Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskap 20.08.2020 - PS 103/20 BPA - Fritt brukervalg

Saksbehandler : Anne Kari Haugdal / Une Lyngsaunet Hallem

Arkivref : 2020/2840 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for mennesker og livskvalitet 19.08.2020 34/20
Formannskap 20.08.2020 103/20
Kommunestyre 31.08.2020  Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret i Verdal stiller seg positiv til at brukerstyrt personlig assistanse (BPA) kan organiseres på ulike måter:

  1. Fritt brukervalg innebærer at kommunen tilbyr brukerne av tjenesten ulike leverandører av BPA.
  2. Brukere som har BPA tjeneste kan ivareta arbeidsgiveransvaret for assistene som ansettes i egen ordning.
  3. Verdal kommune er en av tjenesteleverandørene i fritt brukervalg.

Uansett driftsmodell har kommunen ansvar for forvaltning, og at tjenestene ytes i henhold til kvalitetskrav og lovverk uavhengig om arbeidsgiver er kommunen, privat aktør eller brukeren selv. 

Vedlegg: 

  1. Konsesjonsgrunnlag.
  2. Oversikt over tilbydere.
  3. Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Oppfølging av PS 68/15 Prinsipiell avklaring om fritt brukervalg for tjenesten brukerstyrt personlig assistanse (BPA): "Kommunestyret i Verdal stiller seg positiv til fritt brukervalg for tjenesten brukerstyrt personlig assistanse, og ber administrasjonen utrede hvilke forvaltnings- og kontrollsystemer ordningen innebærer før det realiseres."

BPA kan organiseres på ulike måter. Kommunen kan organisere tjenestene selv eller kommunen kan gjøre avtale med andre aktører om å tilby tjenestene. Spesielt for BPA er at kommunen også kan overlate til brukeren selv å administrere BPA-ordningen. Det vil si at brukeren selv ivaretar arbeidsgiveransvaret for assistentene som ansettes i egen ordning. I dag tilbys BPA tjenesten kun av kommunen.

BPA ble rettighetsfestet i 2015, i Lov om pasient og brukerrettigheter § 2-1 d. Loven gir enkelte grupper krav på å få tjenestene organisert som brukerstyrt personlig assistanse (IS- 2313). Ordningen har vært et satsingsområde i den offentlige velferdspolitikken siden 1990-tallet.

I forarbeidet til rettighetsfestingen beskrives det at BPA ikke skal være annen tjeneste enn de ordinære omsorgstjenestene, omfanget skal være det samme. Samt at BPA ikke skal benyttes til tjenester som befolkningen ellers må kjøpe, som for eksempel vedlikehold, omfattende dyrehold og lignende (Prop 86 L 2013-2014).

BPA er en alternativ måte å organisere praktisk bistand og opplæring på. Bistanden ytes både i og utenfor hjemmet til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Lovgivers intensjon med BPA er et ønske om å styrke mennesker med funksjonsnedsettelser sine muligheter til deltagelse i samfunnet (Ot.prp. Nr. 8, 1999-2000), og sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre (Lov om helse- og omsorgstjenester §1-1).

Intensjonen betyr i praksis at innenfor de timerammer som kommunens vedtak om praktisk bistand angir, kan brukeren i prinsippet styre selv når det gjelder:

  • Hvem han/hun vil ha som hjelper,
  • hva assistentene skal gjøre,
  • hvor og til hvilken tid hjelpen skal gis (Ot.prp. Nr. 8, 1999 – 2000).

Brukerstyring er sentralt i BPA. På bakgrunn av dette har mange kommuner i Norge innført fritt brukervalg for BPA tjenesten.

Arbeidsgiveransvaret i en BPA - ordning kan organiseres på ulike måter. Kommunen kan ivareta arbeidsgiveransvaret selv eller inngå avtale med andre offentlige eller private aktører om å tilby BPA og herunder å ivareta arbeidsgiveransvaret. Fritt brukervalg innebærer at kommunen går ut i markedet og inngår rammeavtaler med flere ulike leverandører og at brukeren kan bestemme hvilken leverandør en ønsker å benytte. Dersom det vurderes som en hensiktsmessig og forsvarlig løsning kan ansvaret for å ivareta arbeidsgiverfunksjonen også overlates til brukeren selv. Det vil si at brukeren selv ivaretar arbeidsgiveransvaret for assistentene som ansettes i egen ordning.

Den som har arbeidsgiveransvaret skal ha rutiner som sikrer assistentenes arbeidsforhold i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser, herunder system for HMS og internkontroll. Videre skal leverandør ha et system for å ivareta rådgivning og veiledning ovenfor arbeidstakere. Leverandør plikter å knytte virksomheten til bedriftshelsetjeneste godkjent av Arbeidstilsynet, og i samarbeid med bedriftshelsetjenesten utarbeide en periodevis plan for bedriftshelsetjenestens arbeid i virksomheten. Leverandør plikter å etablere verneombudsordning. Leverandør plikter å følge arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid, jfr. Arbeidsmiljølovens kapittel 10.

Uavhengig av om det er kommunen selv, en privat aktør eller bruker selv som er arbeidsgiver (IS-2313) har kommunen det overordnede forvaltningsansvaret for BPA – tjenesten. I praksis betyr dette behandling av søknad, fatte enkeltvedtak og klagebehandling. Kommunen har ansvar for at tjenestene som ytes er forsvarlig etter helse- og omsorgstjenesteloven § 4.1 Krav til forsvarlighet. Dette omfatter oppfyllelse av enkeltvedtak og brukermedvirkning. Dette nødvendiggjør også opplysninger om bedriftens/leverandørenes systematiske helse- miljø- og sikkerhetsarbeid for å sikre et godt miljø for både ansatte og brukere. For å ha kontroll med de tjenester som Verdal kommune kjøper av andre foretas en årlig kontroll av leverandør gjennom et kontrollskjema med påfølgende møte for gjennomgang med leverandør. Skjema og tilsyn inngår som en del av Verdal kommunes eget internkontrollsystem.

Verdal kommune har opsjon i konsesjonsavtale for BPA som Steinkjer kommune har inngått fra og med 01.01.19. hvor det er inngått rammeavtale med 15 leverandører som leverer BPA tjenester.

Vurdering:
I BPA tjeneste har kommunen ansvar for forvaltning, og at forsvarlighet innfris uavhengig om arbeidsgiver er kommunen, privat aktør eller brukeren selv. BPA-ordningen reiser både faglige og arbeidsrettslige problemstillinger i denne sammenheng. Kommunen har etter rådmannens vurdering de forvaltnings- og kontrollsystemer som sikrer faglig forsvarlighet ved innføring av fritt brukervalg eller en driftsmodell hvor ansvaret for å ivareta arbeidsgiverfunksjonen også overlates til brukeren selv. Kommunen er fortsatt en av tjenesteleverandørene når det åpnes for fritt brukervalg.

Rådmannen tilrår at Verdal kommune avroper opsjon i konsesjonsavtalen for BPA som Steinkjer kommune har inngått, for å realisere fritt brukervalg i BPA tjenesten.

På bakgrunn av dette vurderer rådmannen at Verdal kommune har forsvarlige systemer som gjør at BPA kan tilbys som fritt brukervalg og at brukere som har tjenesten kan ivareta arbeidsgiveransvaret.

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 15.01.2021 12:36
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS