Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 14.05.20- PS 67/20 Utbytte fra NTE 2018 – Til fordeling

Saksbehandler : Helge Holthe

Arkivref : 2020/1666 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 14.05.2020 067/20 
Kommunestyre    

 

Rådmannens innstilling:

 1. Utbytte fra NTE 2018 – avsatt til utviklingsfond – fordeles slik for 2020:
   
  AvsetningAndeler Beløp
  Næring 26,6 % 500.000,-
  Digitalisering og robotisering             26,6 %   500.000,-
  Tiltak samfunn 46,7 % 876.562,-
  Utviklingsfond 100 % 1.876.562,-

  Næringsmidler spesifiseres slik:
 2. Kr 200.000 erstatter midler til det regionale næringsfondet.
  Kr 300.000 avsettes for særlige til avhjelpe de mindre foretakene og grundervirksomhet i en ekstraordinær situasjon.
   
  Samfunnsmidler spesifiseres slik:
  Kr 500.000 for delvis videre finansiering av aktiviteten Drømmedagene.
  Kr 150.000 drifts-/aktivitetsstøtte og inntektsbortfall Verdal næringsforum.
  Kr 226.562 Verdal næringsforum, prosjekt Heimkjært.
      
 3. Rådmannen vil redegjøre for bruk av midlene og måloppnåelse som en del av den ordinære rapporteringen til folkevalgt organ.

Vedlegg: 
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
PS 107/18.
 
Saksopplysninger: 
Bakgrunn for saken:
Verdal kommune eier sammen med andre kommuner i det gamle Nord-Trøndelag aksjene i NTE. Eierandelen er 8,8% og bokførte verdier av aksjer er 66 mill kr. For 2019 ble det utbetalt utbytte til Verdal kommune med 9.382.808 kr.

I hht vedtak PS 107/18 ble utbyttet satt av på to bundne fond etter vedtatt splitt. Den delen som kan disponeres årlig blir satt av til utviklingsfond og kan disponeres året etter at pengene er mottatt.

AvsetningAndeler Beløp
Utviklingsfond     20 % 1.876.562,-
Kraftfond             80 %   7.506.246,-
Utbytte totalt 100 % 9.382.808,-

 
Kommunene i gamle Nord-Trøndelag har tatt over eierskapet i NTE. Etter utbyttemodellen vedtatt av fylkestinget i Nord-Trøndelag i mars 2016 vil utbyttet til eierne kunne ligge på rundt 60 millioner kroner i 2019, som vil være det første året de nye eierne mottar utbytte. Utbyttet framover vil avhenge av om og hvor stort overskudd selskapet genererer. De nye eierne – kommunene – har som premiss for overtak av eierskap forpliktet seg til å anvende utbyttet etter følgende prinsipper:

 1. Utbyttemidlene forutsettes å inngå som del av hver enkelt kommunes virksomhet, de skal bare kunne benyttes til utviklingstiltak og forvaltes atskilt fra kommunenes øvrige midler.
 2. Utbyttemidlene skal i henhold til dette legges over i kommunale/regionale næringsfond og/eller egne kommunale fond for samfunnsutvikling med definerte formål og vedtekter.
 3. Forvaltningen av utbyttemidlene skal følge kommunenes eget finansregelverk i henhold til lov og forskrifter, og dessuten være i samsvar med regelverk om statsstøtte og andre EØS-rettslige begrensninger.

Fordeling av midler:
I samsvar med PS 107/18 er utbytte fra NTE for 2018 på 9,4 mill kr avsatt til kraftfond og utviklingsfond i forholdet 20/80. Saken legges fram for politisk behandling året etter at utbyttet er mottatt. I samsvar med dette kommer et beløp på 1.876.562 til fordeling i 2020. Fordelingen av midlene skal følge prinsippene for bruk av fondet slik de er beskrevet i vedtak i Verdal kommunestyre av 10.12.2018, sak 107/18.

Kommunestyrevedtaket (PS 107/18) har følgende formål for bruken av midlene:
"Verdal kommunes utviklingsfond opprettes med følgende formål: Engangstiltak som stimulerer til mer aktivitet, kulturtiltak, bostedsutvikling, kompetanseutvikling og næringsutvikling i kommunen, eller tiltak som gir varige kostnadsbesparelser i den ordinære driften.
Rådmannen innstiller på bruk av midlene i sak som fremmes for formannskapet senest i første formannskapsmøte etter sommerferien (første gang i 2020)."

Vurdering: 
Dette er første året kommunestyret skal fordele midler utbytteinntekter fra NTE.

Rådmannen har tatt politiske vedtak som er gjort tidligere opp i saken og har på bakgrunn av dette kommet fram til en fordeling som vurderes å treffe vedtatte formål og behov.

Rådmannen innstiller på at midlene fordeles på tre formål som alle er i samsvar med PS 107/18.

AvsetningAndeler Beløp
Næring 26,6 % 500.000,-
Digitalisering og robotisering             26,6 %   500.000,-
Tiltak samfunn 46,7 % 876.562,-
Utviklingsfond 100 % 1.876.562,-

 
Næringsutvikling og kompetanse – 500.000 kr
Kommunen støtter en rekke næringsutviklingstiltak og tiltak av samfunnsmessig betydning.

Fylkeskommunen har avsluttet finansering av det regionale næringsfondet. Skal kommunen fortsatt ha et fond for de minste bedriftene og nyetablerere, krever dette nå egenfinansering. Det er ønskelig at kommunen fortsatt har et slikt fond slik at tilbudet videreføres. Det settes av 200.000 kroner, samme beløp som i 2019.

Næringslivet er preget av utfordringene som har kommet i etterkant av utbrudd av koronavirus. Det antas at de minste foretakene vil ha særlige utfordringer fordi de har begrenset administrative ressurser og kompetanse til å møte en ekstraordinær situasjon. Dette er grundervirksomheter, enkeltmannsforetak mv som rammes særlig hardt. Det forslås at det settes av ytterligere 300.000 kr for å kunne drifte særlige tiltak overfor denne gruppen.

Rådmannen legger til grunn samme ordning som regionalt næringsfond for Levanger og Verdal har operert etter. Det vil si at tildeling innenfor kr 50.000 gjøres administrativt, mens beløp mellom kr 50.000 og 150.000 (maksimalt beløp) vurderes av et styre bestående av ordførere og varaordførere i de to kommunene (men pengestrøm følger innskuddskommune) etter innstilling fra administrasjonen. Det vil legges fram egen sak for å tilpasse vedtekter fra å være et regionalt næringsfond til å være kommunale fond, selv om det holdes fast ved et styre over kommunegrensene. Dette kan bidra til å ivareta synergier.

Tiltak som gir varige kostnadsbesparelser i drift – Digitalisering og robotisering – 500.000 kr
I vedtak sak 99/18 i formannskapet 22.10.18 sluttet kommunen seg til at Verdal blir en del av samhandlingsstrategien for digitalisering i Trøndelag. Verdal kommune er nå i ferd med å gjennomføre Kompetanseløftet for digital transformasjon i Trøndelag.

https://www.verdal.kommune.no/Politikk/Formannskapet-2015-2019/20181022/

Kommunen har en strategi om at stadig flere tjenester skal digitaliseres og gjøres selvbetjente og at manuelle arbeidsprosesser effektiviseres der dette kan gi kostnadsbesparelser. Automatisering av dokumentasjonsrutiner og arbeidsoppgaver kan frigjøre ressurser til andre oppgaver i kommunen og dermed bidra til at kommunale tjenester forbedres.

Økonomiplanen forutsetter store innsparinger i drift. Økonomiplanen viser til utstrakt digitalisering og automatisering som et av flere verktøy for å realisere reduserte driftsrammer uten at tilbudene til innbyggerne samtidig svekkes. Manglende finansiering av merutgifter til digitalisering og robotisering vil i praksis medføre et økt press på nedbemanning. Dette fordi ekstra nedbemanning er nødvendig for å finansiere tiltak som i neste omgang skal redusere utgifter. Over tid vil denne «investeringen» betale seg i form av reduserte lønnskostnader, men kostnadene vil i regelen komme før gevinsten kan hentes ut.

Behovet for digitalisering er omtalt flere steder i økonomiplanen. Under sentrale strategiske prinsipper punkt 5 er «digitalisering og teknologibruk for fremtidsrettet tjenesteutvikling» ført som et av 6 sentrale prinsipper som skal bidra til viktig kontinuitet og tydelig retning i utvikling av kommunen som organisasjon og tjenesteleverandør. (kapittel mål og styring)

Friske midler er derfor en suksessfaktor for å øke tempoet i en digital omstilling. Det foreslås derfor at 500.000 kr bevilges til kartlegging av prosesser som kan automatiseres, kjøpe automatiseringstjenester og ny moderne programvare. Det er stort behov for å skifte ut og supplere kjernesystemer (ERP-systemer[1]) som bygger på gammel teknologi og som heller ikke møter dagens krav til brukervennlighet. Dagens systemer leverer i liten grad på forventninger om deling av informasjon på tvers av systemer. Systemene binder i for stor grad ressurser til manuelle arbeidsoperasjoner og utnytter ikke mulighetene til automatiserte prosesser, kunstig intelligens og analyser av «big data».
 
[1] Systemer for regnskap, lønn, personal, arkiv mv. Kjernedata som er nødvendig for å kunne drive lovlig og effektivt..

Kommunen opplever at markedet for kjøp av standard programvare til kommunale Erp-systemer preges av få og store leverandører som har stor markedsmakt. Det skjer innovasjon, men ikke så fort som ønsket og kostnadene til innføring av nye systemer og arbeidsmetoder er relativt høye. Det er behov for grunnleggende endringer i systemer og arbeidsformer for å få fart i arbeidet med digitalisering.

Robotisering er en type digitalisering som kan reparere noen av svakhetene i eksisterende systemer. Robotteknologi kan bruke de eksisterende systemene og erstatte manuelle arbeidsoppgaver med mange gjentakelser og som er preget av regelstyring. Feks kan roboten logge seg inn i systemer, hente ut informasjon, gjøre enkle beregninger, velge regelstyrte standard tekster til brev/nettside osv. Robotisering kan i mange tilfeller være en god mellomløsning inntil ny moderne programvare foreligger.

Rådmannen fordeler midlene til prosjekter som kan bidra til fortgang i digitaliseringsarbeidet.

Tiltak samfunn – 876.562 kr.
Dette omfatter engangstiltak for kultur, stimulering av bosetting mv. Det antas også å være rom for å finansiere politiske ønsker som det ikke ble funnet rom for i budsjettet for 2020.

Midlene fordeles slik:

TiltakAnsvarFinansiering
Drømmedagene Helse 500.000,-
PS 51/20 næring      Samfunn      376.562,-
Sum   876.562,-

 
Drømmedagene:
Samfunnsmålet med Drømmedagene er å utvikle systemkompetanse for å sikre at sårbare ungdommer blir aktive arbeidstakere i samfunnet. Måloppnåelsen i prosjektet etter snart tre års drift er svært god, og i oktober 2019 ble prosjektet tildelt Folkehelseprisen i Trøndelag.

Tiltaket mangler trygg finansiering og står i fare for å bli avviklet i løpet av 2020. Bevilgningen vil gjøre det mulig å holde en viss aktivitet utover i 2020.

Oppfølging av PS 51/20 Næringsformål:

Forslås fordelt slik:

Verdal Næringsforum     Økt støtte til drift         150.000,-
Prosjekt Heimkjært Lokalt næringsliv     226.562,-
Sum       376.562,-

 
Vurdering av fordelingen:
Formannskapet vedtok 02.04 tre punkter som er aktuelle for finansiering med bruk av NTE-utbytte. Punktene er gjengitt nedenfor.

Formannskapets vedtak av 02.04.20 Vurdering investeringsløp og pandemitiltak

11.
Digitale fellesløsninger i Verdal Sentrum.
Det tas initiativ til et prosjekt for utvikling av netthandel i butikker i Verdal. Prosjektet kan for eksempel organiseres med prosjektleder fra Proneo eller Tindved, og en styringsgruppe hvor Verdal Næringsforum og Verdal Kommune er representert. Rådmannen bes komme tilbake til formannskapet med en plan for prosjekt, og finansiering. Om mulig skal det søkes tilleggsfinansiering hos eksterne kilder.

12.
Handlelokalt.
Det søkes dialog med Verdal Næringsforum for å opprette en egen arbeidsgruppe bestående av medlemmer fra Verdal Næringsforum, en representant fra administrasjonen i Verdal Kommune og en politisk representant utnevnt av Formannskapet. Gruppen skal jobbe frem aktiviteter for økt varehandel i Verdal. Rådmannen bes komme tilbake til formannskapet med en plan for prosjektet, og finansiering.

13.
Verdal næringsforum er en viktig pådriver i arbeidet med å fremme næringsutvikling og sysselsetting i Verdal. For å bidra til at næringsforumet kan yte den støtten som næringslivet trenger i denne krevende tiden, bes rådmannen legge fram en sak til formannskapet hvor det vurderes om det er hensiktsmessig å øke støtten til forumet fra Verdal Kommune. Saken legges fram i løpet av april.

Av beløpet på vel 376.000 kroner foreslås det å øke støtten til Verdal næringsforum med 150.000 kroner i 2020. Dette er med å sikre driften av Verdal næringsfond, slik at det er finansiering til å møte de ekstraordinære forholdene etter utbruddet av koronavirus. I dette ligger også økonomisk sikring mht inntektsgivende aktiviteter det ikke er/blir mulig å gjennomføre.

Ved å bidra til å sikre næringsforumets driftsvilkår gis med det en indirekte støtte til næringslivet generelt, ved at næringsforumet som medlemsorganisasjon da kan bidra som en markant hjelpende ressurs til næringsaktørene i kommunen. Dette er en vel så viktig dimensjon som å sikre næringsforumets grunnleggende økonomibase.

Tidligere har det også vært avdekket at det oppleves en del handelslekkasje til nabobyene, over grensen og på nett. Rådmannen vil som del av vurderingene også gi næringsforumet en utfordring med analyse/vurdering av handelslekkasje nå hvor grensehandelen med Sverige ikke er aktiv. Dette gir et tallgrunnlag vom ikke tidligere har vært tilgjengelig.

Verdal næringsforum har tatt initiativ til et prosjekt med mål om å skape verdi for lokalsamfunnet og medlemsbedriftene i næringsforumet, og samtidig få folk til å benytte seg av det lokale næringslivet, redusere handelslekkasje og stimulere til mer lokal handel. Dette er viktig for å skape et levende sentrum med varierte tilbud og tjenester, ivareta og skape arbeidsplasser, øke bolysten og tilflyttere -og ikke minst, for lokal vekst.

Heimkjært som er prosjektets arbeidstittel, skal bidra med å dele informasjon om det som skjer i Verdal og omegn, motivere og jobbe frem aktiviteter for økt varehandel, støtte lokalt næringsliv og styrke salgsaktiviteter, inspirere til bolyst og rekruttering, samt styrke fellesskapet og knytte sammen alle de ulike tilbudene og tjenestene i Verdal.

Heimkjært skal bidra til at folk skal «velge heimen».
Dette svarer i stor grad opp de intensjoner som ligger i formannskapets vedtak av 2. april i år og kommunen ønsker å være en aktiv bidragsyter, både faglig og økonomisk i dette prosjektet.

Restbeløpet (226') foreslås derfor avsatt til kommunal deltakelse i dette prosjektet og eventuelle andre prosjekt som kan stimulere til økt omsetning i lokale bedrifter, eksempelvis innen reiselivsnæringen.

Rådmannen anser at de tre punktene i formannskapets vedtak er kvittert, selv om det ikke legges opp til slike gruppesammensettinger to av punktene inneholder. Det gir næringslivet selv både handlingsrom og ansvar for videre prosess – slik initativet i prosjektet Heimkjært er et eksempel på.
 
 

  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 23.07.2021 12:17
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS