Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 19.03.2020

Utvalg:     Verdal formannskap
Møtested: Fjernmøte Teams - kalls inn gjennom Outlook
Dato:        19.03.2020
Tid:           09:00 - 12:05
Til stede:  

 
I starten av møtet ble det gitt en fyldig orientering om status Korona v/rådmann.

 
Sakliste som PDF     Protokoll som PDF   Video-opptak av fomannskapets møte

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 041/20 Godkjenning av møteprotokoll 12.03.2020 Protokoll
PS 042/20 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 04.03.2020 Saksframlegg Protokoll
PS 043/20 Høringsuttalelse nye retningslinjer for idrettsanlegg Saksframlegg Protokoll
PS 044/20 Kontrollrapport 2019 - skatteoppkreverfunksjonen for Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 045/20 Orientering - Protokoll

 

Oppmøte formannskap 19.03.2020

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Pål Sverre Fikse SP Ordfører Ja  
Anne Grete L. Valbekmo SP Varaordfører Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Einar Olav Larsen SP Medlem Ja  
Sunniva Evensen Aksnes SP Medlem Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Sven-Øyvind Bern SV Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

 
 

PS 041/20 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.03.2020

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Møteprotokoll 12. mars 2020 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 
Møteprotokoll 12. mars 2020 godkjennes.
             
               
   

PS 042/20 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 04.03.2020  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.03.2020

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:  
Det avgis høringsuttalelse i følgende høringer:

Høring - Forsvarlig byggkvalitet - rapport fra Byggkvalitetutvalget - forslag om endringer i plan- og bygningsloven – høringsfrist 2. juni 2020       
 
   

PS 043/20 Høringsuttalelse nye retningslinjer for idrettsanlegg  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.03.2020

BEHANDLING:
Einar Olav Larsen fremmet på vegne av SP/H følgende forslag:

 1. Verdal kommune støtter at det utarbeides nye retningslinjer for prioritering av spillemidler i Trøndelag.
 2. Verdal kommune mener at under «vilkår» i høringsutkastet bør en legge inn følgende: «Alle anleggene må planlegges og driftes med mål om økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft»
 3. Verdal kommune mener at det bør være med i retningslinjene at Idrettsrådenes rolle fremheves/beskrives, for eksempel at det som fremmes for kommunene bør innom relevant idrettsråd for vurdering.
 4. Verdal kommune foreslår følgende prioriteringsrekkefølge og endringer på retningslinjene:
   
  1) Attraktive nærmiljø- og nærfriluftslivsanlegg tilrettelagt for sambruk og flerbruk, fortrinnsvis ved skoler og nært der folk bor og oppholder seg.
  2) Særidretter som mangler anlegg, innenfor en halv times reisetid hver vei, i det aktivitetsfellesskapet idrettslaget geografisk ligger.
  3) Interkommunale idrettsanlegg og anlegg med samarbeid på tvers av flere klubber.
  4) Anlegg til idrett og friluftsliv i ulike naturelementer.
  5) Anlegg som søker sambruk om anleggselementer på tvers av særidretter.
  6) Anlegg som skal arrangere store nasjonale eller internasjonale mesterskap, med plan for høy hverdagsaktivitet i tiden før og etter arrangementet.

Votering:

 • Rådmannens forslag pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Forslag fra SP/H pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
 • Forslag fra SP/H pkt. 3 – enstemmig vedtatt.
 • Alternativ votering mellom rådmannens forslag til pkt. 2 og SP/H sitt forslag til pkt. 4 – forslaget fra SP/H ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 

 1. Verdal kommune støtter at det utarbeides nye retningslinjer for prioritering av spillemidler i Trøndelag.
 2. Verdal kommune mener at under «vilkår» i høringsutkastet bør en legge inn følgende: «Alle anleggene må planlegges og driftes med mål om økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft»
 3. Verdal kommune mener at det bør være med i retningslinjene at Idrettsrådenes rolle fremheves/beskrives, for eksempel at det som fremmes for kommunene bør innom relevant idrettsråd for vurdering.
 4. Verdal kommune foreslår følgende prioriteringsrekkefølge og endringer på retningslinjene:
  1) Attraktive nærmiljø- og nærfriluftslivsanlegg tilrettelagt for sambruk og flerbruk, fortrinnsvis ved skoler og nært der folk bor og oppholder seg.
  2) Særidretter som mangler anlegg, innenfor en halv times reisetid hver vei, i det aktivitetsfellesskapet idrettslaget geografisk ligger.
  3) Interkommunale idrettsanlegg og anlegg med samarbeid på tvers av flere klubber.
  4) Anlegg til idrett og friluftsliv i ulike naturelementer.
  5) Anlegg som søker sambruk om anleggselementer på tvers av særidretter.
  6) Anlegg som skal arrangere store nasjonale eller internasjonale mesterskap, med plan for høy hverdagsaktivitet i tiden før og etter arrangementet.

  
  
   

PS 044/20 Kontrollrapport 2019 - skatteoppkreverfunksjonen for Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.03.2020

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
                   
INNSTILLING:   
Kontrollrapport for 2019 tas til orientering, og kommunestyret i Verdal er godt fornøyd med resultatene ved overlevering til statliggjort skatteoppkreverfunksjon fra 1. juni 2020.
     
 
   

PS 045/20 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.03.2020

BEHANDLING:  
Rådmannen ga i startet av møtet en fyldig orientering av status Korona.

Rådmannen orienterte videre om:

 • Nye fase – mer ordinær drift.
 • Krisepakke fra regjeringen.
 • Samarbeider med nabokommuner om en del informasjon.
 • Utredning samarbeidsløsninger har stoppet opp, men skal i neste uke se om det er kapasitet til å starte opp arbeidet igjen.

Spørsmål fra Trine Reitan:
«Ekstraordinære tiltak for elever i Verdal.

Vi er i en spesiell situasjon der smittevern, og helse er det viktigste.
Psykisk helse er det mange som får trøbbel med når vi står i ekstraordinære situasjoner.

Hvordan vi kan hjelpe og støtte de elevene som har en hjemmesituasjon som ikke bedres av å være langt mer hjemme.
Vi har Miljøteam, ungdomskontakt, og ansatte på panser. Og helsesykepleierne som er knytta til skolene.
Hvordan kan vi bruke de som ekstra støtte til de som trenger det?

De er jo allerede på forskjellige plattformer, men klarer vi i denne svært spesielle tiden å favne de som trenger det mest?
De plattformene som vi har i kommunen er bra, her kan ungdom stille spørsmål og få gode svar. De stiller sine spørsmål og vet at mottager vet hvem de er.
da kan vi skyve flere fra oss, og spesielt med de vanskelige spørsmålene.
Har vi noen mulighet å bemanne en chattetjeneste som er anonym, med resursene som vi har fra alt som har med satsning på forebygging?

Meldingene fra polet er at det selges langt over gjennomsnitt av alkohol. Den konsumeres nok også.
Vi vet at barn og unge har svært stor lojalitet til sine foreldre, og dekker ofte over.
Barn og unge har langt lavere terskel for å stille spørsmål anonymt.
Vi vet at barn og unge bruker chattetjenester der de kan være anonyme ofte som en start til å få hjelp.»

Rådmann svarte:
Dette er det fokus på og kommunepsykolog jobber med dette. Rådmannen vil orientere om dette arbeidet i formannskapets møter. 

 
Til toppen av siden

Publisert: 03.11.2017 10:43 Sist endret: 18.03.2021 15:11
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS