Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 20.08.2020

Utvalg:       Verdal formannskap
Møtested:   Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato:           20.08.2020
Tid:             09:00 - 14:55
Til stede:    


I starten av møtet ble det orientering om følgende:

 • Experis v/ Emil Lie – prosess og framdriftsplan rekruttering kommunedirektør. Se presentasjon.
 • Økonomirapport v/økonomisjef Helge Holthe - se presentasjon. Det er gjort en korrigering på befolkningstall etter møtet.

 
Merknader til innkalling/Sakliste:

 • Sandnes: vedlegg til sa 92/90 ble utsendt mandag – hadde ønsket disse tidligere.
 • Bern: Saker sendes ut fredag og har da i realiteten kort tid på å sette seg inn i sakspapirene. Dette gjelder både saksmengden og utsendingstidspunktet.

 

Innkalling til møtet i PDF    Protokoll fra møtet i PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 091/20 Godkjenning av møteprotokoll  24.06.2020 Protokoll
PS 092/20 Delårsrapport 2 -2020 Saksframlegg Protokoll
PS 093/20 Økonomisk tiltakspakke innenfor bygg og anlegg på grunn av covid-19 - Prioritering av aktuelle tiltak  Saksframlegg Protokoll
PS 094/20 Utbygging ny Vuku barnehage - Sluttrapport Saksframlegg Protokoll
PS 095/20 Godtgjøring til fjellstyrets medlemmer for perioden 2020-2023 Saksframlegg Protokoll
PS 096/20 Revidert samarbeidsavtale mellom Helse Nord-Trøndelag og Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 097/20 Delegeringsreglement for Verdal kommune for perioden 1.1.2021 - 31.12.2024 - oppnevning av arbeidsgruppe Saksframlegg Protokoll
 PS 098/20 Revidering av reglement for kommunestyret, formannskapet, utvalg for plan og samfunn og utvalg for mennesker og livskvalitet Saksframlegg Protokoll
PS 099/20 Behandling Boligplan Verdal 2020-2023  Saksframlegg Protokoll
PS 100/20 Lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall  Saksframlegg Protokoll
PS 101/20 IKA Trøndelag - endring av selskapsavtale 2020 Saksframlegg Protokoll
PS 102/20 Lokalbrygg AS - søknad om salgsbevilling for nettsalg av alkoholholdig drikk gruppe 1 Saksframlegg Protokoll
PS 103/20 BPA – Fritt brukervalg Saksframlegg Protokoll
PS 104/20 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 10.08.2020 Saksframlegg Protokoll
PS 105/20 Christer Ahlqvist - søknad om fritak fra vervet som medlem i rådet for likestilling av funksjonshemmede for resten av valgperioden Saksframlegg Protokoll
PS 106/20 Kent Arild Green - søknad om fritak som varamedlem i kommunestyret for Fremskrittspartiet Saksframlegg Protokoll
PS 107/20 Orientering - Protokoll
PS 108/20 PE-sak: Konstituering av kommunedirektør fra 1. oktober 2020 Saksframlegg Protokoll
PS 109/20 PE-sak: Godkjenning av forhandlinger av rådmannens lønn 2020 Saksframlegg Protokoll

 

Oppmøte formannskap 20.08.2020

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Pål Sverre Fikse SP Ordfører Ja  
Anne Grete L. Valbekmo SP Varaordfører Nei Arvid Wold møtte som vara
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Einar Olav Larsen SP Medlem Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Sven-Øyvind Bern SV Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

 

  

PS 091/20 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.08.2020

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 24. juni 2020 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:  
Protokoll fra møte 24. juni 2020 godkjennes. 

 

PS 092/20 Delårsrapport 2 -2020  Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 20.08.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:  

 1. Delårsrapport og finansrapport pr mai 2020 tas til orientering.
 2. Driftsbudsjettet endres i samsvar med vedlagte bevilgningsskjema drift.
  a. Tjenesteområde administrasjon, styring og fellesutgifter styrkes med 0,85 mill kr pga. forlengelse av ansvar for kemner. Finansieres av økt rammetilskudd.
 3. Investeringsbudsjettet endres i samsvar med vedlagte bevilgningsskjema investering.
  a. Investeringer i anleggsmidler reduseres med 47,5 mill
  b. Merverdiavgiftskompensasjon reduseres med 8,66 mill
  c. Bruk av lån reduseres med 38,84 mill
  d. Egenkapitalinnskudd i KLP reduseres med 285 tusen, og tilsvarende reduseres bruk av investeringsfond med 285 tusen.
 4. Rådmannen bes samtidig innarbeide bevilgning på 5,7 millioner til kjøp av ny vegskrape i investeringsbudsjettet for 2021

 

PS 093/20 Økonomisk tiltakspakke innenfor bygg og anlegg på grunn av covid-19 - Prioritering av aktuelle tiltak  Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 20.08.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 
Kommunestyret ber om at følgende prosjekt sendes ut på tilbudskonkurranse snarest mulig.

 1. Utskifting av vinduer Verdal rådhus 2. og 3.etasje:                      1,5 mill.kr inkl.mva
 2. Utskifting vinduer Ørmelen skole:                                                1,0 mill.kr inkl.mva
 3. Nytt ventilasjonsaggregat bibliotek/kinobygget:                           1,5 mill.kr inkl.mva
 4. Nytt adgangskontrollsystem bibliotek/kino                                   0,3 mill.kr inkl.mva
 5. Oppgradere heis 2 pluss utskifting av ytterdører m/karm Stekke: 1,2 mill.kr inkl.mva
 6. Pussing av 3 fasadesider Herredshuset:                                          1,5 mill.kr inkl.mva
   
  - Dersom det er ubrukte midler igjen etter at første tilbudskonkurranserunde er foretatt, sendes følgende prosjekt ut på tilbudskonkurranse i prioritert rekkefølge:
 7. Nedgravd renovasjonsløsning Stekke:                                           0,3 mill.kr inkl.mva
 8. Verdalsøra skole, Utvidelse av adkomstkontroll med kort:           0,4 mill.kr inkl.mva
 9. Verdalsøra skole, nytt kjøkken Frisklivssentralen:                        0,5 mill.kr inkl.mva
 10. Bygging av 2 nye boder for utstyr Verdalsøra skole:                    3,0 mill.kr inkl.mva

 

 

PS 094/20 Utbygging ny Vuku barnehage - Sluttrapport  Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 20.08.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:  
Sluttrapport tas til orientering. 

 

 

PS 095/20 Godtgjøring til fjellstyrets medlemmer for perioden 2020-2023  Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 20.08.2020

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 
Kommunestyret vedtar Fjellstyrets forslag av 08.01.2020 angående godtgjøring av Fjellstyrets medlemmer for perioden 2020-2023.

 

 

PS 096/20 Revidert samarbeidsavtale mellom Helse Nord-Trøndelag og Verdal kommune  Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 20.08.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble innstilling fra utvalg mennesker og livskvalitet enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:  
Verdal kommunestyre vedtar revidert samarbeidsavtale mellom Verdal kommune og Helse Nord-Trøndelag HF, gjeldende fra 1. januar 2021. Den reviderte avtalen erstatter tidligere inngåtte avtaler.

 

 

PS 097/20 Delegeringsreglement for Verdal kommune for perioden 1.1.2021 - 31.12.2024 - oppnevning av arbeidsgruppe  Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 20.08.2020

BEHANDLING:
Formannskapet fremmet følgende forslag på representanter til arbeidsgruppe for å gjennomgå delegeringsreglementet:

 • Anne Grete Valbekmo, leder
 • Ole Gunnar Hallager
 • Knut Snorre Sandnes
 • Siri-Gunn Vinne
 • Sven-Øyvind Bern

 
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Arbeidsgruppe for å gjennomgå delegeringsreglement:

 • Anne Grete Valbekmo, leder
 • Ole Gunnar Hallager
 • Knut Snorre Sandnes
 • Siri-Gunn Vinne
 • Sven-Øyvind Bern 

 

 

PS 098/20 Revidering av reglement for kommunestyret, formannskapet, utvalg for plan og samfunn og utvalg for mennesker og livskvalitet
  Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 20.08.2020

BEHANDLING:  
SV v/Sven-Øyvind Bern fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2:
«Med bakgrunn av saksmengde og kompleksitet løftes en bekymring for god saksbehandling og også rekruttering av nye politikere, bør representantene gis noe bedre tid til å gå igjennom dokumentene enn dagens regelverk angir. Samtidig skal dette bidra til fortsatt rask saksgang i kommunen.

Som en prøveordning foreslås nedenstående endringer. Prøveordningen gjelder fram til og med 31. desember 2020.

Reglement for Utvalg for Plan og samfunn og Utvalg for mennesker og livskvalitet.
Pkt 4 Innkalling til møte. Dokumentutlegging. Avsnitt tre:
Utvalgenes medlemmer innkalles elektronisk som regel med en frist på 6 dager - innkallingsdagen medregnet, men ikke møtedagen.

Reglement for Verdal Formannskap
Pkt 4 Innkalling til møte. Dokumentutlegging. Avsnitt tre:
Formannskapets medlemmer innkalles elektronisk som regel med en frist på 7 dager - innkallingsdagen medregnet, men ikke møtedagen.

Reglement for Verdal kommunestyre
Pkt 4 Innkalling til møte. Dokumentutlegging. Avsnitt tre:
Innkallingen kunngjøres som regel med en frist på 7 dager, - innkallingsdagen medregnet, derimot ikke møtedagen. Lovens § 14-3 påbyr annen kunngjøringsfrist når det gjelder behandling av økonomiplan og årsbudsjett.»

Det ble først votert over rådmannens innstilling som ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert over forslaget fra SV som ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:  

 1. Revidert reglement for kommunestyret, formannskapet og utvalgene for perioden 2019-2023 vedtas.
 2. Med bakgrunn av saksmengde og kompleksitet løftes en bekymring for god saksbehandling og også rekruttering av nye politikere, bør representantene gis noe bedre tid til å gå igjennom dokumentene enn dagens regelverk angir. Samtidig skal dette bidra til fortsatt rask saksgang i kommunen.

  Som en prøveordning foreslås nedenstående endringer. Prøveordningen gjelder fram til og med 31. desember 2020.

  Reglement for Utvalg for Plan og samfunn og Utvalg for mennesker og livskvalitet.
  Pkt 4 Innkalling til møte. Dokumentutlegging. Avsnitt tre:
  Utvalgenes medlemmer innkalles elektronisk som regel med en frist på 6 dager - innkallingsdagen medregnet, men ikke møtedagen.

  Reglement for Verdal Formannskap
  Pkt 4 Innkalling til møte. Dokumentutlegging. Avsnitt tre:
  Formannskapets medlemmer innkalles elektronisk som regel med en frist på 7 dager - innkallingsdagen medregnet, men ikke møtedagen.

  Reglement for Verdal kommunestyre
  Pkt 4 Innkalling til møte. Dokumentutlegging. Avsnitt tre:
  Innkallingen kunngjøres som regel med en frist på 7 dager, - innkallingsdagen medregnet, derimot ikke møtedagen. Lovens § 14-3 påbyr annen kunngjøringsfrist når det gjelder behandling av økonomiplan og årsbudsjett.

 

 

PS 099/20 Behandling Boligplan Verdal 2020-2023  Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 20.08.2020

BEHANDLING:
SP v/Siri-Gunn Vinne
fremmet følgende tilleggsforslag:

2. Under planlegging av nye boligområder skal bruk av dyrka jord/dyrkbar jord minimaliseres til det helt nødvendige for en god infrastruktur.
3. Verdal kommune er en storkommune i areal og vi har bosetting i store deler av kommunen. Det er ønskelig at det fortsatt tilrettelegges for spredt boligbygging slik at vi tar hele kommunen i bruk.
4. Verdal kommune skal gjennomføre en sosial boligpolitikk som gir alle mulighet til å eie egen bolig eller leie bolig til en overkommelig pris.

 
Det ble votert punktvis med følgende resultat:

 • Rådmannens innstilling pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Forslag fra SP pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
 • Forslag fra SP pkt. 3 – vedtatt med 8 mot 1 stemme (SV)
 • Forslag fra SP pkt. 4 – enstemmig vedtatt.

 
INNSTILLING:
  

 1. Kommunestyret slutter seg til Boligplan Verdal 2020-2023.
 2. Under planlegging av nye boligområder skal bruk av dyrka jord/dyrkbar jord minimaliseres til det helt nødvendige for en god infrastruktur.
 3. Verdal kommune er en storkommune i areal og vi har bosetting i store deler av kommunen. Det er ønskelig at det fortsatt tilrettelegges for spredt boligbygging slik at vi tar hele kommunen i bruk.
 4. Verdal kommune skal gjennomføre en sosial boligpolitikk som gir alle mulighet til å eie egen bolig eller leie bolig til en overkommelig pris

 

 

PS 100/20 Lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall  Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 20.08.2020

BEHANDLING:  
SP v/Karl B. Hoel fremmet følgende endringsforslag (Endring på pkt. b og c):
Før forskriften legges ut på høring skal § 5 endres slik:
«Følgende brenning skal likevel være tillatt såfremt det ikke oppstår fare for brann, eller for øvrig er i strid med forskrift om brannforebygging eller annet regelverk.
a. Åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser, matbål, pølsebål, kaffebål, tilrettelagte bålplasser og lignende med kull og/eller rent trevirke. Brenningen må ikke skje så nær vegetasjon, svaberg eller annet fast fjell at det forårsaker skade. Grill må ikke settes direkte på underlaget.
b. Brenning av sankthansbål/pinsebål/vardebrenning. Kun rent trevirke.
c. Landbruksnæringen. Brenning av rent trevirke der dette er en del av driften. Skal meldes til brannvesenets alarmsentral.»

Punktvis votering:

 • Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 • Forslag fra SP pkt. b – enstemmig vedtatt.
 • Forslag fra SP pkt. c – enstemmig vedtatt

 
VEDTAK:
  
Lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i Verdal kommune legges ut til offentlig ettersyn frem til 15. oktober 2020 med følgende endring i § 5:

Følgende brenning skal likevel være tillatt såfremt det ikke oppstår fare for brann, eller for øvrig er i strid med forskrift om brannforebygging eller annet regelverk.
a. Åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser, matbål, pølsebål, kaffebål, tilrettelagte bålplasser og lignende med kull og/eller rent trevirke. Brenningen må ikke skje så nær vegetasjon, svaberg eller annet fast fjell at det forårsaker skade. Grill må ikke settes direkte på underlaget.
b. Brenning av sankthansbål/pinsebål/vardebrenning. Kun rent trevirke.
c. Landbruksnæringen. Brenning av rent trevirke der dette er en del av driften. Skal meldes til brannvesenets alarmsentral.

 

 

PS 101/20 IKA Trøndelag - endring av selskapsavtale 2020  Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 20.08.2020

BEHANDLING:  
Karl B. Hoel ble innvilget permisjon og forlot møtet. Til stede: 8 representanter.

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:  
Kommunestyret vedtar endringer i selskapsavtalen for IKA Trøndelag IKS gjeldende fra 01.01.2020.

 

 

PS 102/20 Lokalbrygg AS - søknad om salgsbevilling for nettsalg av alkoholholdig drikk gruppe 1  Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 20.08.2020

BEHANDLING:
SP v/Einar Olav Larsen fremmet følgende forslag til vedtak:

 1. Lokalbrygg AS, org.nr. 924 455 500, innvilges salgsbevilling for netthandel med utlevering via postkontor eller post i butikk for alkoholholdig drikk gruppe 1 i Verdal kommune for resten av inneværende bevillingsperiode til 30.06.2024. 
 2. Formannskapet godkjenner henholdsvis Erik Petter Tomter og Pia Rødsten Dahlstrøm som bevillingens styrer og stedfortreder for styrere.
 3. Salgs- og utleveringstider:
  Ukens fem første hverdager (mandag-fredag).
  Fra kl. 08.00 og fram til kl. 20.00.
  På dager før søn- og helligdager.
  Fra kl. 08.00 og fram til kl. 18.00.
  Unntatt er dagen før Kristi Himmelfartsdag hvor det kan selges eller utbringes øl til kl. 20.00.
  Påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften.
  Fra kl. 08.00 og fram til kl. 16.00.
  På søn- og helligdager, 1. og 17. mai og skal det ikke skje salg eller utlevering av øl.
 4.  Rutinebeskrivelse om utlevering skal følges og internkontroll skal sendes bevillingsmyndigheten.
 5. Bevillingsgebyr blir som for ordinære salgssteder.

 
Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til vedtak og forslaget fra SP, ble forslaget fra SP vedtatt med 7 stemmer. 1 stemme ble avgitt for rådmannens forslag (SV)

VEDTAK:  

 1. Lokalbrygg AS, org.nr. 924 455 500, innvilges salgsbevilling for netthandel med utlevering via postkontor eller post i butikk for alkoholholdig drikk gruppe 1 i Verdal kommune for resten av inneværende bevillingsperiode til 30.06.2024. 
 2. Formannskapet godkjenner henholdsvis Erik Petter Tomter og Pia Rødsten Dahlstrøm som bevillingens styrer og stedfortreder for styrere.
 3. Salgs- og utleveringstider:
  Ukens fem første hverdager (mandag-fredag).
  Fra kl. 08.00 og fram til kl. 20.00.
  På dager før søn- og helligdager.
  Fra kl. 08.00 og fram til kl. 18.00.
  Unntatt er dagen før Kristi Himmelfartsdag hvor det kan selges eller utbringes øl til kl. 20.00.
  Påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften.
  Fra kl. 08.00 og fram til kl. 16.00.
  På søn- og helligdager, 1. og 17. mai og skal det ikke skje salg eller utlevering av øl.
 4.  Rutinebeskrivelse om utlevering skal følges og internkontroll skal sendes bevillingsmyndigheten.
 5. Bevillingsgebyr blir som for ordinære salgssteder.

 

 

PS 103/20 BPA – Fritt brukervalg  Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 20.08.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble innstillingen fra utvalg for mennesker og livskvalitet enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Kommunestyret i Verdal stiller seg positiv til at brukerstyrt personlig assistanse (BPA) kan organiseres på ulike måter:

 1. Fritt brukervalg innebærer at kommunen tilbyr brukerne av tjenesten ulike leverandører av BPA.
 2. Brukere som har BPA tjeneste kan ivareta arbeidsgiveransvaret for assistene som ansettes i egen ordning.
 3. Verdal kommune er en av tjenesteleverandørene i fritt brukervalg.

 
Uansett driftsmodell har kommunen ansvar for forvaltning, og at tjenestene ytes i henhold til kvalitetskrav og lovverk uavhengig om arbeidsgiver er kommunen, privat aktør eller brukeren selv.

 

 

PS 104/20 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 10.08.2020  Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 20.08.2020

BEHANDLING:
Ordfører fremmet forslag på at det avgis uttalelse på:

 • Høring - Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud (Samarbeid, samordning og barnekoordinator)
 • Evaluering av lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) - høring

 
Ved votering ble forslaget til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Det avgis høringsuttalelse til følgende av de framlagte høringer:

 • Høring - Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud (Samarbeid, samordning og barnekoordinator)
 • Evaluering av lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven)

 

 

PS 105/20 Christer Ahlqvist - søknad om fritak fra vervet som medlem i rådet for likestilling av funksjonshemmede for resten av valgperioden
  Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 20.08.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:  

 1. Christer Ahlqvist fritas fra vervet som medlem i rådet for likestilling av funksjonshemmede for resten av valgperioden.
 2. Nytt medlem for resten av valgperioden: Toralf Hjelde.

 

 

PS 106/20 Kent Arild Green - søknad om fritak som varamedlem i kommunestyret for Fremskrittspartiet  Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 20.08.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:  

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Kent Arild Green om fritak fra vervet som 1. varamedlem til kommunestyret for Fremskrittspartiet for resten av valgperioden.
 2. Varamedlemmene rykker opp i uforandret rekkefølge.

 

 

PS 107/20 Oreintering

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 20.08.2020

BEHANDLING:
I starten av møtet ble det gitt orientering om følgende:

 • Experis v/ Emil Lie – prosess og framdriftsplan rekruttering kommunedirektør. Se presentasjon.
 • Økonomirapport v/økonomisjef Helge Holthese presentasjon. Det er gjort en korrigering på befolkningstall etter møtet.

 
Ordfører orienterte om:

 • Markering av 10 år til nasjonaljubileet og utdeling av Stiklestadprisen under olsokdagene.
 • 17. september – Innherredsbyen og samling på Frosta. Formannskapene i innherredskommunene, leder/nestleder plan og samfunn og administrasjon er invitert til arbeidsmøte.
 • Tv-aksjon. Utgangspunkt er at det organiseres som før og at det er leder i utvalg for mennesker og livskvalitet som er ansvarlig for gjennomføringen. Krevende at det er den aktøren det er, med den beitenæringen vi har. Presset næring som kan ta det ille opp at vi støtter en slik aktør. Vi har aldri hatt til behandling om vi skal delta eller ikke, dette er vanskelig, men velger å ha fokus på årets aksjon og ikke organisasjon.

 
Rådmannen orienterte om:

 • Ferieavvikling har gått greit, driften gått sin gang. Skoler startet opp igjen, litt skyss problemer.
 • Ukentlige kriseledelsesmøter startet opp. Strategier håndtering, smittesikkert arbeid og smittevern internt, testkapasitet. Neste uke diskusjon om hvordan åpne for en del utleie av lokaler.
 • Halvårsresultat NTE.
 • SNK – utredningsarbeidet.
 • Trondheim Havn – prosess om utfisjoner av areal på Nyhavnen. Kommer sak på dette. Ordfører i dialog med havnedirektøren om en orientering for formannskapet.

 
Spørsmål fra Knut Snorre Sandnes:
Årets innsamlingsaksjon – WWF. Flere kommuner deltar ikke på denne, men velger i stedet å samle inn til andre organisasjoner. Dette pga motstand mot WWF sin rovdyrpolitikk. Skal Verdal kommune drøfte dette?
Sandes ønsket å fremme forslag til vedtak – dette måtte i så fall blitt fremmet i starten av møtet. Saken blir satt opp på formannskapets møte 3. september.

Spørsmål fra Trine Reitan:
Hvordan er aktivitetsnivået i rusmiljøet?
Rådmannen svarte: mer uro i en del miljø, har tett kontakt med politi og SLT. Vet ikke aktiviteten i rustjenesten, men ungdomskontakten skal ut i helga.

 
 
   

PS 108/20 PE-sak: Konstituering av kommunedirektør fra 1. oktober 2020  Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 20.08.2020

BEHANDLING:  
Møtet enstemmig vedtatt lukket i henhold til kommuneloven § 11-5, 2. ledd.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  

 1. Frode Kvittem konstitueres i rolle som Kommunedirektør fra 1. oktober 2020.
 2. Forhandlingsutvalget fastsetter betingelser for konstitueringen.

 

 

PS 109/20 PE-sak: Godkjenning av forhandlinger av rådmannens lønn 2020  Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 20.08.2020

BEHANDLING:  
Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i henhold til kommuneloven § 11-5, 2. ledd.

Ensidighetsprotokoll ble utdelt i møtet.

Ved votering ble ordførers forslag til vedtak enstemmig vedtatt

VEDTAK:  
Formannskapet godkjenner protokoll av rådmannens lønnsbetingelser fra 01.01.20.

 

  
  Til toppen av siden

Publisert: 02.11.2017 12:27 Sist endret: 18.03.2021 15:12
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS