Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 21.11.19 - PS 132/19 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 11.11.19

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2018/4622 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 21.11.2019 132/19

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Det avgis ikke høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.

Vedlegg: 
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger: 
I henhold til delegeringsreglementet er det formannskapet som skal avgi høringsuttalelser på vegne av Verdal kommune.

Høringsuttalelser i saker av kommunal interesse legges fram for formannskapet første møte hver måned, og de tar stilling til om det skal avgis høringsuttalelse, og eventuelt hvem (formannskapet kan delegere til komiteene eller rådmann).

Følgende høringer er lagt ut på regjeringens totaloversikt (pr. 11.11.19):

HøringDepartementFrist
Høring - utkast til forskrift om kapasitetsøkning i norsk lakse- og ørretoppdrett 2019-2020  Nærings- og fiskeridepartementet 05.12.2019
Høring om lov om Eldreombudet  Helse- og omsorgsdepartementet  06.12.2019
Høring – endringer i personopplysningsloven mv. (unntaket for ytrings- og informasjonsfrihet, forholdet til offentleglova, anvendelse for Svalbard)  Justis- og beredskapsdepartementet  06.12.2019
Høring – forslag til endringer i sosialtjenesteloven om opplæring i norsk og vilkår for økonomisk sosialhjelp  Arbeids- og sosialdepartementet  09.12.2019
Høyring av endring i forskrift om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit  Kommunal- og
moderniseringsdepartementet 
09.12.2019
Høyring Forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2020  Kunnskapsdepartementet 09.12.2019
Høring - endringer i årsregnskapsforskriften for skadeforsikringsforetak Finansdepartementet  09.12.2019
Høring - forslag til endringer i petroleumsforskriften og tarifforskriften Olje- og energidepartementet 10.12.2019
Høring - forslag til forskrift om tilskudd til bransjeprogrammer under IA-avtalen  Arbeids- og sosialdepartementet  11.12.2019

Høring - Forslag til endring av tjenesteloven og utkast til forskrift om geoblokkering og andre former for diskriminering basert på nasjonalitet, bosted eller etableringssted i det indre marked

Nærings- og fiskeridepartementet 12.12.2019 
Høring – alderspensjon til tidligere mottakere av uføretrygd Arbeids- og sosialdepartementet  13.12.2019  
Høring - forskrift om opplysningsplikt etter sentralbankloven Finansdepartementet  13.12.2019  
Høring – forslag til utfasing av forsørgingstillegg til alderspensjon i folketrygden Arbeids- og sosialdepartementet  13.12.2019  
Alminnelig høring. Endring i reglene for dagpenger under arbeidsløshet - forenklinger og digitalisering Arbeids- og sosialdepartementet  15.12.2019  
Høring av NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven - Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten Helse- og omsorgsdepartementet 16.12.2019  
Høring av forslag til endring av forskrift om inndragning av fangst og disponering av inndregne midlar Nærings- og fiskeridepartementet 19.12.2019  
Høring - NOU 2019: 13 Når krisen inntreffer Justis- og beredskapsdepartementet  20.12.2019  
Høring – gjennomføring av tre kommisjons-forordninger gitt i medhold av tredje energimarkeds-pakke Olje- og energidepartementet 20.12.2019  
Høring - krav om tilslutning til godkjent klageorgan i finanssektoren Finansdepartementet  25.12.2019  
Høring om miljø og helse i barnehager og skoler Helse- og omsorgsdepartementet 30.12.2019  
Høring - NOU 2019:16 Skattlegging av vannkraftverk Finansdepartementet  01.01.2020
Høring Forslag til endringer i voksenopplæringsloven og friskoleloven Kunnskapsdepartementet 01.01.2020
Høring - ny forskrift om tilsynsrådet Justis- og beredskapsdepartementet  01.01.2020
Høring om tiltak for å styrke legemiddelberedskapen. Forslag til endringer i legemiddelloven og apotekloven Helse- og omsorgsdepartementet 02.01.2020
Høring - forslag til endringer i allmenngjøringsloven § 11 Arbeids- og sosialdepartementet  03.01.2020
Høring - forslag til forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag Kommunal- og
moderniseringsdepartementet 
03.01.2020
Høring - endringer i sivilbeskyttelsesloven Justis- og beredskapsdepartementet   06.01.2020
Høring - forslag til endringer i arbeids- og velferdsforvaltningsloven, lov om Statens pensjonskasse, sosialtjenesteloven, lov om pensjonstrygd for sjømenn og lov om pensjonstrygd for fiskere (behandling av personopplysninger) Arbeids- og sosialdepartementet  14.01.2020
Høring - Ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften Helse- og omsorgsdepartementet  15.01.2020
Høring om ny forskrift om arbeid i arbeidsgivers hjem og hushold - med sikte på eventuell ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 189 om anstendig arbeid for arbeidstakere i private hjem i norsk rett Arbeids- og sosialdepartementet   15.01.2020
Høring – NOU 2019: 18 Skattlegging av havbruk Finansdepartementet  04.02.2020
Høring Rapport om særfinansiering av små humanistiske fag Kunnskapsdepartementet 07.02.2020

 
Vurdering:

Rådmannen tilrår at det ikke avgis høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.


     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 09.04.2021 08:30
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS