Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 05.03.2020

Utvalg:     Verdal formannskap
Møtested: Huldra, VIP-senteret (MERK STED!)
Dato:        05.03.2020
Tid:           09:00 - 13:40
Til stede:  9 representanter. Oddleiv Aksnes fikk permisjon og forlot møtet under sak 37/20. Til stede 8 representanter.

 
Før møtet ble det gitt orientering om Proneo v/daglig leder Per A. Folladal samt gitt en omvisning på VIP-senteret.  

 
Sakliste som PDF     Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 031/20 Godkjenning av møteprotokoll 13.02.2020 Protokoll
PS 032/20 Verdal idrettslag søknad om lånegaranti, økonomisk bidrag og etablering av idrettshall Saksframlegg Protokoll
PS 033/20 Felles areal og transportstrategi for prosjektet innherredsbyen forankring og kommunal finansering Saksframlegg Protokoll
PS 034/20 Innspill til nasjonal transportplan Saksframlegg Protokoll
PS 035/20 Forskrift om politivedtekt for Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 036/20 Årsrapport 2019 - salgs- og skjenkekontrollen Saksframlegg Protokoll
PS 037/20 Orientering - Protokoll
PS 038/20 Prosess reguleringsplan Tromsdalen Saksframlegg Protokoll
PS 039/20 Høringsuttalelse til forslaget til endringer i motorferdselloven Saksframlegg Protokoll

 

Oppmøte formannskap 05.03.2020

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Pål Sverre Fikse SP Ordfører Ja  
Anne Grete L. Valbekmo SP Varaordfører Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Einar Olav Larsen SP Medlem Nei Vara: Arvid Wold 
Sunniva Evensen Aksnes SP Medlem Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Medlem Nei Vara: Oddleiv Aksnes 
Ole Gunnar Hallager AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Sven-Øyvind Bern SV Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

 
 

PS 031/20 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 05.03.2020

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 13. februar 2020 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra møte 13. februar 2020 godkjennes.
            
               
   

PS 032/20 Verdal idrettslag søknad om lånegaranti, økonomisk bidrag og etablering av idrettshall  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 05.03.2020

BEHANDLING:
AP v/Ole Gunnar Hallager fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 1:

 1. Verdal kommune innvilger søknaden om kommunal garanti for et lån på maksimalt 3.000.000,- for refinansiering av driftsgjeld.

SP v/Pål Sverre Fikse fremmet følgende utsettelsesforslag:
«Saken utsettes. Rådmannen innhenter utfyllende opplysninger om Verdal I.Ls økonomiske situasjon. Formannskapet ønsker mer informasjon om årsregnskap, beskrivelse av dagens økonomiske situasjon og framdriftsplan med beskrivelse av tiltak for å bedre den økonomiske situasjonen. Saken legges fram til behandling når ytterligere informasjon er innhentet.».

Ved votering ble utsettelsesforslaget vedtatt med 7 mot 2 stemmer (AP).

VEDTAK: 
Saken utsettes. Rådmannen innhenter utfyllende opplysninger om Verdal I.Ls økonomiske situasjon. Formannskapet ønsker mer informasjon om årsregnskap, beskrivelse av dagens økonomiske situasjon og framdriftsplan med beskrivelse av tiltak for å bedre den økonomiske situasjonen. Saken legges fram til behandling når ytterligere informasjon er innhentet.
       
 
   

PS 033/20 Felles areal- og transportstrategi for prosjektet innherredsbyen forankring og kommunal finansering
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 05.03.2020

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
                  
VEDTAK: 
Formannskapet gir sin tilslutning til at Verdal kommune går inn som medeier av prosjektet «Felles areal- og transportstrategi for Innherredsbyen» og forutsetter tilsvarende fra øvrige deltakerkommuner. Kommunens økonomiske bidrag utgjør kr. 2,50 per innbygger beregnet etter innbyggertall per 3. kvartal 2019. For Verdal kommune innebærer dette et beløp på kr. 37000. Beløpet finansieres innenfor rammen til virksomhetsområdet landbruk, miljø og arealforvaltning.
  
  
   

PS 034/20 Innspill til nasjonal transportplan  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 05.03.2020

BEHANDLING:
Oddleiv Aksnes (H) fremmet følgende alternativt forslag:
«Verdal kommune ber om at følgende prosjekter tas med i fylkeskommunens innspill til NTP 2022-2033 prioriteres for gjennomføring tidlig i NTP-perioden:

 1. Ny E6 Åsen-Mære.
  Som et godt distriktspolitisk virkemiddel er det viktig for regionen og distriktene nordover at det investeres i et fremtidsrettet stamveinett med å få ferdigstilt E6 Åsen-Mære i planperioden. Et slikt prosjekt må i størst mulig grad ivareta hensynet til fremtidens trafikkløsninger og fremskrevne behov i et 50 års perspektiv. Hensynet til jordvern, klima- og miljø, veisikkerhet, nødetater- og beredskap, og den totale samfunnsnytten bør vektlegges i de videre planarbeidene. Staten må samtidig bidra til gode løsninger for lokaltrafikken mellom bygdene og byene på Innherred.
 2. Trønderbanen.
  Trønderbanen med tilhørende togtilbud er ryggraden til det kollektive transportsystemet på Innherred. Delelektrifisering/elektrifisering av banen i form av nye fossilfrie energiløsninger må prioriteres, og banen må tilpasses muligheten til betydelig økt hastighet, frekvens og kapasitet.
 3. Støtteordning til kunnskapsbygging for godstransport og investeringsstøtte til viktige godsveier som Jamtlandsvegen (FV 72).

Verdal kommune presiserer behovet for koordinert planlegging og utbygging av E6 og Trønderbanen.

Nærmere vurdering av prosjektene i forhold til Trøndelags utfordringsbilde framgår av saken. Verdal kommune mener det bør ses på kunnskapsbygging og løsninger innen godstransport. Det bør opprettes en belønningsordning for mellomstore byområder, som Innherredsbyen, som tilsvarer det som ligger i eksisterende byvekstavtaler.

I vurderingen endres kapittel oppbyggingen og tekst i hht. Prioriteringsrekkefølge.»

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til vedtak og forslaget fra Høyre, ble forslaget fra Høyre enstemmig vedtatt.
                  
VEDTAK:   
Verdal kommune ber om at følgende prosjekter tas med i fylkeskommunens innspill til NTP 2022-2033 prioriteres for gjennomføring tidlig i NTP-perioden:

 1. Ny E6 Åsen-Mære.
  Som et godt distriktspolitisk virkemiddel er det viktig for regionen og distriktene nordover at det investeres i et fremtidsrettet stamveinett med å få ferdigstilt E6 Åsen-Mære i planperioden. Et slikt prosjekt må i størst mulig grad ivareta hensynet til fremtidens trafikkløsninger og fremskrevne behov i et 50 års perspektiv. Hensynet til jordvern, klima- og miljø, veisikkerhet, nødetater- og beredskap, og den totale samfunnsnytten bør vektlegges i de videre planarbeidene. Staten må samtidig bidra til gode løsninger for lokaltrafikken mellom bygdene og byene på Innherred.
 2. Trønderbanen.
  Trønderbanen med tilhørende togtilbud er ryggraden til det kollektive transportsystemet på Innherred. Delelektrifisering/elektrifisering av banen i form av nye fossilfrie energiløsninger må prioriteres, og banen må tilpasses muligheten til betydelig økt hastighet, frekvens og kapasitet.
 3. Støtteordning til kunnskapsbygging for godstransport og investeringsstøtte til viktige godsveier som Jamtlandsvegen (FV 72).

Verdal kommune presiserer behovet for koordinert planlegging og utbygging av E6 og Trønderbanen.

Nærmere vurdering av prosjektene i forhold til Trøndelags utfordringsbilde framgår av saken. Verdal kommune mener det bør ses på kunnskapsbygging og løsninger innen godstransport. Det bør opprettes en belønningsordning for mellomstore byområder, som Innherredsbyen, som tilsvarer det som ligger i eksisterende byvekstavtaler.

I vurderingen endres kapittel oppbyggingen og tekst i hht. Prioriteringsrekkefølge.

    
 
   

PS 035/20 Forskrift om politivedtekt for Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 05.03.2020

BEHANDLING: 
AP v/Trine Reitan fremmet følgende forslag:
«Verdal kommune skal i løpet av 2020 ha en dyrevelferdsplan.»

Sven-Øyvind Bern (SV) fremmet følgende forslag til § 2-3:
«Musikere vil kunne gis umiddelbar tillatelse til kortvarige opptredener på offentlig plass.»

Ved alternativ votering mellom rådmannens innstilling og rådmannens innstilling med tillegg fra SV, ble rådmannens innstilling med tillegg fra SV vedtatt med 8 stemmer. 1 stemme ble avgitt for rådmannens innstilling (Hoel).

Ordfører foreslo at forslaget fra AP oversendes rådmannen for nærmere utredning og vurdering.

Ved votering ble ordførers forslag enstemmig vedtatt.
   
INNSTILLING:   
Kommunestyret vedtar forskrift om politivedtekt for Verdal kommune, med følgende tillegg til § 2-3:
«Musikere vil kunne gis umiddelbar tillatelse til kortvarige opptredener på offentlig plass.»

Oversendelse til rådmann for nærmere utredning og vurdering.
«Verdal kommune skal i løpet av 2020 ha en dyrevelferdsplan.»

 PS 036/20 Årsrapport 2019 - salgs- og skjenkekontrollen  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 05.03.2020

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK:  
Årsrapport 2019 tas til orientering.

  
  
    

PS 037/20 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 05.03.2020

BEHANDLING:  
Før møtet ble det gitt orientering om Proneo v/daglig leder Per A. Folladal samt gitt en omvisning på VIP-senteret.

Oddleiv Aksnes fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 8 representanter,

Rådmann orienterte om:

 • Hjemmetjenester; turnus, partsamarbeid, omfordeling av arbeidsoppgaver, nedskalering tjenestetimer, beredskap korttidsplasser. Mye peker i positiv retning for å komme på rett driftsnivå, krevende for alle, men det jobbes kontinuerlig for å nå mål.
 • Koronavirus. Kommuneoverlege ansvar for koordinering av arbeidet.
 • Hallkapasitet.

Ordfører:

 • Underskrevet avtale om Russecamp. Samarbeid russ, kommune og politiet.
 • Erasmus+ prosjekt – avsluttende samling i Verdal forrige uke.

Oddleiv Aksnes: Når kommer sak om retningslinjer salg/skjenking?
Rådmann svarte: Kommer i mars/april

Anne Grete Valbekmo: Hvor står saken om samarbeid med leietakere Fritidssenteret?
Rådmann svarte: Tidligere interimsstyre er innkalt til møte 12. mars. Melding om det videre arbeidet vil komme rundt påsketider.

 

 
PS 038/20 Prosess reguleringsplan Tromsdalen   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 05.03.2020

BEHANDLING:
AP v/Ole Gunnar Hallager fremmet følgende alternativt forslag til kulepunkt 1:

 • Opplæring kommunen som planmyndighet gjennomføres i utvalg for plan og samfunn.
 • Opplæring gis som temakveld for kommunestyret 23.mars kl 1800-2100.
  - Reguleringsplan Tromsdalen brukes som case, hvor en gir kommunestyret kunnskap om hvilken rolle og interesser høringsparter uttaler seg på vegne av i store reguleringsplaner.
  - Arbeidet organiseres gjerne som gruppearbeid.

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til vedtak og forslaget fra AP til kulepunkt 1, ble forslaget fra AP enstemmig vedtatt.

Ved votering ble kulepunkt 2 og 3 i rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
                 
VEDTAK:   
Prosess for behandling av detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd gjennomføres slik:

 • Opplæring kommunen som planmyndighet gjennomføres i utvalg for plan og samfunn.
 • Opplæring gis som temakveld for kommunestyret 23.mars kl 1800-2100.
  - Reguleringsplan Tromsdalen brukes som case, hvor en gir kommunestyret kunnskap om hvilken rolle og interesser høringsparter uttaler seg på vegne av i store reguleringsplaner.
  - Arbeidet organiseres gjerne som gruppearbeid.
 • Saksfremlegg legges ut i god tid før sluttbehandling, slik at det blir tilstrekkelig tid til å lese saken og diskutere internt i de ulike partiene.
 • Kunnskap fra aktører og interessenter ivaretas ved at partiene kan se opptak fra temadag for kommunestyre den 18. mars 2013. Utover dette får partiene be om orientering fra de ulike aktørene i sine respektive gruppemøter, dette ut fra behov og interesser.

  
 

PS 039/20  Høringsuttalelse til forslaget til endringer i motorferdselloven   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 05.03.2020

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
                  
VEDTAK:   
Verdal kommune slutter seg til Utmarkskommunenes sammenslutnings høringsuttalelse for endringer i lov om motorferdsel i utmark.    
 

Til toppen av siden

Publisert: 03.11.2017 10:43 Sist endret: 18.03.2021 15:10
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS