtte romme rundt 120 barn. Nytt ute-/lekeareal vil være tilgjengeleig på kveldstid og på den måten innlemmes som en del av nærmiljøanlegget som allerede eksisterer i området.

Planområdet er omtrent 11 mål og består av tre kommunale eiendommer: gnr/bnr 282/82m 282/86 og 282/109. Planområdet ligger midt i boligfeltet Baglan Berg i Vinne, avgrenset av Baglanvegen i sør, Vinne skole med uteoppholdsareal i nord og boligbebyggelse i øst og vest. Adkomst er i dag vi fv. 72 og Baglanvegen.

I kommunedelplan for Verdal by er planområdet avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting, mens en gammel dagligvareforretning ligger på området som er avsatt til forretning. Denne er ikke i drift i dag.

Det vurderes at tiltaket ikke får vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn, og faller ikke inn under §§ 6, 7 eller 8 i forskriften. Planen inneholder ikke tiltak nevnt i vedlegg I eller II og det er derfor ikke krav om konsekvensutredning. Likevel skal konsekvensene av endret formål fra kommunedelplanen vurderes, spesielt på tema som geoteknikk, trafikk, gang- og sykkelforbindelser og støy.

Det er allerede igangsatt geotekniske vurderinger på området for å kartlegge stabiliteten. Resultatene her vil sette rammer for løsninger på området, både med tanke på plassering av ny bebyggelse og størrelse og antall etasjer.

Kjøreadkomst fra Baglanvegen skal vurderes, da det ikke er ønskelig å føre noe trafikk gjennom boligområdet utenom Baglanvegen, både med tanke på trafikksikkerhet og støy. Behovet for parkering skal også vurderes, samt evt. sambruk med Vinne skole og Vinne aktivitetspark. Løsning for gående og syklende til området og for passerende skal også vurderes.

Foreslått plangområde er vist på oversiktsbildet nedenfor, planens avgrensning på kartet under der igjen.

Eventuelle innspill eller opplysninger kan sendes digitalt til Sweco Norge AS v/Stine Liaklev Bakkan (stine.bakkan@sweco.no) med kopi til Verdal kommune (postmottak@verdal.kommune.no).

Frist for merknader til planoppstart er 19. august 2022.

En vil be om at eventuelle leietakere/rettighetshavere blir informert.

OVERSIKTSBILDE:

PLANENS AVGRENSNINGPublisert: 30.06.2022 13:44 Sist endret: 07.07.2022 09:16

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS