Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 14.05.20- PS 69/20 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 29.04.2020

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2018/4622 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 14.05.2020 069/20

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Det avgis ikke høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.

Vedlegg:
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
I henhold til delegeringsreglementet er det formannskapet som skal avgi høringsuttalelser på vegne av Verdal kommune.

Høringsuttalelser i saker av kommunal interesse legges fram for formannskapet første møte hver måned, og de tar stilling til om det skal avgis høringsuttalelse, og eventuelt hvem (formannskapet kan delegere til komiteene eller rådmann).

Listen over høringer lagt ut av regjeringen gjennomgås av kommunalsjefer, rådmann og rådmannskontoret i forkant av hver saksproduksjon til formannskapet. Dette er fast innarbeidet prosedyre.

Følgende høringer er lagt ut på regjeringens totaloversikt (pr. 29.04.2020):

HøringDepartementFrist
Høring – unntak fra kravet om selvforsørgelse for rett til permanent oppholds-tillatelse for voksne i grunnskole- eller videregående opplæring mv. Justis- og beredskapsdepartementet 12.06.2020

Høring – Rammevilkår for private tjenesteytere i barnevernet

Barne- og familiedepartementet 29.06.2020
Høring - forslag til endringer i barnevernloven Barne- og familiedepartementet 30.06.2020
Nasjonal transportplan 2022-2033: Høring av transportvirksomhetenes svar på oppdrag fra Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 01.07.2020
Høring - forslag til endring av forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. Helse- og omsorgsdepartementet 01.07.2020
Høring - Endringer i energiloven om funksjonelt skille for nettforetak Olje- og energidepartementet 01.07.2020
Høring av Autisme- og Tourettesutvalgets innstilling NOU 2020: 1 Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom Helse- og omsorgsdepartementet 20.07.2020
Høring forslag til endringer i yrkeskvalifikasjonsloven og forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner Kunnskapsdepartementet 01.08.2020
Høring - forslag til program for introduksjon av elektrifiserte fly i kommersiell luftfart Samferdselsdepartementet 15.08.2020
Høring – Gjennomføring av nytt EU-regelverk om obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) Finansdepartementet  17.08.2020
Høring - overtredelsesgebyr og ledelseskarantene i finansforetaksloven mv. Finansdepartementet  21.08.2020
Høring - forslag til endringer i plan- og bygningsloven mv. (regional plan, dispensasjon m.m.) Kommunal- og moderniseringsdepartementet  01.09.2020

 

Vurdering: 
Den administrative vurderingen er at det ikke avgis høringsuttalelse til noen av de framlagte høringene.

  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 14.05.2021 10:32
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS