Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 12.11.2020

Utvalg:       Verdal formannskap
Møtested:   Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:          12.11.2020 
Tid:             12:10 (start etter spørretimen) – 14:45  
Til stede:     9 representanter

 

Før møtet ble det gjennomført «spørretime» om budsjett og økonomiplan.

 

Innkalling til møtet i PDF    Protokoll fra møtet i PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 145/20 Godkjenning av møteprotokoll  05.11.2020 Protokoll
PS 146/20 Orientering - månedlig økonomirapportering
- Protokoll
PS 147/20 Trondheim Havn IKS - utdeling av eiendommer på Nyhavna og Vestre kanalhavn for etablering av eiendomsselskap
Saksframlegg Protokoll
PS 148/20 Planstrategi Verdal 2021-2024
Saksframlegg Protokoll
PS 149/20 Delegeringsreglement for Verdal kommune for perioden 010121 - 311224
Saksframlegg
Protokoll
PS 150/20 Tomt Nyvegbakken 21
Saksframlegg Protokoll
PS 151/20 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 28. oktober 2020
Saksframlegg Protokoll
PS 152/20 Ny selskapsavtale fra 01.01.2021 - KonSek Trøndelag IKS  Saksframlegg Protokoll
PS 153/20 Orientering - Protokoll
PS 154/20 B-sak: Tilsetting av kommunedirektør - Protokoll

 

Oppmøte formannskap 12.11.2020

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Pål Sverre Fikse SP Ordfører Ja  
Anne Grete L. Valbekmo SP Varaordfører Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Einar Olav Larsen SP Medlem Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Sven-Øyvind Bern SV Medlem Ja

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Frode Kvittem Konstituert kommunedirektør  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

 

  

PS 145/20 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 12.11.2020

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 5. november 2020 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt

VEDTAK:  
Protokoll fra møte 5. november 2020 godkjennes.

 

PS 146/20 Orientering - månedlig økonomirapportering   Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 12.11.2020

BEHANDLING:  
Det ble rapportert om økonomisk status.
Se presentasjon kommunalsjef helse Anne Kari Haugdal
Se presentasjon kommunedirektør Frode Kvittem.

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Saken tas til orientering.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Saken tas til orientering.

 

 

PS 147/20 Trondheim Havn IKS - utdeling av eiendommer på Nyhavna og Vestre kanalhavn for etablering av eiendomsselskap
  Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 12.11.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:  

 1. Kommunestyret gir sin tilslutning til Rammeavtale med vedlegg som framlagt, jmf. Trondheim Havns representantskaps behandling og anbefaling i sak 8/20 om utdeling av eiendommer fra Trondheim Havn IKS for etablering av eiendomsselskap i tråd med nevnte Rammeavtale med vedlegg.
 2. Kommunestyret gir sin representant i representantskapet til Trondheim Havn fullmakt til å stemme for utdeling, og for den beskrevne modellen for utdeling, av respektive eiendommer på Nyhavna og Vestre kanalhavn for etablering av nytt eiendomsselskap med eierskap som angitt i Rammeavtalen med vedlegg. Kommunestyret gir ordfører fullmakt til på vegne av kommunen å signere de nødvendige dokumenter for gjennomføring av modellen fra utdelingen og til etableringen av nytt eiendomsselskap med eierskap som angitt i Rammeavtalen med vedlegg. Fullmakten omfatter myndighet til å overføre aksjer til Trondheim Havn IKS som forutsatt i Rammeavtalen med vedlegg.
 3. Det legges til grunn at utfallet av innhentet bindende forhåndsuttalelse fra Skatteetaten ikke vil medføre skatte- og avgiftsmessige konsekvenser av betydning.
 4. Ovennevnte fullmakter gis under forutsetningen av at representantskapet i samme møte som behandler denne saken også enes om en modell for korrigering av deltakerkommunenes andel i Trondheim Havn IKS etter at utdelingen er gjennomført og nytt eiendomsselskap er etablert med eierskap som forutsatt i Rammeavtalen med vedlegg.

 PS 148/20 Planstrategi Verdal 2021-2024  Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 12.11.2020

BEHANDLING: 
Sven-Øyvind Bern fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2 og 3:
«2. Det skal legges fram kommunedelplaner for helhetlig oppvekst, helse omsorg og velferd, kultur og næring (som også omfatter landbruk). Disse planene skal ikke inngå i kommuneplanens samfunnsdel.

3. Administrasjonen skal legge fram en temaplan miljø og klima. Planen må vise både klimatiltak, hvordan biologisk mangfold og vannmiljø skal bevares og hvordan matjord skal bevares og ivaretas ved flytting. Videre bør planen vise hvordan kommunens tjenesteyting påvirker miljøet f.eks. oppvarming og bruk av fossilt drivstoff, og hva som kan gjøres for å redusere fotavtrykket.»

Votering:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Forslag fra SV pkt. 2 – falt med 1 (SV) mot 8 stemmer.
Forslag fra SV pkt. 3 - falt med 1 (SV) mot 8 stemmer.

VEDTAK:  
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 10-1 legges forslag til Planstrategi 2021-2024 datert 3. november 2020 på høring i 30 dager.

 PS 149/20 Delegeringsreglement for Verdal kommune for perioden 010121 - 311224  Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 12.11.2020

BEHANDLING: 
Ved votering ble kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:  
Forslag til delegeringsreglement for perioden 01.01.21 – 31.12. 24 vedtas.

 

PS 150/20 Tomt Nyvegbakken 21  Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 12.11.2020

BEHANDLING: 
Ved votering ble kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:  
Tomt Nyvegbakken 21 selges til NVB21 AS for 900 kr/kvm.

 

 

PS 151/20 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 28. oktober 2020  Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 12.11.2020

BEHANDLING: 
Ved votering ble kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Det avgis ikke høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.

 

 

PS 152/20 Ny selskapsavtale fra 01.01.2021 - KonSek Trøndelag IKS  Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 12.11.2020

BEHANDLING: 
Ved votering ble kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:  
Verdal kommune godkjenner ny selskapsavtale i Konsek Trøndelag gjeldende fra 01.01.2021.

 

 

PS 153/20 Orientering   Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 12.11.2020

BEHANDLING: 
Før møtet ble det gjennomført «spørretime» om budsjett og økonomiplan.
Presentasjon Helge Holthe.
Presentasjon Frode Kvittem.
Presentasjon Anne Kari Haugdal.
Presentasjon Torgeir Skevik.
Presentasjon Øystein Kvistad.

Ordfører og kommunedirektør orienterte om:

 • Korona – status. Nasjonale retningslinjer eller strengere. Her har vi ikke hatt en smittesituasjon som tilsier strengere tiltak ennå. Innfører nå flere digitale møter i organisasjonen, med mindre særskilte grunner tilsier fysiske møter. Kommunestyresalen rigges opp til å avvikle møter med to meters avstand. Smittesituasjonen og møtets karakter som avgjør om møter kan avvikles fysisk. Dette tas med kommuneoverlegen.
  Kommunen gitt et ansvar for kontroll av bl.a. arrangement, for å hjelpe til med å passe på at smittevernreglene overholdes.
  Kommunikasjon for julen – hva med familiebesøk m.m Det foreslås video med enkle budskap.
  Hjemmekontor ikke pri 1 i Verdal – er ansatte i hjemmekontor er de i mobiliseringsstyrken – og må tilpasse aktivitet på fritiden i forhold til det. I Verdal har vi fasiliteter (kontormessig) som gjør det mulig å være på jobb og overholde smittevernet.

 

Kommunedirektøren orienterte:

 • Framdrift forhandlinger.

 

 

PS 154/20 B-sak: Tilsetting av kommunedirektør   Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 12.11.2020

BEHANDLING: 
Frode Kvittem fratrådte og Anne Kari Haugdal tiltrådte som kommunedirektør.

Møtet ble enstemmig vedtatt lukket jfr. kommunelovens § 11-5, 2. ledd.

Ordfører og Experis orienterte om prosessen.

Saksframlegg og vedlegg ble utdelt.

Votering:
Innstillingens pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
Innstillingens pkt. 2 – enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:  

 1. NN ansettes i fast stilling som kommunedirektør i Verdal kommune.
 2. NN innstilles som nr. 2 til stillingen som kommunedirektør i Verdal kommune.

 

  
  Til toppen av siden

Publisert: 10.09.2020 14:27 Sist endret: 13.11.2020 09:38
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS