Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 21.11.19 - PS 129/19 Finansiering Vinne og Ness skole

Saksbehandler : John Olav Larsen

Arkivref : 2019/3977 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 21.11.2019 129/19
Kommunestyre    Rådmannens innstilling: 

 1. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å gjennomføre bygging av nye Vinne og Ness skole som prosjektert, med de endringer som er beskrevet i alternativ løsning. (Nedgradert aktivitetshall og skytteranlegg). Kommunestyret bevilger en total kostnadsramme på 207 mill til nye Vinne/Ness skole.
 2. Rådmannen gis fullmakt til å skrive kontrakt med entreprenør Byggmesteran AS.
 3. Rådmannen gis fullmakt til å fullføre en avtale med Vinne Il med en erstatningssum på inntil 8,25 mill kroner og fremtidige bruksrettigheter av lokaler i nye Vinne og Ness skole. Kommunen sørger for at Vinne IL har tilgang til fotballbaner og garderober i byggeperioden.
 4. Rådmannen gis fullmakt til å fortsette arbeidet med å få på plass erstatningslokaler for Verdal søndre skytterlag og Verdal sportskytterlag i skoleanlegget Vinne og Ness.
   

Vedlegg: 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
PS 56/17
PS 97/17
PS 05/18
PS 11/19
PS 91/19 

Saksopplysninger:
Generelt
Prosjektet omfatter renovering, ombygging og utbygging av dagens Vinne skole, til ny barneskole for skolekretsene Vinne skolekrets og Ness skolekrets i Verdal kommune. Det vises til PS 11/19 Forprosjekt Vinne og Ness skole hvor kommunestyret vedtok følgende:

 1. Prosess med bygging av nye Vinne og Ness skole fortsetter med grunnlag i fremlagte forprosjekt, og prosjekt legges ut på anbud som en totalentreprise med planlagt byggestart høsten 2019 etter alternativ 1 «Tilbygg/Ombygg med spillemidler».
 2. Økte investeringskostnader, økte renter og avdrag prioriteres inn i kommende økonomiplan 2020-2023.
 3. Kommunen initierer en prosess i 2019 med tanke på å få erstattet skytteranlegget ved Vinne skole med nytt skytteranlegg i kommunen snarest mulig, da også med eventuelle flere bidragsytere og brukere. Det søkes om delvis finansiering gjennom spillemidler.
 4. I den videre skoleutbyggingssaken avventer kommunestyret rådmannens oppfølging av vedtak og bestilling i kommunestyresak 106/18, punkt 10.
   

Alternativ 1 «Tilbygg/Ombygg med spillemidler» medfører at kommunen skal ivareta blant andre idrettens interesser (Vinne IL), korps og to skytterlag, Verdal søndre og Verdal sportsskytterlag, som frem til i dag har hatt tilhold i Vinne skole. Dette er det jobbet med å realisere, og i den videre prosessen har det framkommet nye elementer i dialog med Vinne IL siden forprosjektet ble vedtatt.

Den nye skolen slik den er prosjektert i alternativ 1 er utformet slik at det er plass til 14 klasserom (7 klassetrinn med 2 klasser på hvert trinn) og ny Sfo-del i sambruk med småtrinn. Den inneholder nye garderober (grov og fin) for elever, nytt uteområde i sammenheng med nærmiljøanlegget i Vinne og dobbel gymsal/idrettshall i basketballstørrelse - 640kvm. Det er dobbelt sett med garderober, klubb- og møtelokaler, amfi, kantine med kjøkken, nytt bibliotek, nye spesialrom, arbeidsrom for ansatte, personalrom og administrasjonsfløy i sokkel med ny hovedinngang. Se vedlegg med tegninger av plan sokkel og plan 1, samt utendørsplan. Disse planene er godkjent av arbeidstilsynet. (Se vedlegg).

En standard 2 parallell barneskole planlegges og bygges normalt for 28 elever pr. klasse, og 14 klasserom. (jf. «Trondheimsmodellen») Det ville gitt en teoretisk kapasitet på 392 elever. Det skal mye til at fødselstall pr. kull stemmer med dette tallet innenfor årsklassene i en skolekrets.

Nye Vinne/Ness skole er planlagt realisert som en to-parallell skole, det vil si 14 klasser. I praksis vil ikke Nye Vinne/Ness skole kunne romme 392 elever, for med bakgrunn i at prosjektet tar utgangspunkt i mye av dagens Vinne skole sitt råbygg er løsningene dimensjonert med en standardstørrelse på klasserom som ligger på mellom 22 og 25 elever. I praksis vil en gjennomsnittlig klassestørrelse på 22 til 25 elever da gi et maksimalt antall elever på skolen fra mellom 308 og 350 elever.

Forprosjektet antydet en kostnadsramme for dette alternativet på totalt 187 millioner kroner, med et totalareal på 5597 kvm, hvorav 821 kvm er en utvidelse ut over rent skoleformål for å ta vare på andre brukeres behov (Vinne IL og korps).

I juli 2019 ble prosjektet lagt ut på anbud, og tre entreprenører la inn anbud. Anbudsåpning var satt til 5. september d.å, og kommunen har gått gjennom anbudene og innstilt Byggmesteran AS som totalentreprenør for prosjektet under forutsetning av finansieringsgodkjenning av prosjektet slik det pr. dato foreligger, samt godkjent reguleringsplan for området. (Godkjent 28/10-19). Totalentreprisen kom da på 130 893 600 kr eks. mva.

Prosjektet har hatt en gradvis økende kostnadsramme sammenlignet med det som tidligere er stipulert, og det skyldes i all hovedsak 3 forhold:

 1. Økte kvadratmeter. I 2015 ble det antatt at Nye Vinne/Ness skole ville få behov for ca. 1400 nye kvm. Her ble prisen satt til 37 000 kr/kvm for nybygg, og 20 000 kr/kvm for oppgradering av gammelt areal. Nå ser vi at behovet for nytt areal, inkludert idretts- og kulturformål, øker til det dobbelte, altså til ca. 2800 nye kvm. Frivillighetens formål står for ca. 820 kvm av totalen.
 2. Markedets utvikling. Det er også tidligere påpekt fra rådmannens side at markedet på anbudstidspunktet kan være avgjørende for sluttsummen. Det ble i PS 11/19 antydet en totalpris på 187 mill kroner for hele prosjektet. Økningen mellom stipulert pris i forprosjektet og pris på anbud er 16,9 millioner kroner. (Entreprisekostnad)
 3. Ved bygging på en 44 år gammel skole må man ta høyde for at det kan dukke opp uforutsette kostnader. I tillegg råder det noe usikkerhet i forbindelse med fjell i grunn. Her vet vi ikke hvor mye fjell som må sprenges ut for å få plass til nybyggene i sørlig og vestlig retning, og masseberegningene her er derfor noe usikker. Det settes av 13,1 mill kr. inkl. mva i risikopott.
   

Med disse forutsetningene er prosjektet beregnet med følgende kostnadsramme.

Tabell

Samspill med Vinne IL og Verdal Søndre skytterlag og Verdal sportskytterlag.
I PS 11/19 punkt 3 skal kommunen initiere en prosess med tanke på å erstatte skytteranlegget ved Vinne skole. Verdal kommune har per dato bindende avtaler med skytterlagene om bruksrett av dagens lokaler frem til 2051 med bakgrunn tidligere utbetalte spillemidler (2011). Her har kommunen måtte garantere for bruksrett i dagens lokaler i 40 år. For å løse denne utfordringen må Verdal kommune sørge for erstatningslokaler for skytterlagene, både midlertidig og varig. Det er jobbet med å finne alternative løsninger, og i den sammenheng er det også utredninger inn mot skyttermiljøet generelt i Verdal for å se på realisering av et nytt innendørs skytteranlegg for flere brukere. Det legges her opp til en fremdriftsplan i en mulighetsstudie som ble startet tidlig i 2019, og som skal gå frem til juni 2020. Det er utfordrende å finne tomt for et felles skytteranlegg, og det antydes en størrelse på et nytt skytteranlegg på over 2000 kvm. Det er på det nåværende tidspunkt usikkerhet rundt realismen i et slikt anlegg, og ikke minst tidsaspektet det eventuelt vil ta før et anlegg er på plass. Skytterlagene selv har antydet at det vil koste omlag 7-8 mill kroner å få opp et tilsvarende anlegg som dagens., og de har lagt frem en kostnadskalkyle for et midlertidig anlegg ved Ørmelen skole på 1,35 mill kroner. Dette vil være en midlertidig løsning i påvente av et nytt skytteranlegg/hall i kommunen.

Vinne IL har en festekontrakt med Verdal kommune på tomten klubbhuset deres står på. Festekontrakten er inngått i 1988, for 50 år, og med en rett til forlengelse. Prosjektet medfører behov for å rive dette klubbhuset for å få plass til ny skole og idrettshall. Verdal kommune hadde som utgangspunkt at Vinne Il skulle få erstattet sine tapte arealer og funksjoner gjennom det kommunen la inn i den nye skolen. Her var tanken at Vinne IL skulle få eksklusiv tilgang til et nytt klubbrom, og eksklusiv tilgang på ett sett garderober på kveldstid og helg, i tillegg til lagerlokaler. I tillegg ble det også prioritert å bygge en idrettshall som kunne deles opp for å gi gode vilkår for idrett og kultur. Fram til i medio oktober hadde det ikke framkommet at Vinne IL opplevde dette som mangelfullt, men i høst har Vinne IL framsatt krav om et erstatningsbeløp for riving og innløsing av festekontrakt og nye lagerlokaler for Vinne Ils klubblokaler på 4,1 mill (med forbehold om godkjenning i deres årsmøte).

Det foreligger også krav fra Vinne IL om

 • gratis og eksklusiv bruksrettigheter til klubbrom på kveldstid og helg.
 • gratis og eksklusiv rettighet til ett garderobesett på kveldstid og helg.
 • krav om at kommunen dekker alle FDV kostnader ved fremtidig bruk.
 • bruksrett med ensigig oppsigelse fra Vinne IL frem til 2044.
 • festerett til idrettsbanen til kr. 0,- med rett til å oppføre lagerbygg og møtelokale, og med opsjon på bygge nytt klubbhus med festerett på 50 år til pris 0 kr.
 • krav om at kommunen stiller med 1 stk 7er bane, en stk 11 bane med tilhørende garderobeanlegg i byggeperioden, samt disponible møterom og lagringsplass for utstyr i byggeperioden.
   

Ut fra dette er det derfor satt opp følgende kostnadskalkyle (investeringsbudsjett) for å ta vare på Vinne IL og skytterlagenes interesser i forbindelse med realisering av nye Vinne/Ness skole:
 
Tabell   

Med dette som grunnlag framkommer det da en totalkostnad på prosjektet (brutto) på ca. 218,4 millioner kroner (se tabell under), hvorav 32,6 millioner kroner er direkte og indirekte kostnader for å ta vare på idrett og kulturformål. Skolen bærer da 185,8 millioner kroner brutto av totalen.
 
Tabell

Ut fra dette investeringsbeløpet beregner kommunen at det skal være mulig å løse ut ca. 6 mill i spillemiddelfinansiering og ca. 40 millioner kroner i momskompensasjon. Total lånefinansiering vil da bli ca. 172,3 millioner kroner.

En realisering av dette vil medføre en økning i låneopptaket utover det som er satt som forutsetninger i økonomiplanen for 2019-2023. Det finnes dessverre ingen incentivordninger med statlig finansiering for rene skolebygg, men finansieringskilder i spillemidler for arealer dette er relevant for og momskompensasjonsordningen. Følgende vil derfor kreves for å realisere et samlet prosjekt for Vinne/Ness basert på alternativ 1, Tilbygg/Ombygg med spillemidler:

Tabell

Noe av låneopptakene er allerede regnskapsført, mens hovedtyngden vil komme i 2020 og 2021.

Brukermedvirkning:
Jf. vedtak pkt. 4 i PS 97/17 bærer prosjektet preg av stor grad av brukermedvirkning. Komite mennesker og livskvalitet fikk en gjennomgang av dette i komiteens møte den 15/5-2019 hvor rektor ved Vinne skole og rektor ved Vinne skole la fram prosessen. https://www.verdal.kommune.no/Global/Politikk/2019/Vedlegg/ml190515_vinne_ness.pdf

Det er også gjennomført et åpent oppstartsmøte med lokalbefolkning og andre interesserte av byggherreombud fra ProMidt AS, Helge Skjerpe, og den innstilte entreprenør Byggmesteran AS i kommunestyresalen den 22/10-2019 med ca. 50 fremmøtte.

Se vedlegg: Presentasjon oppstartsmøte

Miljøtiltak:
Bygget er i utformet på en miljømessig god måte, uten at det søkes om såkalt «Breem» godkjenning eller «Svane merke». Det ville vært utfordrende å oppnå så lenge man renoverer på et gammelt bygg. Det er prosjektert bergvarme for oppvarming sammen med solcelleanlegg på tak. Bare dette gjør at investeringskostnaden går opp, men samtidig vil dette føre til mindre negativ påvirkning av miljøet, og kommunen vil spare mer enn ellers på FDV (forvaltning, drift, vedlikehold) kostnader i fremtiden. Her kan det ligge muligheter for opptak av såkalte rimeligere «grønne lån», og rådmannen undersøker dette nærmere.

Nye prognoser for elevtall
Skolen er planlagt bygd som en to-parallell barneskole med plass til mellom 308 og 350 elever, og ca. 60 ansatte. Prognosene med dagens kjente fødselstall tilsier ikke at det vil bli flere elever verken ved denne skolen eller andre skoler i Verdal. Med dagens kjente tall vil man allerede i skoleåret 24/25 være nede på 171 elever. Elevtallsnedgangen i Verdal er større enn alle tidligere prognoser har vist. Likevel er kapasiteten planlagt etter tidligere vedtak, og det vil da være godt rom for elevtallsøkning ved denne skolen. Skolen vil være rustet både for endringer i skolekretsgrenser, og for eventuelle tilflyttinger og ny boligbygging i fremtiden. Vinneområdet vil kunne være et potensielt populært bosettingsområde i fremtiden med tanke på ny skole, et flott nærmiljøanlegg, barnehageutvikling- og på sikt ny E6 med kryss i Vinneregionen.

Elevtallsutvikling i Verdalsskolen med dagens kjente fødselstall og bosetting:

Elevtallsutvikling

Vurderinger:
Som beskrevet i saksframlegget har prosjektet blitt dyrere som følge av flere forhold. Noe av dette kan vi gjøre noe med, mens andre element ligger utenfor vår kontroll. Utvikling av pris i markedet er en faktor vi i liten grad kan styre, og det samme gjelder usikkerhet knyttet til å bygge på eksisterende bygningsmasse og grunnforhold. I tillegg har realiseringen av alternativ 1 (tilbygg/ombygg med spillemidler) og samspillet med skytterlag og Vinne IL medført nye kostnadsdrivende element. Som beskrevet i saken over er det fortsatt stor usikkerhet rundt etablering av et felles skytteranlegg. Anslag fra skytterlagene er som tidligere nevnt på 7-8 millioner, men det er per dato ikke funnet tomt for en slik hall. Skytterlagenes primære ønske er at kommune skal innfri sine forpliktelser knyttet til å gi dem arealer for bruk i 40 år.

Vinne IL har på sin side kommet med krav om økonomisk kompensasjon i tillegg til at de skal ha bruksrett på garderobesett, klubbrom og lagerplass med mer. Det har vært en dialog med dem over tid for å finne en omforent løsning, men Vinne IL står fast ved krav om økonomisk kompensasjon ut over de arealer som erstattes i form av garderober, lager og klubblokale og muligheter for å låne øvrige deler av skolen vederlagsfritt. Dette kravet ble framsatt første gang i medio oktober, og etter dialog og flere møtepunkt er nå kravet på kroner 4,1 mill. Disse elementene har i sum medført en samlet finansiering på 218,4 millioner.

Det kommunen kan kontrollere i dette prosjektet er det totale arealet som skal realiseres. Med bakgrunn i prosjektets nåværende kostnadsramme er på 218,4 millioner, og det faktum at det bygges med en viss overkapasitet bygningsmessig er det behov for å se etter en noe mer kostnadseffektiv innretning på hele konseptet. De årlige driftskostnadene slik eksklusivitet og drift av arealer Vinne IL krever (bl.a. krav om at kommunen dekker alle FVD-kostnader ved framtidig bruk) er ikke beregnet. Men dette, og de økte samlede investeringene, gjør at rådmannen ikke kan anbefale slik løsning.

Derfor foreslås følgende alternativ for realisering:

Alternativ løsning:
Prosjektet bærer preg kostnadsmessig av at det i tillegg til skole prosjekteres som et idretts-, kultur- og flerbrukshus. Å bygge en stor idrettshall i basketstørrelse, muligheter for å dele hall i to deler og dobbelt garderobesett ble planlagt som et tillegg som i hovedsak var til gunst for idretten. Vinne IL uttaler at de ser dette som en positiv sak, men at det ikke erstatter fullt ut tapet de har knyttet til eget klubbhus, jf kravliste side 4. Kommunens forpliktelser i forhold til skytteranlegg har også vært kjent og søkt erstattes gjennom realisering av et eget anlegg. Det er i det originale prosjektet lagt inn anslagsvis 32,6 mill kroner til idrett og kulturformål, men dette er også med på å bringe totalkostnadene godt ut over det som er lagt inn i økonomiplanens forslag.

Det foreslås derfor å redusere totalkostnadene i prosjektet ved å nedskalere idrettshallen til et mindre areal, og det søkes videre å samtidig ta vare på skytterklubbene i sokkeletasjen. En aktivitetshall/gymsal for en 2-parallell barneskole er etter ordinære arealnormer under 300kvm og det bygges normalt bare ett garderobesett. På denne bakgrunn har rådmannen gjennomført beregninger med et innsparingspotensial på ca. 220 kvm, og idretten vil da ha tilgang til en aktivitetshall på ca. 300 kvm etter skoletid og i helger, slik idrettslag for øvrig har. Gjennom dette grepet vil prosjektet nedskaleres anslagsvis 5 mill kroner eks.mva, og driftskostnader ved drift av bygg reduseres også med mindre areal.

Samtidig må kommunen erstatte klubbhuset til Vinne IL fullt ut etter en takst på 8,25 millioner kroner (Vinne Ils egen takst, utarbeidet av ProMidt AS) i tråd med tomtefestelovens bestemmelser om utkjøp til gjenanskaffelsesverdi. Vinne IL bør i tillegg få tilgang til ny festet kommunal tomt for å kunne bygge nytt klubbhus med tilhørende garderober i nærheten av, eller innenfor dagens idrettsanlegg. Det er flere muligheter for å realisere slik løsning. Muligheten for utkjøp er foreslått for Vinne IL, men rådmannen har ikke fått tilbakemelding på dette per dato.

Gjennom grepene med nedskalering og endring av areal i sokkeletasjen vil man oppnå den fordel at man kan ha skytteranlegg i det nye bygget ved Vinne/Ness skole. Skytteranlegget vil kunne bli flyttet til nytt areal inne i sokkeletasjen i bygget, og det klubbrommet som idrettslaget opprinnelig var tiltenkt kan benyttes av skytterlagene. Dette er fremlagt som mulig løsning for skytterlagene, og de anser dette som en god løsning. Da bortfaller kravet om midlertidig løsning ved Ørmelen skole (1,35 mill), og varig løsning til 7-8 mill kroner. Et slikt skytteranlegg vil også kunne løse mye av behovet for andre skytterlag i kommunen.

På denne måten løser man alles utfordringer, og totalprisen for prosjektet inkludert idrett/kultur og erstatninger går ned med anslagsvis 11,4 millioner kroner, og man når brutto budsjettramme på 207 mill kroner slik rådmannens forslag til økonomiplan 2020-2023 foreligger. I dette er det tatt hensyn til nedgang i spillemidler (anslagsvis ca. kr 2 mill redusert) som finansieringskilde.

Dette alternativet innebærer at det ikke etableres en stor idrettshall i basketstørrelse med dobbelt garderobesett, men det sikrer skytterlagene areal og gir Vinne IL kompensasjon til å realisere eget klubbhus, og en reduksjon i investeringsutgifter på totalt 11,4 millioner og lavere årlige driftskostnader for bygg. Arealreduksjon på ca 220 kvm gir erfaringsmessig reduserte årlige FDV-kostnader i overkant av kr 100.000,-. Dette vil kreve at det skrives kontrakt på den den opprinnelige anbudssummen, og endringene må i gjøres i detaljprosjekteringen i det videre arbeidet.
 
 
   Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 21.11.2019 17:01
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS