Gå til innhold Globalmeny Forsiden
kvernsjoen_host_2013

Arkivtjenesten i Verdal kommune

Arkivordningen skal til enhver tid gjenspeile kommunens oppgaveutførelse og gi et bilde av kommunens oppgavehistorie. Arkivordningen skal bidra til en god og rask saksbehandling i tråd med innbyggernes krav til service og rettssikkerhet.

Kommunens arkivplan

Kommunens saksdokumenter, inkl. all korrespondanse til og fra kommunen, er som hovedregel offentlige. Dokumentene eller opplysninger i dem er unntatt fra offentlighet dersom unntaket har hjemmel i lov eller forskrift med hjemmel i lov. Kommunen er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert epost, i samsvar med bestemmelsene i offentlighetsloven.

Fagleder for enheten Arkiv, Informasjon og Service, er også arkivleder i Verdal kommune. Arkivleder er administrativt underlagt Rådmannen i Verdal Kommune

KS SvarUt er en del av kommunens strategi om digitalt førstevalg når det gjelder å kommunisere med innbyggere og næringsliv. SvarUt løsningen er første steget for å få til full digital kommunikasjon med dem som henvender seg til kommunen. Løsningen gjør det mulig å sende svarbrev fra kommunen elektronisk til aktuelle mottakere via deres meldingsboks i altinn.no. Mottaker av brev vil få en SMS med melding om at de har mottatt brev fra kommunen og at dette kan lastes ned fra brukerens konto hos Altinn.

eDialog er en nasjonal sikker innsending der du må logge deg på via id porten. Her kan det også sendes post som inneholder personopplysninger eller annen informasjon som er unntatt offentlighet. Det som sendes legges direkte inn i kommunens sak-arkivsystem, dvs fagsystemet ePhorte.

Privatarkiv Det er Verdal Bibliotek som har tatt hånd om privatarkiver i Verdal kommune

Andre lenker:
IKA Trøndelag: Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal kunne fungere som arkivdepot for eiernes papirbaserte og elektroniske arkiver og sørge for at materialet blir gjort tilgjengelig for offentlig bruk, forskning og andre administrative og kulturelle formål.

Arkivverket er øverste arkivmyndighet og har ansvar for blant annet faglige standarder og retningslinjer, tilsyn og veiledning med offentlig arkivarbeid. Arkivverket skal i tillegg iverksette overordnet nasjonal politikk på arkivfeltet. Som bevaringsinstitusjon har Arkivverket ansvar for langtidslagring, tilgjengeliggjøring og formidling av statlige arkiver og prioriterte private arkiv.

Arkivportalen er en nasjonal søketjeneste på tvers av arkivinstitusjoners kataloger. Her vil du kunne finne informasjon om hvilke historiske arkiver og dokumenter som befinner seg i det mangfoldet av arkiver som finnes i Norge. http://www.arkivportalen.no/

Digitalarkivet presenterer dokumenter fra arkivene i digital form. Du kan søke i databaser/tabeller, lese fulltekstavskrifter, bla i bilder og/eller lytte til digitalisert lyd. Digitalarkivet er åpent for alle og gratis å ta i bruk.

Publisert: 06.11.2018 11:22 Sist endret: 23.07.2021 09:59
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS