Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 20.08.20- PS 104/20 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 29.04.2020

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2018/4622 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 20.08.2020 104/20

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Det avgis ikke høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.

Vedlegg:
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
I henhold til delegeringsreglementet er det formannskapet som skal avgi høringsuttalelser på vegne av Verdal kommune.

Høringsuttalelser i saker av kommunal interesse legges fram for formannskapet første møte hver måned, og de tar stilling til om det skal avgis høringsuttalelse, og eventuelt hvem (formannskapet kan delegere til komiteene eller rådmann).

Listen over høringer lagt ut av regjeringen gjennomgås av kommunalsjefer, rådmann og rådmannskontoret i forkant av hver saksproduksjon til formannskapet. Dette er fast innarbeidet prosedyre.

Følgende høringer er lagt ut på regjeringens totaloversikt (pr. 10.08.2020):

HøringDepartementFrist
Høring - forslag til endringer i forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier Kulturdepartementet 04.09.2020

Høring - forslag til forskrifter til ny arvelov mv.

Justis- og beredskapsdepartementet 07.09.2020
Høring – forslag til endring i skatteforvaltningslovens regler om søksmålsadgang Finansdepartementet  08.09.2020
Høringsbrev - høringsnotat med forslag til forskrifter til trossamfunnsloven Barne- og familiedepartementet 10.09.2020
Høring – Endringer i vergemålsloven og vergemålsforskriften – om godtgjøring til verger mv. Justis- og beredskapsdepartementet 12.09.2020
Høring Rapport Statlig tildeling av grunnbevilgning til forskningsinstitutter og forskningskonsern Kunnskapsdepartementet 15.09.2020
Høring av forvaltningsplan for laksebestandene i Tanavassdraget Klima- og miljødepartementet 15.09.2020
Høring av vedtatt EU-regelverk for elektrisitetsmarkedet (Ren energi-pakken) Olje- og energidepartementet 15.09.2020
Høring - forslag om innføring av skikkethetskrav for eiere og styremedlemmer i regnskapsførerselskap Finansdepartementet  18.09.2020
Høring- endringer i tvisteloven og straffeprosessloven (bevisforbud for patentrådgivere) Justis- og beredskapsdepartementet 20.09.2020
Høring - Utkast til prosedyre for nominasjon av norske kandidater til stilling som dommer ved Den internasjonale straffedomstol Utenriksdepartementet 22.09.2020
Høring - anerkjennelse av ekteskap inngått med mindreårige etter utenlandsk rett Barne- og familiedepartementet 23.09.2020
Evaluering av lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) - høring  Nærings- og fiskeridepartementet 23.09.2020
Høring – Forslag til ny lov om gjennomføring av internasjonale sanksjoner og endring i eksportkontrolloven  Utenriksdepartementet 24.09.2020
Høring om behandling av saker om konvertering i Utlendingsnemnda  Justis- og beredskapsdepartementet 25.09.2020
Høring - Utkast til ny jernbaneforskrift, ny forskrift om sikkerhet og tekniske forhold ved jernbanen og endringer i forskrift om gjennomføring av kollektivtransportforordningen  Samferdselsdepartementet 25.09.2020
Høring – Forslag om å fjerne plikten til å fratre ved aldersgrensen for personer med lavere aldersgrense enn den øvre aldersgrensen i staten  Arbeids- og sosialdepartementet 25.09.2020
Høring av ny lov om pengespill  Kulturdepartementet 29.09.2020
Høyring Forskrift om opptak til høgre utdanning for opptaksåret 2021-2022  Kunnskapsdepartementet 30.09.2020
Høring forskrifter om nasjonale retningslinjer for barnevernsfaglige masterutdanninger  Kunnskapsdepartementet 30.09.2020
Høring - forslag til endringer i valgloven, valgforskriften og forskrift om valg til Sametinget  Kommunal- og moderniseringsdepartementet  30.09.2020
Høring - forslag til endringer i apotekloven § 6-6  Helse- og omsorgsdepartementet 30.09.2020
Høring - rapportering om norsk gjennomføring av Århuskonvensjonen om tilgang til miljøinformasjon, allmennhetens deltakelse i beslutningsprosesser og adgang til klage og domstolsprøving på miljøområdet  Klima- og miljødepartementet 30.09.2020
Høring Forslag til forskrift til integreringsloven  Kunnskapsdepartementet 01.10.2020
Høring - forskrifter til lov om register over reelle rettighetshavere  Finansdepartementet  01.10.2020
Høring – gjennomføring av EUs forordninger om etableringen av et inn- og utreisesystem (EES) og et fremreisesystem (ETIAS)  Justis- og beredskapsdepartementet 01.10.2020
Høring - forslag til reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen  Kommunal- og moderniseringsdepartementet  01.10.2020
Høring - forslag til endringer i politiloven - erstatning for skader under politioperativ tjeneste  Justis- og beredskapsdepartementet 01.10.2020
Høring - forslag til ny lov om nasjonale prosedyrer i saker om offentlig støtte  Nærings- og fiskeridepartementet 01.10.2020
Høring - forslag til endringer i politiregisterloven og politiregisterforskriften Justis- og beredskapsdepartementet 01.10.2020
Høring - endringer i flere forskrifter for å legge til rette for kontrollutrustning som et alternativ til taksameter i drosje  Samferdselsdepartementet 02.10.2020
Høring -Forslag til lovhjemmel som åpner for å oppheve kommunale boligstiftelser  Nærings- og fiskeridepartementet 02.10.2020
Høring - Rettshjelpsutvalgets utredning NOU 2020:5  Justis- og beredskapsdepartementet 09.10.2020
Høring - Forslag til endringer i forskrift om byggesak og byggteknisk forskrift Kommunal- og moderniseringsdepartementet  12.10.2020
Høring av ny forskrift om økonomiforvaltningen i sokn i Den norske kirke  Barne- og familiedepartementet 12.10.2020
Høring – NOU 2020: 4 Straffelovrådets utredning nr. 1: Kriminalisering av deltakelse i og rekruttering til kriminelle grupper  Justis- og beredskapsdepartementet 15.10.2020
Høring - endringer i diskrimineringsombudsloven og arbeidsmiljøloven  Arbeids- og sosialdepartementet 15.10.2020
Høring NOU 2020: 7 Verdier og ansvar Finansdepartementet  20.10.2020
Høring - endringer i statsansatteloven. Lovhjemmel for etablering av en registreringsordning for statsansattes økonomiske interesser mv.  Kommunal- og moderniseringsdepartementet  29.10.2020
Høring om gjennomføring av Direktiv (EU) 2018/957 om endringer i utsendingsdirektivet  Arbeids- og sosialdepartementet 01.11.2020
Høring - Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud (Samarbeid, samordning og barnekoordinator)  Kunnskapsdepartementet 01.11.2020
Høring - NOU 2020 6 - Frie og hemmelig valg - Ny valglov  Kommunal- og moderniseringsdepartementet  31.12.2020

Vurdering: 
Den administrative vurderingen er at det ikke avgis høringsuttalelse til noen av de framlagte høringene.

  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 14.05.2021 10:32
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS