Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 13.02.2020

Utvalg:     Verdal formannskap
Møtested: Kommunestyesalen, Verdal rådhus
Dato:        13.02.2020
Tid:           09:00 - 13:45
Til stede:  9 representanter

 
I starten av møtet ble det bli gitt følgende orientering:

Ved godkjenning av sakliste foreslo Anne Grete Valbekmo (SP) at oversendelsesforslag fra utvalg for plan og samfunn i sak 19/20 Prosess – Reguleringsplan Tromsdalen føres opp på saklisten som sak 30/20. Formannskapet vedtok enstemmig forslaget.

Etter møtet ble det gjennomført arbeidsøkt med evaluering av økonomiplan-arbeidet.

 
Sakliste som PDF     Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 020/20 Godkjenning av møteprotokoll 30.01.2020 Protokoll
PS 021/20 Tilleggsutredning idrettshall Vinne Saksframlegg Protokoll
PS 022/20 Investeringsplan kommunale veger 2020 Saksframlegg Protokoll
PS 023/20 Arbeidsgiverpolitikk 2020-2032 Saksframlegg Protokoll
PS 024/20 Status og kvalitetsmelding for grunnskolen 2018 Saksframlegg Protokoll
PS 025/20 Revidering av retningslinjer for etablering flyktninger Saksframlegg Protokoll
PS 026/20 Samarbeidsavtale for Midt-Trøndelag interkommunale politiske råd  Saksframlegg Protokoll
PS 027/20 Lille New York - skjenkekontroll 14. desember og 28. desember - prikktildeling  Saksframlegg Protokoll
PS 028/20 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 31.1.20  Saksframlegg Protokoll
PS 029/20 Orientering - Protokoll
PS 030/20 Prosess - Reguleringsplan Tromsdalen - Protokoll

 

Oppmøte formannskap 13.02.2020

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Pål Sverre Fikse SP Ordfører Ja  
Anne Grete L. Valbekmo SP Varaordfører Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Einar Olav Larsen SP Medlem Ja  
Sunniva Evensen Aksnes SP Medlem Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Medlem Nei Vara: Siri-Gunn Vinne 
Ole Gunnar Hallager AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Sven-Øyvind Bern SV Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

 
 

PS 020/20 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 13.02.2020

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 30. januar 2020 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                  
VEDTAK:
Protokoll fra møte 30. januar 2020 godkjennes.
           
               
   

PS 021/20 Tilleggsutredning idrettshall Vinne  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 13.02.2020

BEHANDLING:
SP v/Karl B. Hoel fremmet følgende alternativt forslag til vedtak:
«Kommunestyret vedtar å utvide byggeprosjektet ved Vinne skole av typen «basketballhall» på 640 kvm, med to garderobesett. Brutto kostnad for prosjektet økes til 217,2 millioner kroner. Kommunestyret ber rådmannen innarbeide økte netto investeringskostnader på 3,6 millioner kroner i neste budsjettrevisjon.»

Ved alternativ votering mellom rådmannens innstilling og forslaget fra SP, ble forslaget fra SP vedtatt med 6 stemmer. 3 stemte for rådmannens innstilling (AP og SV).
                 
INNSTILLING:   
Kommunestyret vedtar å utvide byggeprosjektet ved Vinne skole av typen «basketballhall» på 640 kvm, med to garderobesett. Brutto kostnad for prosjektet økes til 217,2 millioner kroner. Kommunestyret ber rådmannen innarbeide økte netto investeringskostnader på 3,6 millioner kroner i neste budsjettrevisjon.»
      
 
   

PS 022/20 Investeringsplan kommunale veger 2020  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 13.02.2020

BEHANDLING:
Ved votering ble innstilling fra utvalg for plan og samfunn enstemmig vedtatt.
                 
VEDTAK: 
Investeringsmidler veg for 2020 benyttes i henhold til følgende prioriteringsrekkefølge og økonomiske anslag.

 1. Hallemskorsen – Vistvik, forsterkning/asfaltering: Kr. 3.500.000,-
 2. Østvollvegen, forsterkning:                                      Kr.    500.000,-
 3. Vegrekkverksarbeider:                                             Kr.    700.000,-
 4. Gatelys/installering styring gatelys:                        Kr.    700.000,-
 5. Kåra:                                                                        Kr.    500.000,-
 6. Brauta:                                                                     Kr.    500.000,-
 7. Kulvert Sundby:                                                      Kr.    300.000,-
 8. Uforutsett:                                                               Kr. 1.300.000,-

De laveste prioriterte prosjektene skal ikke igangsettes uten at en er sikker på at en har kostnadsdekning innenfor vedtatt budsjettramme. Prosjekter som det eventuelt ikke er prosjektmidler til flyttes til neste år. 
 
  
   

PS 023/20 Arbeidsgiverpolitikk 2020-2032  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 13.02.2020

BEHANDLING:
AP v/Ole Gunnar Hallager fremmet følgende utsettelsesforslag:
«Saken utsettes.
Formannskapet ønsker mer ambisiøse, og tydeligere strategier i arbeidet med å redusere uønsket deltid. Det er også ønskelig at Verdal kommune skal ha som mål å være en samfunnsaktør som skal bidra med praksisplasser for elever og studenter under utdanning, med en tydelig strategi for hvor mange lærlinger Verdal Kommune skal ansette hvert år.

Det er også ønskelig med en strategi hvordan rekrutering skal gjøres.»

Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.
                 
VEDTAK:   
Saken utsettes.

Formannskapet ønsker mer ambisiøse, og tydeligere strategier i arbeidet med å redusere uønsket deltid. Det er også ønskelig at Verdal kommune skal ha som mål å være en samfunnsaktør som skal bidra med praksisplasser for elever og studenter under utdanning, med en tydelig strategi for hvor mange lærlinger Verdal Kommune skal ansette hvert år.

Det er også ønskelig med en strategi hvordan rekrutering skal gjøres.
    
 
   

PS 024/20 Status og kvalitetsmelding for grunnskolen 2018  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 13.02.2020

BEHANDLING:
Ved votering ble innstilling fra utvalg for mennesker og livskvalitet enstemmig vedtatt.
  
INNSTILLING:  

 1. Status og kvalitetsmelding for Verdalsskolen 2018 tas til orientering
 2. Understreker viktigheten av et godt samarbeid mellom skole og foreldre/foresatte.

 PS 025/20 Revidering av retningslinjer for etablering flyktninger  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 13.02.2020

BEHANDLING:
Ved votering ble innstilling fra utvalg for mennesker og livskvalitet enstemmig vedtatt.
     
INNSTILLING:  

 1. Reviderte retningslinjer for etableringsstønad for flyktninger vedtas.
 2. Vedtak om slik stønad fattes i henhold til forvaltningslovens § 2b (enkeltvedtak).

  
 
    

PS 026/20 Samarbeidsavtale for Midt-Trøndelag interkommunale politiske råd  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 13.02.2020

BEHANDLING:
SP v/Karl B. Hoel fremmet følgende forslag til pkt. 2, 3 og 4:
2. Pål Sverre Fikse
3. Anne Grete Valbekmo
4. Ole Gunnar Hallager

Det ble votert punktvis med følgende resultat:

 • Rådmannens innstilling pkt. 1 - enstemmig vedtatt.
 • Forslag fra SP til pkt. 2 - enstemmig vedtatt.
 • Forslag fra SP til pkt. 3 - enstemmig vedtatt.
 • Forslag fra SP til pkt. 4 - enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:  

 1. Kommunestyret i Verdal vedtar samarbeidsavtale for Midt-Trøndelag interkommunale politiske råd i henhold til vedlagte avtale.
 2. Som representant til representantskapet velges: Pål Sverre Fikse
 3. Som vararepresentant(er) velges: Anne Grete Valbekmo
 4. Som kommunestyrevalgt medlem til strategisamling velges: Ole Gunnar Hallager

  
 
    

PS 027/20 Lille New York - skjenkekontroll 14. desember og 28. desember - prikktildeling  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 13.02.2020

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK:  
Lille New York tildeles til sammen 20 prikker:

 • 2 prikker for overtredelse av forskrift til alkoholloven § 4-1 den 14. desember 2019 og
 • 18 prikker for overtredelser av forskrift til alkoholloven §§ 4-1, 4-2, alkohollovens §§ 4-4 og 4-7 den 28. desember 2019.

Klageadgang:
Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens § 28-32 og Fylkesmannen i Trøndelag er klageinstans.
  
 
    

PS 028/20 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 31.1.20  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 13.02.2020

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK:  
Det avgis ikke høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.
   
 
    

PS 029/20 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 13.02.2020

BEHANDLING:  
I starten av møte ble det gitt følgende orientering:

Ordfører orienterte om:

 • Mædismitte på 3 besetninger med sau i Verdal.
 • Ny midlertidig politikontakt i Verdal (Ole Tuseth)– ressurs som deles mellom Verdal og Inderøy.
 • Evaluering folkevalgtopplæring bes besvart.

Rådmann orienterte om:

 • Jordmortjenesten – fra mars så vil det være 120 % stilling.
 • Svar til parti som har spurt hvorfor kommunen ikke svarer på leserinnlegg. Verdal kommune svarer i utgangspunktet ikke på leserinnlegg, begrunnet i bevisst valgt strategi.
 • Regnskap 2019.

Etter møtet ble det gjennomført arbeidsøkt med evaluering av økonomiplan-arbeidet. Det ble gitt signaler om hvordan de ønsker prosessen gjennomført. 

 
 
PS 030/20 Prosess - Reguleringsplan Tromsdalen  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 13.02.2020

BEHANDLING:  
Formannskapet vedtok enstemmig å sette på saklisten oversendelsesforslag fra utvalg for plan og samfunn i sak 19/20:
«Oversendelsesforslag til formannskapet:
Utvalg for Plan og samfunn ber om at det tilrettelegges for en grundig prosess knyttet til behandlingen av reguleringsplanen i Tromsdalen – og at hele kommunestyret involveres i denne prosessen. I den forbindelse bes det blant annet om at det arrangeres en temadag i kommunestyret, der et større mangfold av aktører med interesser knyttet til Tromsdalen inviteres til å bidra med orienteringer og innledninger, som hever kommunestyrets kunnskapsnivå om saken før politisk sluttbehandling av reguleringsplanen»

Anne Grete Valbekmo (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:
«Formannskapet ber ordfører sørge for tilrettelegging av en grundig prosess knyttet til behandlingen av reguleringsplanen i Tromsdalen. Forslag legges fram i neste formannskap.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt
 
VEDTAK:
Formannskapet ber ordfører sørge for tilrettelegging av en grundig prosess knyttet til behandlingen av reguleringsplanen i Tromsdalen. Forslag legges fram i neste formannskap.
 
 

Til toppen av siden

Publisert: 03.11.2017 10:43 Sist endret: 18.03.2021 15:10
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS