Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskap 20.08.2020 - PS 99/20 Behandling Boligplan Verdal 2020-2023

Saksbehandler : Marthe Leistad Bakken

Arkivref : 2020/1012 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for Plan og samfunn 18.08.2020 65/20
Utvalg for mennesker og livskvalitet 19.08.2020  36/20
Formannskap 20.08.2020 99/20
Komunestyre    

 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret slutter seg til Boligplan Verdal 2020-2023.

Vedlegg: 

 1. Boligplan Verdal 2020-2023
 2. Boligkartlegging Verdal
 3. Høringsuttalelse Fylkesmannen i Trøndelag
 4. Høringsuttalelse Trøndelag fylkeskommune
 5. Høringsuttalelse Eldrerådet

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen. 

Saksopplysninger:
Om Boligplan Verdal 2020-2023
Dette er Verdal kommunes første helhetlige boligplan. Tidligere planer har primært omfattet området boligsosialt arbeid og ivaretakelse av de mest vanskeligstilte på boligmarkedet. Denne boligplanen omfatter også den generelle boligutviklingen i kommunen og bidrar til et helhetlig perspektiv på boligarbeidet i kommunen.

Boligplanen skal være retningsgivende innenfor det boligpolitiske området. Planen skal danne grunnlag for helhetlig tenkning, prioriteringer og strategier innenfor boligpolitikken – både innenfor generell boligutvikling og boligsosialt arbeid.

Planen beskriver utfordringene og valg som kommunen står overfor når det gjelder boligtilgang, boligutvikling, og boligsosiale forhold. Planen skal være et verktøy for å styre boligutviklingen i ønsket retning, og for å gjøre nødvendige prioriteringer i planperioden. Boligplanen skal gjøre det enklere å jobbe mer målrettet, strategisk og effektivt. For innbyggerne vil boligplanen være informativ, og bidra til mer åpenhet. Den vil samtidig øke tilretteleggingen og utvikle de koordinerende tjenestene innenfor boligområdet. For næringslivet vil planen gi forutsigbarhet og tydelige retningslinjer for kommunens boligpolitiske område.

Boligplanen er tredelt:

 • Del 1 tar for seg den generelle boligutviklingen
 • Del 2 tar for seg boligsosiale forhold
 • Del 3 tar for seg kommunens organisering, samarbeid og kompetanse på det boligpolitiske området

For hver del presenteres en analyse av situasjonen på det aktuelle området. Det er utarbeidet et kunnskapsgrunnlag (lenke) til Boligplan Verdal 2020-2023 og dette følger som vedlegg til planen.

Planen er en temaplan. Det vil si at den er en administrativ plan. På grunn av planens innhold er det likevel valgt å sende planen til politisk behandling.

Mål og strategier
Boligplan Verdal 2020-2023 har tre mål for boligutviklingen og boligsosialt arbeid i Verdal:

 • Verdal kommune har gode, mangfoldige og inkluderende bomiljø.
 • Boligutviklingen i Verdal gir rom for mangfold i boligtilbudet.
 • Verdal kommune har en organisering av det boligpolitiske arbeidet som styrker sin egen rolle som premissgiver og tilrettelegger for boligutviklingen.

Disse målene dekker alle tre delene av boligplanen. Strategier som skal føre til måloppnåelse er samlet under hver del, med tilhørende tiltak.

Medvirkning
Utarbeidelse av Boligplan Verdal 2020-2023 har vært organisert som prosjekt med rådmannen som prosjekteier og rådmannens lederteam som styringsgruppe. Prosjektgruppen har vært tverrfaglig sammensatt, med representanter både fra oppvekst, velferd, samfunnsutvikling og stabsfunksjoner.

For å nå ut til innbyggere, næringsliv og berørte grupper har det vært innhentet innspill til planen under Boligdag Verdal, Øras Dager, gjennom Facebook, samt gjennom en medvirkningsdag med næringsliv, politiske råd og lag/organisasjoner i Verdal.

Oppfølging
Oppfølging av Boligplan Verdal 2020-2023 vil skje i virksomhetsområdene. I tillegg opprettes en intern tverrfaglig nettverksgruppe for boligarbeid. Hensikten med nettverket er å sikre en helhetsvurdering omkring boligspørsmål og boligutvikling ved å samle de ulike fagavdelingene. Nettverket skal bidra til en bedre koordinert innsats, samt styrke kompetanse og forståelse mellom avdelingene.

Oppfølgingen av Boligplanen skjer gjennom en årlig revidering av planens handlingsdeler, der revidert handlingsdel behandles årlig i Utvalg for Plan og samfunn og Utvalg Mennesker og livskvalitet.

Høringsuttalelser
Det er kommet tre høringsuttalelser til Boligplan Verdal 2020-2023. Høringsuttalelsene kommer fra Fylkesmannen i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune og Eldrerådet i Verdal kommune. Uttalelsene er vedlagt saken.
Fylkesmannen i Trøndelag ser det som positivt at Verdal kommune utarbeider en helhetlig boligplan, som omfatter både generell boligutvikling og boligsosiale forhold. Fylkesmannen har følgende uttalelse knyttet til barn og unge:
«Vi savner imidlertid noe mer utredning av konsekvenser for barn og unge; herunder å sikre tilstrekkelig med leke- og oppholdsarealer i nærhet til boligene».

Bestemmelser knyttet til leke- og oppholdsarealer ivaretas i dag gjennom overordna arealplaner, herunder kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner.

Trøndelag fylkeskommune ser det også som positivt at kommunen lager en helhetlig plan og at planen sees i sammenheng med den pågående revideringen av kommuneplanens samfunns- og arealdel.

Eldrerådet har følgende høringsuttalelse til Boligplan Verdal 2020-2023:
«Eldrerådet ber om at det legges til rette for samme utbygging av leiligheter som gjort i Vuku, i de andre distriktsområdene, slik at de som ønsker å bli boende i sitt område kan flytte inn i mer tilrettelagte leilighetsbygg, enn den boligen de bor i dag».

Dette omfattes av følgende tiltak i planen:

 • Gjennom reguleringsplaner skal det være fokus på å tilrettelegge for boligprosjekt med varierte boligtyper og -størrelser både i sentrum og grendene.

De innkomne høringsuttalelsene fører ikke til endringer i Boligplan Verdal 2020-2023, men er allikevel viktige innspill til konkretiseringen og gjennomføringen av planen.
 
 
    Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 14.05.2021 10:31
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS