Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 26.11.2020

Utvalg:       Verdal formannskap
Møtested:   Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:          26.11.2020 
Tid:             11:15  -14:00 (startet etter administrasjonsutvalget)
Til stede:    9 representanter 

 

Ordfører foreslo at sak 162/20 utgår, da den er utsatt i utvalg plan og samfunn. Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

Innkalling til møtet i PDF    Protokoll fra møtet i PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 155/20 Godkjenning av møteprotokoll  12.11.2020 Protokoll
PS 156/20 Økonomiplan 2021-2024 Budsjett 2021
Saksframlegg Protokoll
PS 157/20 Rekrutteringsanlegg i friidrett
Saksframlegg
Protokoll
PS 158/20 Interkommunalt samarbeid Innherred - status pr. november 2020
Saksframlegg
Protokoll
PS 159/20 Verdalsboka. Justering av utsalgspris på bygdebøker
Saksframlegg
Protokoll
PS 160/20 Nedleggelse av Midt-Trøndelag interkommunale politiske råd
Saksframlegg
Protokoll
PS 161/20 Anmodning fra IMDi om bosetting av flyktninger i 2021
Saksframlegg
Protokoll
PS 162/20 Stenging av planovergang Nordgata - Sluttrapport
Saksframlegg Protokoll
PS 163/20 Lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i Verdal kommune  Saksframlegg Protokoll
PS 164/20 Skatteutvalget - orientering  Saksframlegg Protokoll
PS 165/20 Fæby Bryggeri AS - søknad om fast geografisk utvidelse av utendørs skjenkeareal  Saksframlegg Protokoll
PS 166/20 Lydhagen AS - skjenkekontroll 25.09.20 - prikktildeling  Saksframlegg Protokoll
PS 167/20 Orientering - Protokoll
PS 168/20 B-sak. Utviklingsstipend for ungdom 2020
Saksframlegg Protokoll
PS 169/20 B-sak. Verdal kommunes kulturpris 2020  Saksframlegg Protokoll
PS 170/20 Ny behandling - ny eier av Trøndelag forskning og utvikling (TFOU)  Saksframlegg Protokoll

 

Oppmøte formannskap 26.11.2020

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Pål Sverre Fikse SP Ordfører Ja  
Anne Grete L. Valbekmo SP Varaordfører Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Einar Olav Larsen SP Medlem Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Sven-Øyvind Bern SV Medlem Ja

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Frode Kvittem Konstituert kommunedirektør  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

 

  

PS 155/20 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 26.11.2020

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 12.11.20 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Protokoll fra møte 12.11.20 godkjennes. 

 

PS 156/20 Økonomiplan 2021-2024 Budsjett 2021   Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 26.11.2020

BEHANDLING:  
Referat fra drøftingsmøte med arbeidstakerorganisasjoner ble utsendt til medlemmene før møtet.

AP v/Ole Gunnar Hallager fremmet følgende verbalforslag
«Ørmelen skole

 1. Kommunedirektøren bes utrede modernisering (nybygging/renovering) av Ørmelen skole, med oppstart mot slutten av økonomiplanperioden 2022-2025.
 2. Utredningsarbeidet skal inneholde en oppgradering av uteområdet, samt etablering av rekrutteringsanlegg for friidrett.

 

Leksdal Skole
Kommunedirektøren bes utrede mulig sammenslåing av Leksdal og Stiklestad skole fra 01.08.21, og at en sak om dette legges frem til politisk behandling innen mars 2021. Utredningen skal blant annet omfatte en beskrivelse av konsekvenser for elever og ansatte, størrelse og tilstand på Stiklestad skole, samt at innsparingspotensialet spesifiseres.»

Ordfører fremmet følgende forslag:
«Kommunedirektør bes innarbeide rebudsjettering av bygdebok sak 062/20 i budsjett for 2021.»

Votering:
Formannskapets innstilling – enstemmig vedtatt.
Ordførers forslag – enstemmig vedtatt.
Aps forslag Ørmelen skole, pkt. 1 – vedtatt med 7 mot 2 stemmer (Larsen (SP) og H).
Aps forslag Ørmelen skole, pkt. 2 – falt med 6 mot 3 stemmer (AP og SV).
Aps forslag Leksdal skole – falt med 5 mot 4 stemmer (Valbekmo (SP), AP og H)

INNSTILLING:

 1. Budsjett 2021 og Økonomiplan 2021-2024 vedtas.

 2. Eiendomsskatt
  I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 bokstav a) skal det skrives ut eiendomsskatt på all fast eiendom i Verdal kommune.
   
  Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med tre syvendedeler i 2021 (overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd første pkt). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 4 promille.
   
  Generell eiendomsskattesats settes til 5 promille (eiendomsskatteloven § 13). For bolig- og fritidseiendommer settes eiendomsskattesatsen til 4 promille.
   
  I medhold av eiendomsskatteloven § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:
   
  a. Fritaket for nyoppførte boligeiendommer etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav c skal være avgrenset til 1 helt kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig, eller til kommunestyret endrer eller opphever vedtaket.
  b. For øvrig fritas:
     - Verdal kirkelige fellesråds eiendommer
     - Verdal videregående skoles eiendommer
     -  Stiklestad Nasjonale Kultursenter A/S' eiendommer
     - Stiftelsen Stiklestad Museums eiendommer
     - Bakketun Folkehøgskole (skole-, internat- og administrasjonsbygg)
     - Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver
     - Innherred Renovasjons eiendommer
     - Trondheim havn IKS' eiendommer
     - Ecopro AS' eiendommer for andel ikke-kommersiell aktivitet.
   Eiendomsskatten skal betales i tre terminer (eiendomsskatteloven § 25).
   Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

 3. Økonomireglement for 2021 vedtas i samsvar med vedlagt dokument.

 4. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2021 slik det framgår av vedlegg.

 5. Ramme for låneopptak til videreutlån/startlån settes til kr. 75 000 000.

 6. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2021 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 299 180 000 kr. Det delegeres til kommunedirektøren å velge långiver samt å godkjenne lånevilkår i lånenes løpetid.

 7. Kommunedirektøren får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til å korrigere talloppstillinger der endringene ikke reelt innebærer endringer i prioriteringer. Dette vil eksempelvis gjelde rene tekniske endringer, tilpasning til organisasjonsstruktur mv. Kommunestyret orienteres om slike administrative endringer i delårsrapporten.

 8. Dersom statsbudsjettvedtaket i Stortinget desember 2020 medfører økning i skatteinntekter og/eller rammetilskudd, og dette ikke kan tas med i budsjettvedtaket, skal inntektsøkningen tas til behandling sammen med første delårsrapport i 2021.

 9. Årlig driftsbalanse og realisme i budsjett og økonomiplan er et krav i Kommuneloven.
  Økonomiplanens realisme bygger på et budsjettpremiss om at det gjennomføres konkrete tiltak som øker driftsinntekter og reduserer driftsutgifter. Reduksjon av ressursbruk i det omfang som økonomiplanen legger opp til, forutsetter reduksjoner i årsverk og reduksjon i antall kvadratmeter kommunal bygningsmasse.

 10. Kommunestyret ber kommunedirektøren starte opp et utredningsarbeid som skal gi kommunestyret anbefalinger til tiltak for bedret kommunaløkonomisk bærekraft. Utredningsarbeidet skal pågå de neste to årene og bygge på en bred involvering av formannskap, kommunestyre, kommunedirektøren og tillitsvalgte. Utredningen skal være tverssektoriell og omfatte bærekraftig drift og strukturer for alle tjenestene. Resultatene fra utredningen tas inn i det løpende arbeid med rullering av kommende års økonomiplaner.
   I kapitlet budsjettpremiss framkommer noen alternativer løsninger som kan styrke budsjettrealisme eller endre på hvilke tiltak som gjennomføres for å komme i balanse. Disse alternativene er i varierende grad ferdig saksbehandlet. Det gjøres oppmerksom på at endring av budsjettet med alternative tiltak krever at tiltaket blir forsvarlig utredet og følger formelle bestemmelser om saksgang før tiltaket kan iverksettes.

 11. Kommunedirektør bes innarbeide rebudsjettering av bygdebok sak 062/20 i budsjett for 2021.

 12. Kommunedirektøren bes utrede modernisering (nybygging/renovering) av Ørmelen skole, med oppstart mot slutten av økonomiplanperioden 2022-2025.

 

 

 

PS 157/20 Rekrutteringsanlegg i friidrett  Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 26.11.2020

BEHANDLING:
AP v/Ole Gunnar Hallager fremmet følgende alternativt forslag:

 1. Formannskapet tar den framlagte utredningen om lokalisering, og etablering av rekruttanleggsanlegg for friidrett til orientering.
 2. Rekrutteringsanlegg for friidrett sees i sammenheng med renovering av Ørmelen skole, og innarbeides i økonomiplan for perioden 2022-2025.

 

H v/Knut Snorre Sandnes fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes i påvente av utredning av mulighet for nytt rekrutteringsanlegg lokalisert ved nye Stiklestad/Leksdal skole.

Ved votering ble utsettelsesforslaget vedtatt med 6 mot 3 stemmer (AP og SV).

VEDTAK: 
Saken utsettes i påvente av utredning av mulighet for nytt rekrutteringsanlegg lokalisert ved nye Stiklestad/Leksdal skole.

 

 

PS 158/20 Interkommunalt samarbeid Innherred - status pr. november 2020  Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 26.11.2020

BEHANDLING: 
Ved votering ble kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:  

 1. Utredningene for brann og IKT viser at det er gevinster å hente på sammenslåing.
  • Det vedtas å gå videre med fase 2 med ytterligere utredninger med sikte på sammenslåing av både brann og IKT.
 2. Utredning om felles kommuneadvokat viser at det ikke er økonomisk og kapasitetsmessig gunstig med sammenslåing.
  • Det vedtas å ikke gå videre med tanke på sammenslåing av kommuneadvokatene.
 3. For øvrig tas statusrapporten til orientering.

 PS 159/20 Verdalsboka. Justering av utsalgspris på bygdebøker  Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 26.11.2020

BEHANDLING: 
Ved votering ble kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:  
Forslag til nye priser for bygdebøkene vedtas.

 

PS 160/20 Nedleggelse av Midt-Trøndelag interkommunale politiske råd  Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 26.11.2020

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende tilleggsforslag:
Kommunestyret ber om at det legges fram en sak om nytt formalisert regionsamarbeid på Innherred.

Det ble først votert over kommunedirektørens innstilling som ble vedtatt med 7 stemmer. 2 stemte imot (AP).
Det ble så votert over forslaget fra ordfører som ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:  

 1. Kommunestyret vedtar å legge ned Midt-Trøndelag interkommunale politiske råd.
  Vedtaket har virking fra det tidspunkt alle medlemskommunene har fattet vedtak om å legge ned Midt-Trøndelag interkommunale politiske råd og når rådet har avsluttet oppgaven med forvaltning av Midt-Trøndelag Næringsfond. Det delegeres til leder for Midt-Trøndelag interkommunale politiske råd å avgjøre når denne oppgaven er avsluttet.
 2. Kommunestyret ber om at det legges fram en sak om nytt formalisert regionsamarbeid på Innherred.

 

 

PS 161/20 Anmodning fra IMDi om bosetting av flyktninger i 2021  Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 26.11.2020

BEHANDLING: 
Ved votering ble innstilling fra utvalg mennesker og livskvalitet enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:  
Verdal kommune sier ja til IMDi sin anmodning om å bosette 21 flyktninger i 2021, og er positiv til eventuell tilleggsanmodning i løpet av 2021.

På anmodning fra IMDi bes kommunedirektøren også angi hvor mange flyktninger kommunen kan være i stand til å bosette dersom bosettingsbehovet øker i løpet av året.
Verdal kommunen kan bosette inntil 30 personer i 2021.

 

 

PS 162/20 Stenging av planovergang Nordgata - Sluttrapport  Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 26.11.2020

BEHANDLING: 
Ordfører foreslo at saken utsettes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Saken utsettes.

 


PS 163/20 Lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i Verdal kommune   Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 26.11.2020

BEHANDLING: 
SP v/Karl B. Hoel fremmet følgende endringsforslag:
«§ 4 endres til: Åpen brenning er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5 om unntak fra forbudet.
Åpen brenning skal ikke være nærmere enn 10 meter fra bekkekant/toppen av ravinedal.

Tillegg til § 5, nytt punkt d:
Bråtebrenning/ brenning av hageavfall på egen eiendom (bolighus og hytte) kan tillates så lenge det ikke er til åpenbar sjenanse for andre eller til fare for ukontrollert brann.»

Votering:

 • Forslag fra SP § 4 – vedtatt med 8 mot 1 stemme (Reitan, AP).
 • Forslag fra SP § 5, nytt punkt d – vedtatt med 7 mot 2 stemmer (SV og Reitan, AP).
 • Kommunedirektørens innstilling med vedtatte endringer – enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:  
Lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i Verdal kommune vedtas med følgene endringer:
§ 4 endres til: Åpen brenning er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5 om unntak fra forbudet.
Åpen brenning skal ikke være nærmere enn 10 meter fra bekkekant/toppen av ravinedal.

Tillegg til § 5, nytt punkt d:
Bråtebrenning/ brenning av hageavfall på egen eiendom (bolighus og hytte) kan tillates så lenge det ikke er til åpenbar sjenanse for andre eller til fare for ukontrollert brann.

 

 

PS 164/20 Skatteutvalget - orientering   Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 26.11.2020

BEHANDLING: 
Ved votering ble kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  

 1. Utvalg for klagesaker blir klageinstans for saker behandlet i skatteutvalget.
 2. Det utarbeides eget reglement for skatteutvalget.

 

 

PS 165/20 Fæby Bryggeri AS - søknad om fast geografisk utvidelse av utendørs skjenkeareal   Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 26.11.2020

BEHANDLING: 
Ved votering ble kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  

 1. Fæby Bryggeri AS, org.nr. 920 626 459, innvilges som omsøkt utvidelse av utendørs skjenkeareal til også å gjelde oppsatt lavvo fram til 29.10.2022. Skal det innvilges utvidelse av skjenkeareal etter denne dato, må lavvo ha fått godkjent fast plassering.
 2. For øvrig samme vilkår som i gjeldende skjenkebevilling.

 

 

PS 166/20 Lydhagen AS - skjenkekontroll 25.09.20 - prikktildeling   Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 26.11.2020

BEHANDLING: 
Ved votering ble kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Lydhagen AS tildeles 2 prikker for overtredelse av forskrift til alkoholloven § 4-1.

Klageadgang:
Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven §§ 28-32 og Fylkesmannen i Trøndelag er klageinstans.

 

 

PS 167/20 Orientering   Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 26.11.2020

BEHANDLING:
Ordfører orienterte om:

 • Regionalt næringsfond – tildelinger.
 • SIVA – Tindved har rykket opp til nest høyeste plass i næringshageprogrammet, og grunntilskuddet vil da øke.
 • Møte 18. november med fiskeridirektoratet og havforskningsinstituttet og fjordnære kommuner. Også sendt oppfølgingsbrev med krav om kvote ved Brislingsfiske.

 

Kommunedirektøren orienterte om:

 • Logistikkutfordringer tomt nye Stiklestad/Leksdal skole.
 • Forhandlinger legesituasjonen. Konklusjon kommer senest i morgen (Fredag 27. november).
 • Kommunebarometeret

 

 

PS 168/20 B-sak: Utviklingsstipend for ungdom 2020   Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 26.11.2020

BEHANDLING: 
Møtet ble enstemmig vedtatt lukket, jfr. kommunelovens § 11-5, 2. ledd.

Innstilling fra innstillingskomiteen ble utdelt.

Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Formannskapet vedtar utvalgets innstilling på kandidat til Utviklingsstipend for ungdom 2020.

 


PS 169/20 B-sak, Verdal kommunes kulturpris 2020    Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 26.11.2020

BEHANDLING: 
Møtet ble enstemmig vedtatt lukket, jfr. kommunelovens § 11-5, 2. ledd.

Innstilling fra innstillingskomiteen ble utdelt.

Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Formannskapet vedtar utvalgets innstilling på kandidat til Verdal kommunes kulturpris 2020.

 

 

PS 170/20 Ny behandling - ny eier av Trøndelag forskning og utvikling (TFOU)    Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 26.11.2020

BEHANDLING: 
Ved votering ble kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 

 1. Verdal kommune overdrar sin eierandel i Trøndelag forskning og utvikling til selskap med formål om videre drift/fusjon til kr 0,-.
 2. Verdal kommune ønsker fortsatt sterk forskningssatsing i Trøndelag. Kommunen vil prioritere å støtte opp under Trøndelag fylkeskommunes og Nord universitets forskningsstrategier for vår region.

 

  
  Til toppen av siden

Publisert: 10.09.2020 14:27 Sist endret: 27.11.2020 16:14
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS