Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskap 20.08.2020 - PS 102/20 Lokalbrygg AS - søknad om salgsbevilling for nettsalg av alkoholholdig drikk gruppe 1

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2020/1361 - /U63

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 20.08.2020 102/20

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Søknad om salgsbevilling for nettsalg av alkoholholdig drikk gruppe 1 avslås.

Begrunnelse:
Manglende mulighet for forsvarlig kontroll av utøvelse bevillingen, jfr. alkohollovens § 1-9 og alkoholforskriften kapittel 9.

Vedtaket kan påklages jfr. alkohollovens § 1-16 og forvaltningslovens §§ 28-32. Fylkesmannen i Trøndelag er klageinstans.

Vedlegg:  

 1. Søknad med vedlegg Lokalbrygg AS
 2. Alkoholloven § 1-9 og kapittel 9 alkoholforskrift 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt, utsendt tidligere): 
Alkoholloven med forskrift.

Saksopplysninger:
Lokalbrygg AS, org.nr. 924 455 500, søker om salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 for netthandel med utlevering via postkontor eller post i butikk. Denne tjenesten fra Posten Norge brukes allerede i dag av Vinmonopolet for utlevering av alkoholholdig varer. Tilsvarende søknad er sendt ca 200 av de største kommunene i Norge. Lokalbrygg AS har sitt lager i Oslo og vil sende varer derfra.

Lokalbrygg AS skriver i søknaden bl.a. følgende:
«Lokalbrygg.no er et konsept som skal tilby et bredt utvalg av lokale drikkevarer på nett til Norges befolkning. Dette inkluderer produkter som øl, cider, ingefærøl og andre drikkevarer. Konseptet er basert på å tilby et stort utvalg av drikkevarer som du eller sikke får kjøpt i fysiske butikker. Vi ønsker å fremheve Norges sterke kultur for produksjon av drikkevarer og gi lokale produsenter en helt ny distribusjonskanal som ikke har vært tilgjengelig tidligere.

Våre kunder er kvalitetsbevisste personer som aktivt oppsøker spesielle produkter som ikke finnes andre steder. Vi vil på mange måter være et alternativ til vinmonopolet, for alkohol gruppe 1 (inntil 4,7 volumprosent) med e stort utvalg for spesielt interesserte.»

Virksomheten eies av Ferment AS og Haneborg Holding AS. Styrer for salgsbevillingen vil være Erik Petter Tomter, bosatt i Drøbak, med Pia Rødsten Dahlstrøm, bosatt i Oslo, som stedfortreder for salgsbevillingen.
Begge har bestått kunnskapsprøve for salg av alkohol.

Saken er sendt Lensmannen i Verdal og NAV Verdal til uttalelse.

Lensmannen har i epost datert 8. juli 2020 ingen merknader til søknaden.

NAV Verdal har i brev datert 29. juli 2020 uttalt følgende:
«Det vises til oversendt søknad om bevilling for salg av alkoholholdig drikk for Lokalbrygg A/S – netthandel i Verdal kommune.

Lokalbrygg.no er et konsept som skal tilby et bredt utvalg lokale drikkevarer, alkoholgruppe 1 (begrenset til 4,7%) på nett til alle kommuner i Norge. Drikkevarene produseres av 150 forskjellige ølbryggerier. De ønsker å skal en felles plattform for disse småskala bryggeriene hvor de kan får solgt sine varer i hele Norge. Lokalbrygg AS sender sine varer fra lager i Oslo og har avtale med Posten Norge om utlevering på Postkontor.

Netthandel for omsetning av alkoholholdig drikke er lovlig i Norge. Vinmonopolet har i mange år hatt dette tilbudet til sine kunder. Vinmonopolet benytter Posten som distribusjonskanal for sine varer som er bestilt over nett.

Tilgangen på alkoholholdig drikke i Norge er strengt regulert. Dette er gjort med bakgrunn i kunnskap om hvilke helsemessige – og sosiale utfordringer ukontrollert bruk av alkohol kan ha både på individ og samfunn.

Vurdert ut ifra dette perspektivet så vil ikke omsøkte søknad fra Lokalbrygg A/S etter NAV Verdal sin vurdering verken forverre eller forbedre status vedr. de ruspolitiske sidene av saken.

Vår vurdering er at tilbudet fra Lokalbrygg A/S i utgangspunktet ikke vil medføre økt alkoholkonsum. Dette begrunnes med at konseptet baserer seg på salg av kvalitetsvarer til en relativ høy pris og hvor kunden søker produkt som f.eks. passer sammen med bestemte typer mat. Kunden har heller ikke mulighet for impulskjøp. Vi tar det for gitt at lovgivningen ift. reklame overholdes.

Slik søknaden er utformet så vil denne etter NAV Verdal sin vurdering gi utfordringer når det gjelder kontroll og utlevering av varene. Det vises særlig til alkoholforskriftens kapittel 2 og 3 som gjelder utlevering av alkoholholdig drikk slik at alkoholloven blir overholdt.

De kontrolltiltak som beskrives i søknaden – og hvilke kontrollmuligheter Verdal kommune har som bevillingsmyndighet – må derfor vurderes om de er å betrakte som tilfredsstillende eller ikke. NAV Verdal skal ikke ha noen mening om dette – men finner likevel grunn til å kommentere dette punktet.»

Vurdering: 
Alkohollovens § 1-7 d gir kommunen stor frihet til å utforme egen lokal alkoholpolitikk og lovens formål er i størst mulig utstrekning å begrense de samfunnsmessige og individuelle saker som alkoholbruk kan innebære.

Kommentar til alkohollovens § 3-1 sier bl.a. følgende:
«3.1.3.5. Nettsalg

Alkoholloven har ingen særskilte regler for hvordan salg av alkohol bestilt på nett skal foregå med unntak av alkoholforskriften § 14-3 nr. 10 om alkoholreklame ved nettsalg. Det har imidlertid etablert seg en praksis hvor § 3-1 annet ledd også anses å omfatte bevilling til nettsalg.

Bevilling for nettsalg må knytte seg til ett bestemt lokale og en bestemt type virksomhet, jf. alkoholloven § 3-1 andre ledd. Virksomheten må ha bevilling i alle de kommuner hvor alkoholholdig drikk skal utleveres.

Utlevering av alkohol bestilt på nett kan foregå ved hjemlevering, henting på varelager og fra særskilte utleveringspunkter. Salgsformen gir utfordringer når det gjelder kontroll med utlevering av varene.

Det vises for øvrig til alkohollovens § 1-9, jf. alkoholforskriften kapittel 9 om kontroll.

Kommunens skjønn og saksbehandling

Kommunen har en vid skjønnsmessig adgang som vil kunne innebære at utfallet av en søknad kan variere fra kommune til kommune. Forhold som bevillingsmyndigheten må ta hensyn til ved behandling av søknad om slik bevilling er blant annet utfordringer knyttet til kontroll med utlevering av alkoholholdig drikk. En kommune står fritt til å avslå søknad fra aktører som driver nettsalg med utlevering dersom kommunen ikke ønsker slik virksomhet i kommunen.

Kontrollhensynet og internkontroll
Bevillingshaver må påse at utleveringen skjer innenfor alkohollovens rammer, jf. blant annet regler om aldersgrenser, salgstider, forbud mot utlevering til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler og kravet om forsvarlig utøvelse av bevillingen (§§ 1-5, 3-7, 3-9 og alkoholforskriften § 3-1).

Enhver bevillingshaver skal føre internkontroll med at virksomheten drives i henhold til bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av loven, jf. alkoholforskriften § 8-1. Dette ansvaret er det samme ved nettsalg som ved annet salg. Hvilke kontrollordninger og rutiner som er etablert skal således fremgå av internkontrollsystemet. Nærmere retningslinjer for internkontrollsystemet finnes i Helsedirektoratets guide til internkontroll.

Vilkår knyttet til bevillingen
Kommunen kan sette vilkår som kan bidra til å lette kontrollen. Vilkårsadgangen etter alkoholloven følger av den alminnelige forvaltningsretten (se merknader til alkoholloven § 3-2.)

For nettsalg vil det det være særlig aktuelt å sette vilkår som bidrar til å sikre at alders- og tidsbestemmelser overholdes og som bidrar til at kommunens kontroll med utøvelsen lettes.

Det kan settes både generelle vilkår for alle salgsbevillinger som omfatter nettsalg og individuelle vilkår i tilknytning til hvert enkelt bevillingsvedtak.

Tidsinnskrenkninger
Utlevering av alkoholholdige drikk må skje innenfor de åpningstider som gjelder for bevillingen. Dette gjelder uavhengig av om varen utleveres i butikken, er bestilt over Internett eller blir kjørt hjem til kunden på grunnlag av annen avtale. Varer kan imidlertid bestilles når som helst utenom dette tidspunktet."

Salgsformen gir utfordringer når det gjelder kontroll og utlevering av varene, kontroll med internkontrollen m.m. Det er bevillingsmyndigheten som har ansvar for å gjennomføre kontroll.

Lokalbrygg AS mener kommunen kan foreta kontroll ved å være «mysteri shopper», noe som vil si at kommunen bestiller varer selv for å kontrollere at regelverket overholdes. Kommunens kontrollører har til nå ikke gjennomført slike kontroller, og rådmannen ser ikke helt for seg at slik kontroll skal utøves. Det vil da si at det i praksis ikke er mulig å gjennomføre kontroll på samme måte som vi gjør med faste salgssteder i Verdal kommune, og kommunen som bevillingsmyndighet vil ikke oppfylle lovens krav til kontroll av bevillinger, jfr. alkohollovens § 1-9.

Rådmannen vil med bakgrunn i ovenstående tilrå at søknaden avslås med begrunnelse manglende mulighet for forsvarlig kontroll av salgsbevillingen.

Ønsker formannskapet å innvilge søknaden vil rådmannen foreslå følgende forslag til vedtak, slik at formaliteter blir ivaretatt:

 1. Lokalbrygg AS, org.nr. 924 455 500, innvilges salgsbevilling for netthandel med utlevering via postkontor eller post i butikk for alkoholholdig drikk gruppe 1 i Verdal kommune for resten av inneværende bevillingsperiode til 30.06.2024.
 2. Formannskapet godkjenner henholdsvis Erik Petter Tomter og Pia Rødsten Dahlstrøm som bevillingens styrer og stedfortreder for styrere.
 3. Salgs- og utleveringstider:
  Ukens fem første hverdager (mandag-fredag).
  Fra kl. 08.00 og fram til kl. 20.00.
  På dager før søn- og helligdager.
  Fra kl. 08.00 og fram til kl. 18.00.
  Unntatt er dagen før Kristi Himmelfartsdag hvor det kan selges eller utbringes øl til kl. 20.00.
  Påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften.
  Fra kl. 08.00 og fram til kl. 16.00.
  På søn- og helligdager, 1. og 17. mai og skal det ikke skje salg eller utlevering av øl.
 4. Rutinebeskrivelse om utlevering skal følges og internkontroll skal sendes bevillingsmyndigheten.
 5. Bevillingsgebyr blir som for ordinære salgssteder.

 
  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 14.05.2021 10:31
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS