Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 30.01.20- PS 15/20 Lille New York - midlertidig inndragning av skjenkebevilling

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2019/3151 - /U63

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 30.01.2020 015/20

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Skjenkebevillingen ved Lille New York, org.nr. 922 539 685, inndras i 7 dager, jfr. alkohollovens § 1-8, jfr. forskrift til alkohollovens § 10-2. Skjenkebevillingen inndras fra den tid kommunen bestemmer.

Begrunnelse:
Når bevillingshaver i løpet av to år er tildelt til sammen 12 prikker, skal bevillingen inndras for et tidsrom på en uke. Lille New York har nå 12 prikker – fordelt slik:

  • 4 prikker tildelt 17. august 2019
  • 8 prikker tildelt 19. oktober 2019.

Dette vil gi en inndragning på 1 uke (7 dager).

Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens §§ 28-32 og Fylkesmannen i Trøndelag er klageinstans.

Vedtaket skal ikke iverksettes før klagefristen er utløpt eller en eventuell klage er avgjort. Alternativt kan vedtaket effektueres tidligere dersom bevillingshaver ønsker det, jfr. forvaltningslovens § 42, 1. ledd, 2. punkt.
 
Vedlegg: 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Lille New York har opparbeidet seg til sammen 12 prikker for brudd på alkoholloven og forskrift til alkoholloven.

Disse bruddene er:

  • Sak 107/19 i formannskapet – tildelt 4 prikker for overtredelser av alkohollovens § 1-5 første ledd for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 (brennevin) til person under 20 år den 17. august 20119.
  • Sak 8/20 i formannskapet – tildelt 8 prikker for overtredelser av forskrift til alkohollovens § 4-1, 4-2 og alkohollovens § 4-4 for skjenking av åpenbart beruset gjest og salg etter skjenketidens slutt 19. oktober 2019.

Prikktildelingssystemet i forskrift til alkoholloven går ut på at når det er gjennomført skjenkekontroll ved et skjenkested og det avdekkes brudd på bestemmelser til alkoholloven, bestemmelser i lov eller i medhold av lov som har sammenheng med alkohollovens formål, eller plikter som følger av vilkår i bevillingsvedtaket skal kommunen tildele bevillingshaver et bestemt antall prikker. Oversikt over hvilke brudd som gir prikker går fram av vedlagte forskrift til alkohollovens § 10-3. Når det er tildelt til sammen 12 prikker i løpet av to år skal bevillingen inndras for tidsrom på en uke. Er det tildelt flere enn 12 prikker skal lengden på inndragningen økes tilsvarende.

Lille New York er i brev datert 3. desember blitt forhåndsvarslet om inndragning av bevillingen, jfr. forvaltningslovens § 16.

Rådmannen gir ingen ny vurdering av de overtredelser som har ført til prikktildelingen, da disse er gjennomgått og behandlet i den enkelte sak. Disse følger saken som vedlegg.

Vedtak om prikktildeling kan påklages etter forvaltningslovens regler. Der klageretten ikke benyttes, kan tildelingen av prikker likevel påklages i forbindelse med klage på et senere vedtak om inndragning hvor tildeling av prikker inngår som grunnlag.

Lille New York har til orientering ikke påklaget noen av prikktildelingene tidligere, og har i epost datert 17. januar gitt beskjed om at de ikke klager på prikktildeling gitt i formannskapets møte 16. januar 2020.

Rådmannen tilrår med dette at skjenkebevillingen ved Lille New York inndras i 7 dager, jfr. alkohollovens § 1-8, jfr. forskrift til alkohollovens § 10-2.

  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 23.07.2021 09:59
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS