Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 30.01.2020

Utvalg:     Verdal formannskap
Møtested: Kommunestyesalen, Verdal rådhus
Dato:        30.01.2020
Tid:           09:00 - 10:45
Til stede:  9 representanter 
Sakliste som PDF     Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 013/20 Godkjenning av møteprotokoll 16.01.2020 Protokoll
PS 014/20 Statlig finansiering av omsorgstjenester - forsøksordning Saksframlegg Protokoll
PS 015/20 Lille New York - midlertidig inndragning av skjenkebevilling Saksframlegg Protokoll
PS 016/20 Innspill til KS debatthefte 2020 Saksframlegg Protokoll
PS 017/20 Høringsuttalelse Besøkstrategier Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark – Låarte/Skæhkere nasjonalpaarhke Saksframlegg Protokoll
PS 018/20 Revidering av reglement for utvalg for klagesaker Saksframlegg Protokoll
PS 019/20 Orientering - Protokoll

 

Oppmøte formannskap 30.01.2020

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Pål Sverre Fikse SP Ordfører Ja  
Anne Grete L. Valbekmo SP Varaordfører Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Einar Olav Larsen SP Medlem Ja  
Sunniva Evensen Aksnes SP Medlem Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Medlem Nei Vara: Arve Gunnar Haldorsen
Ole Gunnar Hallager AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Sven-Øyvind Bern SV Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

 
 

PS 013/20 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 30.01.2020

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 16.01.20 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                 
VEDTAK:
Protokoll fra møte 16.01.20 godkjennes.
          
               
   

PS 014/20 Statlig finansiering av omsorgstjenester - forsøksordning  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 30.01.2020

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
                
VEDTAK:   
Verdal kommune søker ikke om deltakelse i Helsedirektoratet sitt forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenester.
     
 
   

PS 015/20 Lille New York - midlertidig inndragning av skjenkebevilling  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 30.01.2020

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
                
VEDTAK: 
Skjenkebevillingen ved Lille New York, org.nr. 922 539 685, inndras i 7 dager, jfr. alkohollovens § 1-8, jfr. forskrift til alkohollovens § 10-2. Skjenkebevillingen inndras fra den tid kommunen bestemmer.

Begrunnelse:
Når bevillingshaver i løpet av to år er tildelt til sammen 12 prikker, skal bevillingen inndras for et tidsrom på en uke. Lille New York har nå 12 prikker – fordelt slik:
4 prikker tildelt 17. august 2019
8 prikker tildelt 19. oktober 2019.
Dette vil gi en inndragning på 1 uke (7 dager).

Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens §§ 28-32 og Fylkesmannen i Trøndelag er klageinstans.

Vedtaket skal ikke iverksettes før klagefristen er utløpt eller en eventuell klage er avgjort. Alternativt kan vedtaket effektueres tidligere dersom bevillingshaver ønsker det, jfr. forvaltningslovens § 42, 1. ledd, 2. punkt
 
  
   

PS 016/20 Innspill til KS debatthefte 2020  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 30.01.2020

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
                
VEDTAK:   
Verdal kommune gir innspill slik ordlyden i vurderingskapitlet er.
   
 
   

PS 017/20 Høringsuttalelse Besøkstrategier Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark – Låarte/Skæhkere nasjonalpaarhke
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 30.01.2020

BEHANDLING:
Arve Haldorsen (SP) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3:
«Verdal kommune ber nasjonalparkstyret se på en forenkling når det gjelder dispensasjonssøknad for motorferdsel i vinterhalvåret. Dette for å fremme lokal verdiskaping.»

Karl B. Hoel (SP) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4:
«Verdal kommune vil bemerke at beitenæringen og berørte naboer burde vært høringsinstans.»

Votering:

 • Rådmannens forslag til vedtak pkt. 1 og 2 – enstemmig vedtatt.
 • Forslag fra Arve Haldorsen (SP) – enstemmig vedtatt.
 • Forslag fra Karl B. Hoel (SP) – enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK:  

 1. Verdal kommune støtter hovedtrekkene i besøksstrategien for de tre nasjonalparkene/landskapsvernområdene
 2. Verdal kommune mener lokal verdiskapning bør vektlegges når det utvikles nye reiselivsprodukter som bruker de tre nasjonalparkene/landskapsvernområdene.
 3. Verdal kommune ber nasjonalparkstyret se på en forenkling når det gjelder dispensasjonssøknad for motorferdsel i vinterhalvåret. Dette for å fremme lokal verdiskaping.
 4. Verdal kommune vil bemerke at beitenæringen og berørte naboer burde vært høringsinstans.

 PS 018/20 Revidering av reglement for utvalg for klagesaker  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 30.01.2020

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
    
INNSTILLING:  
Reglement for utvalg for klagesaker vedtas.
  
 
    

PS 019/20 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 30.01.2020

BEHANDLING:  
Rådmann orienterte om:

 • SNK og kommunestyrets vedtak om utredning. Tirsdag ble det avholdt møte med de som skal representere Verdal kommune i dette arbeidet.
 • Ørin nord – pågående arbeid – sak til folkevalgt behandling ca mai om videre løp.
 • Kommuneplanens samfunnsdel og arealplandel skal nå revideres. Kommer til behandling våren 2021. Slutten av dag to på folkevalgtopplæring vil det bli mulighet til å komme med innspill til dette arbeidet. I utvalgene i februar kan det bli arbeidsøkt der utvalgene jobber med FNs 17 bærekraftmål.
 • Brann i Vollvegen natt til onsdag 29. januar. Håndtering fra kommunens side.

 
Spørsmål fra Trine Reitan:

 • Vannskade ungdomsskolen – garderobeområdet – over tid utsatt for mye hærverk. Må ha kameraovervåking.
  Rådmann svarte:
  Ble gjort mye gjennom høst og vinter. Det er gjennomgått vurdering av kameraovervåking – hva som bl.a må til for å få dette på kveldstid
 • Senterpartiet landet over skal boikotte tv-aksjon – er dette vurdert i Verdal.
  Ordfører: Det skal SP ikke gjøre i Verdal.

 
Anne Grete Valbekmo:

 • Fritidskortet.
  Rådmann svarte:
  Frist 14. februar og virksomhetsleder ressurs oppvekst har fått fullmakt til å søke midler.

 
Einar Olav Larsen:

 • Konsekvenser av budsjettvedtak – eks. innlegg i media Steinkjer.
  Rådmann:
  Kan hende vi har skrevet mer om konsekvensene av budsjettvedtak, ukjent med hvordan det gjøres på Steinkjer.

 
Ole Gunnar Hallager:

 • Minner om evaluering budsjettgjennomgangen.

 
Sunniva E. Aksnes:

 • Jordmortjenesten i Verdal
  Rådmann svarte – vet ikke detaljer om dette.

 

Til toppen av siden

Publisert: 03.11.2017 10:43 Sist endret: 18.03.2021 15:10
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS