Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Om skolen

Vuku oppvekstsenter er en kombinert barne- og ungdomsskole med elever fra 1.-10. klasse. Skolen ligger 15 km fra byen Verdal, i bygdas andre sentrum, Bredingsberg i Vuku.

Allerede 24. juli 1824 vart det fattet vedtak om fastskole i Vuku sokn, den første i Verdal kommune. Skolen vart bygd på gården Vest-Hellan på Hellbakkan med ett klasserom og bolig for læreren. Bygningen vart i 1846 flytta ned til nåværende skoleområde som lå mer sentralt til.

Skolebygningen vart reparert i 1861, påbygd i 1920 med ett klasserom til og tatt i bruk samme høst. Den offentlige innvielse var den 9. juli 1922. Denne tømmerbygningen var i  bruk fram til 1985, da det vart satt opp ei brakke med to klasserom, paviljongen, som skulle fungere som skolebygning inntil det vart reist nytt bygg. Gammelskolen vart jevna med jorda, men det skulle ta hele 23 år før paviljongen vart erstatta.

Dagens skolebygninger vart satt opp i siste halvdel av 1960-tallet i forbindelse med skolesammenslåinger og innføring av 9-årig grunnskole. I 1966 vart skolekretsene i Ulvilla og Leirådal slått sammen med Vuku skolekrets og elevene flytta til Vuku barneskole.

Allerede i 1968 vart det starta forsøk med ungdomsskole i Vuku. Skolekretsene som soknet til ungdomsskolen var: Vera, Bjartan, Volden, Garnes, Sul, Stiklestad, Sør-Leksdal og Nord-Leksdal. I 1993 vart også elever fra Ness overført fra Verdalsøra ungdomsskole til Vuku ungdomsskole, men tilbakeført til Verdalsøra ungdomsskolekrets fra høsten 2010.        

I 2002 vart skolen organisert som oppvekstsenter med felles ledelse for Vuku barnehage, Vuku barneskole og SFO, og Vuku ungdomsskole. Vuku oppvekstsenter startet en langvarig renoveringsperiode med oppussing av gamle og slitte skolelokaler og oppsetting av nybygg/tilbygg i 2004. 

Første trinn bestod av sanering av de gamle elevtoalettene på ungdomsskolen, oppsett av nybygg som inneholder kantine/mediarom/auditorium, nye toaletter og ny administrasjonsfløy. I tillegg ble den gamle klasseromsfløya delvis renovert og tatt i bruk ved skolestart høsten 2005.   

Neste trinn var barneskolebygningen med SFO-lokalene som vart ferdigstilt høsten 2008. Vuku barneskole har nå 7 klasserom, SFO-lokale og to lærerrom.

Den nye klasseromsfløya til ungdomsskolen vart helrenovert i perioden fra desember 2008 til desember 2009, og sto innflyttingsklar til jul, tilrettelagt for to paralleller. Bygningen har lærerrom og to ordinære klasserom med grupperom til hvert trinn samt naturfagsal, datalaboratorium og formingsavdeling. 

I byggeperioden var skolen avhengig av å leie lokaler til undervisning i mat og helse, og klassene på 9. trinn ble frakta med buss til Ulvilla forsamlingshus, en dag i uka hver. Musikkundervisning ble holdt i de nedlagte postlokalene i Vuku sentrum. Fra våren 2009 og fram til gymsal/samfunnshus ble ferdig renovert juni 2010, ble kroppsøvingstimene holdt utendørs, men med bruk av garderobene i klubbhuset til Vuku il.

Siste byggetrinn der den gamle klasseromsfløya på ungdomsskolen ble bygd om til kantine/musikkrom, skolebibliotek, skolekjøkken, nye administrasjonskontor og ny hovedinngang, startet umiddelbart etter at den nye klasseromsfløya ble tatt i bruk i desember 2009. Utgangspunktet var å renovere det gamle bygget, og det skulle være ferdig renovert til skolestart høsten 2010, men det viste seg at bygget var i en for dårlig forfatning til å renoveres, så den gamle undervisningsfløya fra 1960-åra ble sanert og nytt bygg satt opp. De nye rommene ble tatt i bruk desember 2010.

Etterjulsvinteren og våren 2011 ble brukt til å gjøre alt helt ferdig, både inne og ute, og komme inn i nye rutiner i nye rom. Offisiell åpning av "nyskolen" var onsdag 4. mai klokka 10, med alle elever, ansatte og innbudte gjester tilstede, og resten av uka var det fest tre hele dager til ende.

Ordfører Bjørn Iversen stod for den høytidelige "snorklippinga" symbolisert gjennom avduking av veggen ved hovedinngangen med Vuku oppvekstsenter, skolens visjon "Alle skal bli sett. Alle skal bli hørt.", og alle håndavtrykkene til alle på skolen, samt gaven fra kommunen til skolen, et flott maleri av kunstneren Per Olav Olsen. Elever og Vuku skolemusikk underholdt med sang og musikk, og det var taler fra elevene, foreldrene, rektor, oppvekstsjef og ordfører, og blomster og gaver fra de innbudte gjestene.

På kvelden var det åpningsfest for elever og foresatte på barnetrinnet, med underholdning av 7. klasse, kaffesalg av 6. klasse og guiding i nyskolen av 5. klasse. Åpningsfesten for undomstrinnet med foresatte var på kvelden torsdag 5. mai, med underholdning av klasse 9B, mens 9A og 9C stod for guidinga og 10. trinn stod for kaffesalg. 8. trinn hadde ansvar for å holde skolen ryddig både ute og inne.

Fredag 6. mai holdt skolen åpent for alle andre som ville komme å se.  

Fra skolestart høsten 2012 ble elever fra Leksdal overført til Verdalsøra ungdomsskole, og elevtallet ved Vuku ungdomsskole ble redusert slik at skolen i framtida skulle bli to-paralleller. Ved skoleslutt våren 2014 gikk det siste tre-parallell-kullet ut ved Vuku, og brakka med tre klasserom som hadde stått på fotballbanen øst for gymsalen, ble kjørt bort. Vuku ungdomsskole var fra skolestart høsten 2014 to-parallell på alle tre trinn på ungdomsskolen.

Barneskolebygningen fikk også noe tilpasning før skolestart høsten 2014. Det ble satt opp noen delingsvegger i andre etasje for å få flere grupperom.

Publisert: 05.01.2010 11:14 Sist endret: 14.08.2014 14:51
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS