Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskap 20.08.2020 - PS 96/20 Revidert samarbeidsavtale mellom Helse Nord-Trøndelag og Verdal kommune

Saksbehandler : Anne Kari Haugdal

Arkivref : 2019/1560- /G00

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for mennesker og livskvalitet 19.08.2020 32/20
Formannskap 20.08.2020 96/20
Kommunestyre 31.08.2020  

 

Rådmannens innstilling:
Verdal kommunestyre vedtar revidert samarbeidsavtale mellom Verdal kommune og Helse Nord-Trøndelag HF, gjeldende fra 1. januar 2021. Den reviderte avtalen erstatter tidligere inngåtte avtaler.

Vedlegg:  
Revidert samarbeidsavtale godkjent av ASU – PSU 02.06.20

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt, utsendt tidligere): 
Ingen.

Saksopplysninger:
Den første samarbeidsavtalen som ble inngått med Helse Nord-Trøndelag i 2012
St.meld.nr.47 «Samhandlingsreformen» (2008-2009) ble iverksatt 01.01.12. Reformens formål er å sikre en framtidig helse- og omsorgstjeneste som både svarer på pasientenes behov for koordinerte tjenester, større innsats på helsefremmende og forebyggende tiltak, og på de samfunnsøkonomiske utfordringene endringene i befolkningssammensetning medfører. Bærebjelken i den norske velferdsmodellen skal fortsatt ivareta tilgang til gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester uavhengig av personlig økonomi og bosted.

De viktigste virkemidlene var omlegging av finansieringsordningene, nytt lovverk og lovfestede samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommunene. 14. juni 2011 vedtok Stortinget ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. Lovens kapittel 6 forplikter kommuner og helseforetak til å inngå samarbeidsavtaler, jf. lovens kapittel 6. Den nye loven trådte i kraft 01.01.12.

Samarbeidsavtalen mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) ble første gang inngått i 2012, i henhold til nye overnevnte bestemmelser. Avtalen ble vedtatt i kommunestyrene i samtlige kommuner, og av styret i HNT.

Tidligere evaluering og revidering av avtalen (2013-17)
I Samarbeidsavtalen fra 2012 er det avtalt at partene skal ha en årlig gjennomgang av avtalen. Første evaluering ble gjennomført høsten 2012 og lagt fram for ASU vinteren 2013. Evaluering omfattet Samarbeidsavtalen og tjenesteavtalene 1, 3 og 5 og 11.

Den årlige revideringen av Samarbeidsavtalen og tjenesteavtalene ble fulgt opp av Administrativt Samarbeidsutvalg (ASU) i september 2014. Det ble opprettet en arbeidsgruppe som fikk mandat til:

 • a) Innarbeide endringer som er vedtatt i ASU i perioden
 • b) Eventuelle språkmessige rettinger
 • c) Tilpasse avtalene i forhold til praksisendringer som har skjedd, f. eks. innføring av elektroniske meldinger
 • d) Vurdere å innarbeide innspill fra evalueringsrapporten for tjenesteavtalene,
 • e) Innarbeide avtalene mellom kommunene og rusforetaket.

ASU sendte arbeidsgruppens innspill ut på høring til partene i november 2015. Det reviderte avtaleutkastet ble behandlet av ASU i april 2017. Revisjonen førte til:

 • Tjenesteavtalene ble vedlegg til Samarbeidsavtalen.
 • Elektroniske meldinger ble innført i 2014, og tjenesteavtale 3-5 ble tilpasset disse endringene.
 • Konkretisering av rutiner knyttet til de ulike tjenesteavtalene.
 • Tjenesteavtale 4 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp, ble ivaretatt gjennom særavtaler mellom HNT og den enkelte kommune eller kommuneregion.

Den nye avtalen ble vedtatt av partene og trådte i kraft 1. juli 2017.

Nåværende revisjon av avtalen (2019-20)
ASU vedtok i april 2019 revisjon / tilpasning av avtalene hvor de oppnevnte et forhandlingsutvalg som fikk følgende mandat:

 • a) Innarbeide endringer som er vedtatt i ASU i perioden fra avtalene ble reviderte i 2017.
 • b) Vurdere om samhandlingsavvikene bør føre til endringer i retningslinjene for å sikre bedre samarbeid.
 • c) Vurdere språkmessige rettinger.
 • d) Tilpasse avtalene i forhold til praksisendringer som har skjedd, f.eks. bruk av elektroniske meldinger.
 • e) Vurdere muligheten for å tilpasse avtalene i samarbeid med de andre kommunene og helseforetakene i helseregionen.
 • f) Vurdere muligheten for å forenkle antallet retningslinjer / tjenesteavtaler.
 • g) Vurdere antall fagråd og hvordan disse knyttes til fagområder i samarbeidsavtalen og retningslinjer / tjenesteavtaler.
 • h) Forslag til plan for implementering av avtalene.

Forhandlingsutvalget utarbeidet et forslag til revidering av Samarbeidsavtalen som ASU godkjente i desember 2019 og sendt på høring til partene. Det ble gitt 20 høringssvar innen høringsfristen. Sekretariatet gikk gjennom alle høringsinnspillene og presenterte ett nytt forslag til Samarbeidsavtale og struktur for fagråd for forhandlingsutvalget.

PSU og ASU behandlet revidert samarbeidsavtale den 2. juni 2020. Avtalen ble enstemmig godkjent, og PSU og ASU tilrår kommuner og HNT å vedta forslag til revidert samarbeidsavtale. Forutsatt at alle parter vedtar avtalen, vil denne tre i kraft 1. januar 2021, og erstatter tidligere inngåtte avtaler.

Vurdering: 
Revisjonen av Samarbeidsavtalen med Helse Nord-Trøndelag er i samsvar med kravene i Helse-og omsorgstjenesteloven kap 6.

Samarbeidsavtalen er forenklet slik at avtalen med tilhørende retningslinjer i større grad er tydeliggjort. Forenklingene handler om reduksjon i antall retningslinjer, språk og helhetlig samhandlingsstruktur hvor antall fagråd og fagrådsstruktur er redusert, og at den er mer i samsvar med dagens digitale samhandling mellom partene.

Samarbeidsavtalen er i større grad harmonisert med tilsvarende avtaler kommuner og helseforetak i Midt-Norge for øvrig har inngått. Både forenklingene og harmoniseringen av Samarbeidsavtalen vurderes som viktig for videre utvikling av samarbeidet med Helse Nord-Trøndelag.

Rådmannen vurderer også at harmoniseringen av Samarbeidsavtalene i regionen er viktig for å delta i den pågående utredningen Helse Midt-Norge har iverksatt for å se fordeler og ulemper ved å slå sammen helseforetakene i Trøndelag. Dette gjelder også utviklingsarbeidet som pågår med Helseplattformen.

Ut fra rådmannens vurdering er revisjonen av Samarbeidsavtalen med Helse Nord-Trøndelag i samsvar med partenes lovpålagte plikter, oppgaver og dagens praksis.


  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 14.05.2021 10:31
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS