Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskap 20.08.2020 - PS 97/20 Delegeringsreglement for Verdal kommune for perioden 1.1.2021 - 31.12.2024 - oppnevning av arbeidsgruppe

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2020/2598 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 20.08.2020 097/20

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Følgende oppnevnes som arbeidsgruppe for å gjennomgå delegeringsreglementet:

Vedlegg:  
Vedtatt delegeringsglement for Verdal kommune gjeldende fra 14.10.19

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt, utsendt tidligere): 
Ingen.

Saksopplysninger:
Kommunelovens § 5-14 sier følgende om delegering:
«Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv et reglement for hvordan vedtaksmyndighet og innstillingsrett skal delegeres. Dette skal gjøres innen 31. desember året etter at kommunestyret og fylkestinget ble konstituert. Det sist fastsatte reglementet og eventuelle andre vedtak om delegering og innstillingsrett gjelder inntil nytt reglement er fastsatt.»

Kommunelovens § 5-3 sier følgende om kommunestyret og fylkesting – intern delegering:
«Kommunestyret er det øverste organet i kommunen, og fylkestinget er det øverste organet i fylkeskommunen.
Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen og fylkestinget treffer vedtak på vegne av fylkeskommunen, hvis ikke noe annet følger av lov.
Kommunestyret og fylkestinget kan delegere myndighet til å treffe vedtak til andre folkevalgte organer, ordføreren eller kommunedirektøren innenfor rammen av denne loven eller annen lov.»

Dersom en type sak ikke er delegert til annet folkevalgt organ eller kommunedirektøren må alle avgjørelser på vegne av kommunen til kommunestyret for behandling. Dette er ikke praktisk mulig, og delegering er nødvendig for å ivareta praktiske behov og hensynet til rasjonell og forsvarlig arbeidsordning. Alle kommuner har derfor et delegeringsreglement som slår fast hvem som kan utøve myndighet på vegne av kommunen i ulike saker. Kommunelovens prinsipp er at de viktigste vedtakene av organisatorisk og økonomisk karakter må treffes av kommunestyret selv.

Arbeidet med delegeringsreglementet kan gjøres på flere måter. En total gjennomgang innebærer at alle lover og forskrifter hvor kommunen har myndighet gjennomgås og ansvar plasseres. Dette er en stor jobb. En annen måte er å holde seg mer til prinsipper slik dagens reglement er. Formannskapet må ta standpunkt til hvor omfattende gjennomgangen skal være.

Saken legges med dette fram til formannskapet som bes oppnevne arbeidsgruppe og ta standpunkt til hvor omfattende gjennomgangen skal være.


  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 19.05.2021 13:46
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS