Gå til innhold Globalmeny Forsiden
kvernsjoen_host_2013

Vedtatt reguleringsplan

Detaljregulering for Kvislaparken.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12  kunngjøres at Verdal kommunestyre i møte den 27. mai 2019 har vedtatt følgende reguleringsplan:

Planvedtak - detaljregulering for Kvislaparken (sak 41/19)
Planområdet ligger sør på Reinsholm i Verdal, mellom allerede etablert boligbebyggelse på Reinsholm, jordbruksareal og Verdal sentrum. Vest for området ligger Kvislabekken og Fv757. Planområdet har i dag navnet Reinsvold søndre og er ca. 42 daa. Området ligger ca. 300 meter i sørøstlig retning fra jernbanestasjonen i Verdal sentrum..Vedtatt plan legger til rette for minimum 225 boenheter i bebyggelse med 2 til 5 etasjer, samt tilhørende fellesområder. Kjøreadkomst fra Kvislavegen.

  1. Planbeskrivelse Kvislaparken 
  2. Bestemmelser 02052019 
  3. Plankart Kvislaparken-A 1-L
     

Vedtatt plan med dokumenter kan også ses på Servicekontoret i Johannes Bruns gate 2. Ønske om kopi av dokumentene rettes til Servicekontoret tlf. 74 04 82 00.

Kommunestyrets vedtak om reguleringsplan kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Verdal kommune, postboks 24, 7651 Verdal innen 3 uker fra kunngjøringsdato.

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3, må framsettes skriftlig til Verdal kommune innen 3 år fra kunngjøring.

Det er adgang til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute eller klage er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.Publisert: 06.06.2019 11:45 Sist endret: 06.06.2019 11:50

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS