Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 20.08.20- PS 105/20 Christer Ahlqvist - søknad om fritak fra vervet som medlem i rådet for likestilling av funksjonshemmede for resten av valgperioden

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2020/2165- /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 20.08.2020 105/20
Kommunestyre    

  

Saksprotokoll i Formannskap - 20.08.2020 - 105/2020

 BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

  1. Christer Ahlqvist fritas fra vervet som medlem i rådet for likestilling av funksjonshemmede for resten av valgperioden.
  2. Nytt medlem for resten av valgperioden: Toralf Hjelde.

 

 

 

Rådmannens innstilling:

  1. Christer Ahlqvist fritas fra vervet som medlem i rådet for likestilling av funksjonshemmede for resten av valgperioden.
  2. Nytt medlem for resten av valgperioden: Toralf Hjelde.

Vedlegg:
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Christer Ahlqvist søker i epost datert 5. juni 2020 om fritak fra vervet som medlem i rådet for likestilling av funksjonshemmede for resten av perioden grunnet personlige årsaker.

Christer Ahlqvist er innvalgt fra funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) som har følgende medlemmer og varamedlemmer i rådet:

Medlemmer:

  1. Mona Breding Lersveen 
  2. Lars Morten Lersveen
  3. Christer Ahlqvist 

Varamedlemmer:

  1. Inger Hegstad
  2. Toralf Hjelde
  3. Jorid Alice Pettersen

Kommunelovens § 7-9, 2. ledd har følgende ordlyd:
«Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller henne, kan kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte for vervet midlertidig eller for resten av valgperioden. Når søknaden vurderes, skal det legges vekt på om grunnlaget for søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt. Den som ikke har nådd stemmerettsalderen, har krav på fritak hvis han eller hun søker om det.»

Kommunelovens § 7-10, 4. ledd sier:
«Hvis et medlem eller varamedlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre, fylkesting, kommunestyrekomité eller fylkestingskomité trer endelig ut, skal det velges et nytt medlem eller varamedlem. Det nye medlemmet skal velges fra den samme gruppen som det uttredende medlemmet tilhørte. Hvis dette vil føre til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det, hvis det er mulig, velges et nytt medlem fra det underrepresenterte kjønnet.»

I henhold til reglement for rådet pkt. 2 skal rådet bestå av fire representanter fra brukerorganisasjonene (FFO og SAFO). Det er sendt forespørsel til FFO om nytt medlem, og de har meldt tilbake at Toralf Hjelde rykker inn som medlem. Det velges ikke inn nytt varamedlem.

Rådmannen vil ut ifra ovenstående tilrå at søknaden om fritak fra Christer Ahlqvist for resten av valgperioden innvilges, og at Toralf Hjelde velges inn som nytt medlem fra FFO.

  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 21.08.2020 15:19
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS