Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 30.01.20 - PS 17/20 Høringsuttalelse Besøkstrategier Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark – Låarte/Skæhkere nasjonalpaarhke

Saksbehandler : Mads Forsell

Arkivref : 2020/157 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 30.01.2020 017/20Rådmannens forslag til vedtak: 

  1. Verdal kommune støtter hovedtrekkene i besøksstrategien for de tre nasjonalparkene/landskapsvernområdene
  2. Verdal kommune mener lokal verdiskapning bør vektlegges når det utvikles nye reiselivsprodukter som bruker de tre nasjonalparkene/landskapsvernområdene.
     

Vedlegg:
Høringsdokument Besøkstrategier Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark – Låarte/Skæhkere nasjonalpaarhke

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Lierne nasjonalparkstyre har laget en plan for besøksstrategi for Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark (BSNP), Lierne nasjonalpark (LNP) og Skjækra landskapsvernområde (SLVO).

En besøksstrategi er en plan for hvordan forvaltningsmyndigheten vil gjennomføre besøksforvaltning for verneområdet. Besøksstrategien skal vise hvilke tiltak (informasjon, fysisk tilrettelegging, sonering, oppsyn etc.) som er nødvendige for å balansere verneverdier, besøkende og lokal verdiskaping i et verneområde, slik at en oppnår størst mulig nytte for alle interesser. Av strategiene legges det til grunn at dersom det er motsettende målsettinger skal verneverdiene tillegges størst vekt.

Totalt er det 20 naturlige innfallsporter til de tre verneområdene. I Verdal er det Vera som er innfallsporten. I Vera er det informasjonstavle ved Vera samfunnshus.

Det har vært økt bruk av naturen i verneområdene de senere år. Delvis på grunn av økt interesse, men også fordi spredning av gode turmål på sosiale medier har gjort folk oppmerksomme på nye steder. Det gir en flokktendens og økt lokal slitasje på enkelte stier/turmål.

De tre områdene ligger relativt langt fra E6, og da grensa til nasjonalparken ligger relativt langt fra innfallsportene har det vært lite påvirkning av verneverdiene så langt. Det kan imidlertid forventes en økt ferdsel innenfor grensene til nasjonalparken/verneområdene.

Reiselivsstrategien for Trøndelag er under revidering, der fokuset blant annet ligger på opplevelsesturisme og natur. En brukerundersøkelse viser at det stort sett er nordmenn som bruker de tre områdene. Nordmenn er stort sett erfarne fjellfolk, og ønsker ikke mer tilrettelegging.

Allemannsretten regulerer retten til fri ferdsel i områdene. Det er i liten grad mulig å regulere ferdsel i form av ferdselsforbud. Slik regulering må gjøres gjennom å styre ferdsel med tilrettelegging (merka stier, klopping, bruer etc.). En økende tendens er mer sykling i terrenget og toppturer.

I planen legges det opp til at Lierne nasjonalpark skal beholde villmarkspreget og ha lite tilrettelegging. Blåfjella/Skjækerfjella skal legges til rette for den mer erfarne friluftsutøveren, mens Skjækra landskapsvernområde skal legges til rette for de med lite erfaring fra friluftsliv.

For å kanalisere ferdselen skal innfallsportene gjøres bedre, det skal etableres utkikkspunkt som turmål og stiene skal tilrettelegges bedre. Sårbare områder skal ikke merkes, og skal heller ikke markedsføres. Det er i dag noen bedrifter som driver fjellstuer i tilknytning/i områdene. I tillegg er det enkeltaktører som tilbyr naturbaserte aktiviteter inn mot verneområdene.

Vurdering: 
Vår uberørte natur er et stort og viktig framtidig reiselivsprodukt. Et paradoks er at mange turister fører til at naturen slites med mye ferdsel. Derfor bør trafikken styres og kanaliseres for å begrense slitasjen. Å tilby et mangfold av ulike turistopplevelser vil være viktig for å utvikle reiselivet i Trøndelag som en helhetlig pakke.

Reiselivssatsingen er inkludert i strategiene for de tre områdene, og det er tydeliggjort hvordan tilrettelegging av ferdsel skal gjøres. Det vil være et godt verktøy for videre utvikling. Samtidig må man være oppmerksomme på at trender endrer seg raskt i reiselivet. Det gjelder spesielt toppturer og bruk av elsykkel på stier i områdene.

Det må være et mål å utvikle flere lokale reiselivsbedrifter som kan bruke verneområdene til å tilby ulike aktiviteter for opplevelsesturisten. Det er viktig for kommunikasjon og utvikling av bærekraft at så mange som mulig av disse har lokal tilknytning og kjennskap. Det kan oppstå konflikter og farer for feil bruk av områder hvis turoperatører fra andre deler av landet/utlandet, som er ukjente i området, tilbyr turer inn i de sårbare områdene. Det gir heller ikke særlig lokal verdiskaping.

Verdal kommune vil derfor be om at lokal verdiskaping og bruk av lokale kjentfolk, guider og selskaper når kommersielle aktører o.a. skal utvikle reiselivsprodukter i nasjonalparken/verneområdene.

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 24.01.2020 12:11
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS