Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 21.11.19 - PS 131/19 Anne Grete Valbekmo - søknad om fritak fra vervet som medlem og leder i Verdal Forliksråd for resten av perioden fram til 31.12.20

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2019/4492 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 21.11.2019 131/19
Kommunestyre 25.11.2019 108/19Rådmannens innstilling: 

  1. Anne Grete Valbekmo fritas fra vervet som medlem og leder i Verdal Forliksråd for resten av valgperioden.
  2. Nytt medlem:
    Ny leder:
     

 

Vedlegg:
Samlet saksframstilling av sak 82/16 i kommunestyret.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Anne Grete Valbekmo har i epost datert 4. november 2019 søkt om fritak fra vervet som medlem og leder i Verdal Forliksråd da hun mener det er problematisk å kombinere rollen som varaordfører med ledervervet i Forliksrådet.

Valgperioden for forliksråd følger ikke kommunevalgperioden, men valget av forliksråd skal velges innen 15. oktober etter hvert kommunestyrevalg, og gjelder fra 1. januar det påfølgende året. Inneværende valgperiode for forliksråd går fra 1. januar 2017 til 31. desember 2020.

Domstollovens § 59 sier følgende:
«Når et forliksrådsmedlem eller varamedlem dør eller flytter fra kommunen, eller når det opplyses at vedkommende mangler noen av de betingelser som nevnt i §§ 53 eller 56 første ledd, eller vedkommende ellers blir varig forhindret fra å gjøre tjeneste, foretar kommunestyret nytt valg av medlem eller varamedlem for den tid som er igjen. Valget foretas som flertallsvalg.

Kommunestyret kan tillate et medlem eller varamedlem å fratre sin stilling før tiden og foretar i så fall nytt valg etter reglene i første ledd.

Har noen forfall så forliksrådet ikke kan holde beslutningsdyktig møte, kan fylkesmannen oppnevne stedfortredere for den enkelte sak eller for inntil tre måneder. Er det ikke tid til å innhente fylkesmannens bestemmelse, kan to forrettende forliksrådsmedlemmer midlertidig tilkalle en stedfortreder når partene samtykker.

Den som oppnevnes som medlem eller varamedlem etter denne paragraf, kommer i rekkefølge etter dem som er oppnevnt tidligere. Dersom det holdes valg på nytt medlem fordi formannen har fratrådt e.l., kan kommunestyret selv velge ny formann uavhengig av første punktum.»

Kommunelovens § 7-9 sier følgende:
«7-9.Uttreden og fritak
En folkevalgt som ikke lenger er valgbar til et folkevalgt organ, trer endelig ut av organet. En folkevalgt som er registrert som utflyttet fra kommunen eller fylkeskommunen, og derfor ikke lenger er valgbar, kan likevel tre inn igjen i vervet hvis han eller hun flytter tilbake igjen innen to år.

Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller henne, kan kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte for vervet midlertidig eller for resten av valgperioden. Når søknaden vurderes, skal det legges vekt på om grunnlaget for søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt. Den som ikke har nådd stemmerettsalderen, har krav på fritak hvis han eller hun søker om det.

En folkevalgt som har fått innvilget midlertidig fritak, har ikke rett til å tre inn igjen i vervet før fritaksperioden er over.»

Rådmannens vurdering er at Anne Grete Valbekmo fyller vilkårene for å bli fritatt fra vervet som medlem og leder i Verdal Forliksråd, jfr. kommunelovens § 7-9 og innstiller på at søknaden innvilges.

I henhold til domstollovens § 59, 2. ledd skal det da foretas nytt valg etter reglene i 1. ledd i samme lov. Valget skal gjennomføres som flertallsvalg.

Oversikt over medlemmer og varamedlemmer i Verdal Forliksråd framgår av vedlagte samlet saksframstilling av kommunestyresak 82/16, der framgår også valgbarhetsreglene for forliksrådsmedlemmer.

Saken legges med dette fram for formannskapet som bes fremme innstilling til kommunestyret på nytt medlem og leder av Verdal forliksråd.

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 14.11.2019 14:06
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS