Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskap 20.08.2020 - PS 100/20 Lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall

Saksbehandler : Rigman Pents

Arkivref : 2020/2037 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 20.08.2020 100/20

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i Verdal kommune legges ut til offentlig ettersyn frem til 15. oktober 2020.

Vedlegg:  
Lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall for Verdal kommune 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt, utsendt tidligere): 
Ingen.

Saksopplysninger:
Lov om vern mot forurensing og avfall (forurensingsloven) innehar bestemmelse om forhold om akutt forurensing. https://lovdata.no/lov/1981-03-13-6/§38.

Forskrift om begrensing av forurensing (forurensingsforskriften) har bestemmelse angående luftkvalitet. https://lovdata.no/forskrift/2004-06-01-931/§7-1.

Kommentarer til forskrift om begrensing av forurensing har som kommentar at hensikten er å sikre en god luftkvalitet for innbyggere.
https://tema.miljodirektoratet.no/no/Regelverk/Forskrifter/Forskrift-om-begrensning-av-forurensning-forurensningsforskriften/Kommentarer-til-forurensningsforskriftens-kapittel-7-Grenseverdier-for-lokal-luftkvalitet/

I brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter er det fokus på alles plikt til å forebygge brann.

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) har bestemmelse om at alle har plikt til å forebygge og begrense brann, eksplosjon eller annen ulykke.
https://lovdata.no/lov/2002-06-14-20/§5.

Forskrift om brannforebygging har bestemmelser mot å gjøre opp ild eller å behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. https://lovdata.no/forskrift/2015-12-17-1710/§3

Hvert år mottar både kommuneoverlegen og brannvesenet enkelte henvendelser om brenning av bål med og uten avfall. Disse henvendelsene kommer fra innbyggere i kommunen, som føler at røyk fra bålbrenning og/ eller brenning av avfall er til plage for de, både grunnet helsemessige årsaker, men også annen forurensing av klesvask eller innvendig i bygninger.

Brannvesenet rykker hvert år ut på meldinger om bålbrenning, og i de fleste tilfellene er det også brenning av avfall som skulle vært levert som gjenvinning. Disse utrykningene er både unødvendige, og tar ressurser fra annen beredskap.

Kommuneoverlege, landbruksenhet og Innherred brann og redning har i samarbeid utarbeidet en lokal forskrift for Verdal kommune som reduserer bruken av åpen brenning og brenning av avfall.

Denne type lokal forskrift vedtas av stadig flere kommuner. Likelydende forskrift blir også fremlagt til behandling av Levanger kommune.

Vurdering:
I samarbeid for å bedre luft- og bokvalitet i Verdal, samt å få redusert antall unødige utrykninger for brannvesenet, har kommuneoverlege, landbruksenhet og Innherred brann og redning utarbeidet en lokal forskrift med hensikt at brenning av bål kan reduseres og brenning av avfall kan unngås.


  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 14.05.2021 10:31
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS