Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 14.05.20 - PS 71/20 Valg av meddommere til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten for perioden 1. januar 2021 - 31. desember 2024

Saksbehandler : Inger Storstad

Arkivref : 2019/4969 - /X42

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 14.05.2020 071/20
Kommunestyre    

 

Rådmannens innstilling:
Meddommere Inntrøndelag Tingrett.

Utvalg damer:

 1. Langland, Stine f. 1989
 2. Holm, Trude f. 1952
 3. Ramberg, Hjørdis f. 1976
 4. Myhre, Kjellrun Lundsaunet f. 1958
 5. Vangstad, Anne Berit f. 1977
 6. Hestegrei, Inger Nordberg f. 1965
 7. Gynnild, Hege Kristin f. 1995
 8. Seker, Else f. 1972
 9. Dahl, Anniken Elden f. 1990
 10. Aksnes, Bente f. 1965
 11. Wågø, Trine f. 1964
 12. Holmen, Rita S. Pedersen f. 1964
 13. Grøtan, May Solvor f. 1974
 14. Verås, Liss f. 1965
 15. Solvold, Anne Kari f. 1964
 16. Sagvold, Hege Kolsrød f. 1967
 17. Melvold, Sølvi f. 1969
 18. Gausen, Monica f. 1977
 19. Bjøru, Monica f. 1969
 20. Gerhardsen Aud Elin H. f. 1963
 21. Braarud, Kjersti f. 1961
 22. Rennemo, Katrine f. 1999
 23. Rønning, Tonje f. 1998
 24. Aksnes, Eva Kristin f. 1961
 25. Bakken, Marianne f. 1986
 26. Vollan, Nina f. 1992
 27. Lersveen, Ann Kristin f. 1992

Utvalg menn:

 1. Aune, Morten f. 1966
 2. Nordtømme, Tor Martin f. 1997
 3. Hætta, Niklas Anders f. 1990
 4. Dillan, Arne Espen f. 1974
 5. Stenberg, Jørgen f. 1992
 6. Hammervold, Sigmund f. 1970
 7. Kristiansen, Geir Åge f. 1972
 8. Rosvold, Johannes f. 1982
 9. Mathisen, Karl Terje f. 1957
 10. Johnsen, Roger f. 1963
 11. Svendsen, Terje f. 1971
 12. Letnes, Ståle f. 1970
 13. Ottermo, Kjell f. 1958
 14. Bjugan, Mats André f. 1988
 15. Larsen, Gunnar Audun f. 1989
 16. Storstad, Rune f. 1951
 17. Baglo, Knut f. 1966
 18. Mirgahti, Massud f. 1964
 19. Malmo, Adrian Lyng f. 1986
 20. Aas-Prestmo, Kjell-Amund f. 1986
 21. Haugen, Arne-Marius f. 1989
 22. Brendmo, Dag Joar Stormo f. 1984
 23. Hagen, Frode Varslot f. 1977
 24. Kolås, Tore f. 1990
 25. Eiken, Daniel f. 1981
 26. Calderon, Ricardo M. R. f. 1983
 27. Muggerud, Sondre Barøy f. 1997

Meddommere Frostating lagmannsrett.

Utvalg kvinner:

 1. Valstad, Siw Tone f. 1971
 2. Vinne, Ellen f. 1962
 3. Storholmen, Åse f. 1977
 4. Veie-Rosvoll, Vibeke f. 1973
 5. Bragstad, Inger Lise f. 1964
 6. Storholmen, Ingrid f. 1976
 7. Aksnes, Åse P. Nymo f. 1959
 8. Musum, Berit f. 1965
 9. Woll, Kari f. 1958
 10. Bjørklund, Lillian Hagen f. 1973
 11. Larsen, Astrid f. 1956
 12. Tiller, Marte Valstad f. 1992
 13. Fladmark, Iren S. f. 1974
 14. Wohlen, Trine f. 1969

Utvalg menn:

 1. Nicolaysen, Kristoffer f. 1993
 2. Kanestrøm, Endre f. 1953
 3. Singstad, Geir f. 1963
 4. Vollmo, Bård Andre f. 1974
 5. Haugrud, Ove f. 1960
 6. Myhre, Stig Arild f. 1955
 7. Sellæg, Jon f. 1953
 8. Langdal, Knut f. 1957
 9. Brendmo, Dagfinn f. 1953
 10. Rostad, Aage f. 1964
 11. Andresen, Ole Thomas I. f. 1976
 12. Iversen, Bjørn f. 1953
 13. Solvold, John K. f. 1966
 14. Evenmo, Torfinn f. 1955

Meddommere Nord-Trøndelag jordskifterett.

Utvalg kvinner:

 1. Grønn, Marit Aarset f. 1969
 2. Smulan, Åse f. 1966
 3. Østerås, Ingeborg f. 1964

Utvalg menn:

 1. Hofstad, Trygve f. 1965
 2. Voll, Knut f. 1956
 3. Gudding, Rune f. 1979

Vedlegg: 

 1. Brev av 18.12.19 fra Domstoladministrasjonen
 2. Brev av 11.02.20 fra Frostating lagmannsrett
 3. Brev av 11.03.20 fra Nord-Trøndelag Jordskifterett

Andre saksdokumenter:
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Domstolenes behov for meddommere for hver enkelt kommune er lagt inn i saksbehandlingssystemet LOVISA. Bestillingene for Verdal kommune er som følger:

 • Inntrøndelag tingrett
  Utvalg kvinner: 27 meddommere
  Utvalg menn: 27 meddommere
 • Frostating lagmannsrett.
  Utvalg kvinner: 14 meddommere.
  Utvalg menn: 14 meddommere.
 • Nord-Trøndelag jordskifterett.
  Utvalg kvinner: 3 meddommere
  Utvalg menn: 3 meddommere

Meddommere til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten skal nå velges for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2024. Formannskapets innstilling skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker. Man kan ikke velge samme person til utvalgene for tingrett og lagmannsrett. Men for øvrig kan alle ulike kombinasjoner velges. For eksempel kan samme person være meddommer både i tingretten og jordskifteretten. Vedkommende kan i tillegg være skjønnsmedlem. Jfr. § 68 i Domstolloven.

Kommunene skal ha gjennomført valget innen 1. juli 2020, jfr. Domstollovens § 66 første ledd.

Den som kan velges til meddommer må i henhold til Domstollovens § 70 ha:

 • Tilstrekkelig norskkunnskaper, og for øvrig være personlig egnet til oppgaven.

I tillegg må vedkommende:

 1. være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start,
 2. ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender,
 3. ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene,
 4. stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og
 5. være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen.

Utelukket fra valg på grunn av vandel er i henhold til Domstollovens § 72:

 1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år,
 2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven §§ 39 - 39 c,
 3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens start er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig,
 4. den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig,
 5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig eller vedtakelsen,
 6. den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden avgjørelsen var rettskraftig.

De som i henhold til Domstollovens § 74 kan kreve seg fritatt fra valg er personer hvor helsetilstanden eller andre særlige grunner tilsier det, eller hvor vedkommende har vært medlem av et utvalg av meddommere i to perioder tidligere.

Siden vervet er en borgerplikt, er det i prinsippet ikke nødvendig å spørre kandidatene om de er villige til å ta valg. Men for å unngå store mengder fritakssøknader, har vi funnet det mest praktisk å ha en forhåndskontakt. Samtlige meddommere inneværende periode er derfor tilskrevet med forespørsel om de vil fortsette eller ikke. Det er også kunngjort på Verdal kommunes hjemmeside og på Facebook - hvor innbyggerne i Verdal ble oppfordret til å foreslå kandidater eller å melde seg selv. Frist for å komme med forslag/melde seg var satt til 27. mars d.å. Mange ville ha re-oppnevning og mange nye har meldt seg. Til slutt manglet vi noen få, og vi har derfor forespurt noen om å stille.

Kontroll med at kandidatene tilfredsstiller kravene.
Politiet v/Finnmark politidistrikt har i brev av 11.07.18 skrevet slik til kommunene:
Kommunen skal kontrollere at ingen velges i strid med §§ 70-72, jf. § 73. For kontroll etter § 72 kan det foretas vandelsvurdering etter reglene i politiregisterloven § 45. Denne vandelsvurderingen gjennomføres ved at lister over de aktuelle meddommerne oversendes til Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester (PAK), som sjekker listene opp mot politiets straffe- og reaksjonsregistre (Strasak og SSP). Etter at vandelsvurderingen er gjennomført til PAK oversende en liste over meddommere med godkjent vandel i retur til kommunen.

Det er via Finnmark politidistrikt foretatt vandelskontroll. Foreslåtte kandidater har godkjent vandel. 
 
 
  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 14.05.2021 10:23
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS