Gå til innhold Globalmeny Forsiden
tidlig-morgen-grensefjell

Varsel om regulering for "Brauta Øst"

I samsvar med Pbl § 12-8 varsles herved om oppstart av reguleringsarbeid for "Detaljregulering Brauta øst " i Verdal. Forslagsstiller er Nordbohus AS.

Planområdet ligger på Brauta i Vinne og omfatter del av eiendommene gnr. 282 bnr.4, del av gnr. 283 bnr.169, gnr. 283 bnr.19, gnr 283, bnr 167, gnr 282 bnr 186, gnr 282, bnr 33 og gnr 282, bnr 24. Planområdet er på ca 5,7 da. Formålet med reguleringen er å regulere planområdet til boligbebyggelse, vei og lek/uteoppholdsareal. Det planlegges ca 9 boenheter på området. Adkomst er tenkt fra Tømmermannsvegen via Veiesvingen. Det er ingen gjeldende reguleringsplan på området i dag. I kommuneplanen for Verdal by er området avsatt til boligformål B15. Planarbeidet vil avklare nærmere om tomteutnyttelse, bebyggelsesform, friarealer, infrastruktur mv. Verdal kommune har vurdert at det ikke er behov for konsekvensutredning.

Parallelt med planarbeidet startes det opp forhandlinger om utbyggingsavtale. Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale kunngjøres i hht pbl §17-4.

Innspill og spørsmål til planarbeidet kan rettes til Arcon Prosjekt A/S v. Gyda Løken, Neptunveien 6, 7652 Verdal, tlf.981 11 291 eller pr e-post til gyda@arcon.no innen 23.08.2019.

Se planavgrensning nedenfor, klikk på kartet for større format.

Skisse som viser planavgresning BrautaPublisert: 22.07.2019 07:39 Sist endret: 30.07.2019 14:30

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS