Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 26.11.20- PS 157/20 Rekrutteringsanlegg i friidrett

Saksbehandler : Frode Strand

Arkivref : 2020/2726 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for mennesker og livskvalitet 25.11.2020 51/20
Formannskap 26.11.2020 157/20 
Kommunestyre 30.11.2020 113/20 

 

Kommunedirektørens innstilling:

 1. Nytt friidrettsanlegget lokaliseres og etableres som et rekrutteringsanlegg ved sentralidrettsanlegget på Ørmelen.
 2. Etableringen av friidrettsanlegget innarbeides i økonomiplan for perioden 2022-2025.

 

Vedlegg:  

 1. Utredningsrapport for friidrettsanlegg i Verdal
 2. Høringsuttalelse Nord Trøndelag friidrettskrets
 3. Høringsuttalelse skoleadministrasjonen i Verdal kommune
 4. Høringsuttalelse Verdal friidrettsklubb
 5. Høringsuttalelse Verdal idrettsråd, Leksdal IL og Verdal IL

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt, utsendt tidligere): 
Ingen.

Saksopplysninger:
Et nytt/oppgradert friidrettsanlegg er en sak som har pågått med flere utredninger og politiske behandlinger siden 2010.
I 2016 var en plan for opprusting av friidrettsanlegget klar til politisk behandling da det ble vedtatt å bygge bo- og behandlingssenter på den prosjekterte tomta. Det var planlagt et 400 meters konkurranseanlegg med 6 løpebaner, og med muligheter for alle friidrettsøvelser.
I den videre prosessen ble det lagt vekt på at det i Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging 2.2.5 d) står at; «Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatning skal også skaffes ved utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barn bruker som lekeareal, eller dersom omdisponering av areal egnet for lek fører til at de hensyn som er nevnt i punkt b ovenfor, for å møte dagens eller framtidens behov ikke blir oppfylt.»

Ut fra interpellasjonen og vedtak i kommunestyret 25.02.2019 - PS 21/19 Interpellasjon fra Arild K. Pedersen (AP) - Rekrutteringsanlegg for friidrett, ble følgende oversendelsesforslag til formannskapet vedtatt:
«Det oppnevnes en arbeidsgruppe bestående av representanter fra rådmannen, representanter fra Verdal Friidrettsklubb og representanter fra Verdal Idrettsråd. Arbeidsgruppen får i oppdrag å utrede muligheten for bygging av et rekrutteringsanlegg for friidrett i Verdal kommune i tilknytning til skole».
Saken i formannskapet kom opp til behandling 02.05.2019 - PS 044/19 Rekrutteringsanlegg i friidrett i Verdal med vedtak:
Følgende arbeidsgruppe oppnevnes til å utrede muligheten for bygging av et rekrutteringsanlegg for friidrett i Verdal kommune:

 • Tor Dybdal-Holthe og Ingeborg Østerås, Verdal friidrettsklubb.
 • Paul Elvebø, Verdal idrettsråd.
 • Bård Kotheim, John Olav Larsen og Frode Strand, Verdal kommune

 

Det er avholdt tre møter i arbeidsgruppa. Med bakgrunn i innspill i arbeidsmøtene har Norconsult etter oppdrag fra Verdal kommune ferdigstilt utredningsrapporten «Friidrett- og aktivitetsanlegg i Verdal sentrum.
Det er arbeidet fram 4 ulike alternativer på 2 lokasjoner:

 • Alternativ 1: Sentralidrettsanlegget – 400 m løpebane 6 baner - stadion type A / Fullskala anlegg.
 • Alternativ 2: Sentralidrettsanlegget – 400 m løpebane, 2 rundbaner – rekrutteringsanlegg.
 • Alternativ 3: Sentralidrettsanlegget – 300 m løpebane, 2 rundbaner – rekrutteringsanlegg.
 • Alternativ 4: Ørmelen skole – 400 m løpebane, 2 rundbaner – rekrutteringsanlegg.

 

Alternativ 1 ble ikke bedt utredet som et alternativ, men er tatt med for å kunne sammenligne kostnader for de tre alternativene som ble bestilt i forhold til et fullskala anlegg. Alternativ 1 er derfor ikke vurdert videre i saken.

Alternativ 3 er ikke vurdert videre i saken da dette kommer i konflikt med krav til sikkerhetssoner som er beskrevet i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2020,V0732B.

Estimerte kostnader for de tre alternativene for rekrutteringsanlegg friidrett:

Alternativ 2. Sentralidrettsanlegget Ørmelen– 400 m løpebane, 2 rundbaner – rekrutteringsanlegg.
Kostnader alternativ 2

Alternativ 3: Sentralidrettsanlegget – 300 m løpebane, 2 rundbaner – rekrutteringsanlegg.

Kostnader alternativ 3

Alternativ 4: Ørmelen skole – 400 m løpebane, 2 rundbaner – rekrutteringsanlegg.

Kostnader alternativ 4

Utredningsrapporten for friidrett ble sendt ut på høring og det kom inn seks høringssvar:

Nord – Trøndelag friidrettskrets(utdrag fra høringssvar):
Primært anbefaler vi som overordnet organisasjonsledd et komplett anlegg med fastdekke på seks rundløpsbaner 400m, og fastdekke for tilløp i høyde/stav, spyd og lengde – og naturgressflate i midten slik at anlegget kan brukes til kast (slegge, diskos, spyd). Kulesektor kan anlegges med grus. Dette gir også muligheter for gjennomføring av større stevner.
Sekundært et anlegg med fastdekke på 2 - 4 rundløpsbaner 400m, 4 – 6sprintløpebaner for løp opp til 110m og fastdekke for tilløp i høyde/stav, spyd og lengde – og naturgressflate i midten slik at anlegget kan brukes til kast (slegge, diskos, spyd). Kulesektor kan anlegges med grus. Et slikt anlegg vil være tilfredsstillende for trening og mindre lokale stevner, men begrenser gjennomføring av større stevner.
Når det gjelder beliggenhet har ikke friidrettskretsen sterke synspunkter på dette. Som hovedregel bør slike anlegg være i tilknytning til skoler eller eksisterende idrettsparker og være mest mulig tilgjengelig for bruk både i skoletida og på ettermiddag- og kveldstid».

Skoleadministrasjonen i Verdal kommune:
«Vi er opptatt av at kommunestyret har vedtatt at Ørmelen skole også skal renoveres eller bygges på nytt. En etablering av friidrettsanlegg på Ørmelens skoles tomt før bygging av ny skole vil båndlegge en del muligheter, og kan påføre kommunen store ekstrakostnader.
Ved ombygging/rehabilitering av Ørmelen skole (kanskje mest sannsynlig) så må elevene ha midlertidig skoleanlegg/brakkerigg. Denne må plasseres et sted, og området hvor alternativ A4 er tegnet er mest aktuelt for dette.
Ved nybygging av Ørmelen skole er område A4 høyaktuelt for nye bygg, spesielt ned nordlige del. Da kan elevene fortsette i «gammelskolen» under byggeprosessen, og kommunen sparer store kostnader da midlertidig brakkerigg/leide lokaler ikke behøves.
Samtidig vil man kunne spare en del kostnader på utenomhusanlegg i skolebyggprosjektet gjennom at skole kanskje kan benytte A4.
Når det gjelder friidrettsanlegg på sentralanlegget så er det en plassering med kort avstand til flere skoler, slik som Verdalsøra Barneskole/ungdomsskole, Nye Vinne/Ness skole og Ørmelen.
Verdal kommune får samlet flere idrettsgrener på samme område, noe som igjen måtte kunne gi synergier mtp fasiliteter som klubbhus, sanitæranlegg, parkeringsarealer mm.
Konklusjon:
Skoleadministrasjonen konkluderer med at det bør bygges friidrettsanlegg ved sentralanlegget. Dette er viktig hvis friidrettsanlegg skal bygges før det er avklart hva som skal skje med Ørmelen skole.
Hvis anlegg skal bygges på Ørmelen, bør det skje i sammenheng med renovering/nybygging av Ørmelen skole».

Leksdal IL (utdrag fra høringssvar):
«Av alternativa som er lista opp så vurderer vi alternativ 1 (fullverdig bane på sentralidrettsanlegget) og treningsanlegg på Ørmelen som dei mest realistiske alternativa. Alternativ 2 gir liten kostnadsreduksjon og ein får eit anlegg med bruksbegrensingar. Alternativ 3 anbefales ikkje av Norconsult».

Verdal IL (utdrag fra høringssvar):
«Verdal IL er tydelige på at vi ønsker at idrettslagene skal bygge hverandre opp.
VIL er positive til økt satsning på, og aktivitet i friidretten. VIL ser at det er behov for bedre treningsmuligheter for friidretten. Det ønskes gjerne at nytt friidrettsanlegg samlokaliseres med aktiviteten på Verdal stadion.
Dette forutsetter imidlertid at anlegget utformes på en måte som ikke griper negativt inn i dagens kapasitet og aktivitet.

Verdal friidrettsklubb (utdrag fra høringssvar):
«Blant alternativene i rapporten «Friidrett- og aktivitetsanlegg i Verdal sentrum» anbefaler Verdal friidrettsklubb alternativ 4, Ørmelen skole.
Dette alternativet vil inneholde treningsanlegg for friidrett, allsidige aktivitetsarealer,
fotballbane med kunstgress og sykkelbane.
Friidrettsmiljøet i kommunen vil få et anlegg som samler både unge og eldre om en sunn aktivitet i trygge og gode omgivelser.
I et 400 meters anlegg kan Verdal friidrettsklubb arrangere treninger og stevner på lokal og kretsnivå. Det kan ikke arrangeres kretsmesterskap eller nasjonale stevner, men til slike stevner har Innherred gode fullskala friidrettsanlegg i nabokommunene Levanger og Steinkjer.

Verdal Idrettsråd (utdrag fra høringssvar):
«Verdal Idrettsråd går inn for alternativ 4 Ørmelen skole, og et rekrutteringsanlegg der. En opprusting av uteanlegget ved Ørmelen skole er også positivt for integrering og bomiljø på Ørmelen.
Grunnet kommunens stramme økonomi foreslår Idrettsrådet og dele alternativ 4 opp i to slik at et rent friidrettsanlegg med grasbane i midten bygges i 2021 og øvrige aktivitetselementer kommer senere når kommunen ser seg råd til det.
Alternativ 1,2 og 3 med Friidrett på Sentralidrettsanlegget går ikke Idrettsrådet inn for. Sentralidrettsanlegget bør ikke forringes for fotballaktiviteten».

Vurdering: 
Med bakgrunn i politisk vedtak er det jobbet med muligheter for et rekrutteringsanlegg for friidrett. Det vil si et anlegg hvor det kan arrangeres lokale- og kretsarrangement. For større arrangementer og trening for «viderekomne» er fullverdige anlegg på Levanger, Inderøy, Steinkjer og friidrettshallen på Steinkjer tilgjengelige alternativer.

Et friidrettsanlegg er et plasskrevende anlegg i forhold til areal (krever ca. 12-14 dekar). Arbeidsgruppa har kun funnet to aktuelle lokasjoner som oppfyller arealkravet til et rekrutteringsanlegg for friidrett og som er kommunalt eid eiendom.

Både Ørmelen skole og sentralidrettsanlegget ligger sentralt, og et rekrutteringsanlegg for friidrett kan brukes av skoler og andre på dagtid, og av både friidrett og uorganisert aktivitet på kveldstid.
Mange barn og ungdommer er daglig innom sentralidrettsanlegget for å trene, både uorganisert og organisert. I tillegg spiller barn og ungdom kamper der og/eller deltar for det sosiale eller som tilskuer. Dette kan representere en mulighet for å rekruttere flere til allsidig aktivitet, blant annet friidretten. Ved å skape et kompakt og allsidig aktivitetsanlegg vil det kunne bli et knutepunkt for variert aktivitet, og det vil også representere en viktig sosial møteplass for innbyggere i ulike generasjoner. Anlegget vil kunne kobles på den øvrige infrastrukturen, og det kan utvikles til å bli en viktig arena for å underbygge sosial bærekraft i et lokalsamfunn.

Kommunedirektøren ønsker derfor å utvikle sentralidrettsanlegget slik at det gir et variert aktivitetstilbud og blir en arena for flere idretter. Ved å etablere et rekrutteringsanlegg for friidrett - alternativ 2 - ved sentralidrettsanlegget er det en rekke fordeler. Verdal kommune får samlet flere idrettsgrener på samme område som da gir synergier i forhold til fasiliteter som garderober, klubbhus, sanitæranlegg, parkeringsarealer, fleksibel bruk av anlegget og plassering med kort avstand til flere skoler (Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, nye Vinne/Ness skole og Ørmelen skole). Det vil også gi mulighet for rasjonell drift/vedlikehold av personale som har kompetanse på drift av idrettsbaneanlegg – jamfør driftsavtale med Veksttorget AS. Her vil det samlede aktivitetsarealet mer effektivt kunne vedlikeholdes. Etablering av friidrettsanlegget kan også komme raskt i gang da arealet kan omdisponeres umiddelbart. Det er selvfølgelig krevende at alternativ 2 er det økonomisk mest ekspansive, men siden målsettingen er å etablere et kompakt, allsidig og flerfunksjonelt aktivitetsareal for framtiden er det viktig å se dette i et langsiktig perspektiv.
Kommunedirektøren gjør oppmerksom på at tildelte og omsøkte spillemidler for Coop-banen må tilbakebetales ved dette alternativet, og det er tatt med i kalkylene for anlegget.

Verdal Il og Verdal idrettsråd uttrykker i sine høringssvar bekymring for redusert kapasitet til fotballanlegg. Erfaringstall fra Veksttorget AS viser at det i høysesongen for fotball er ca. 75% belegg på banekapasiteten og i lavsesongen ca. 50-60% belegg på banekapasiteten for fotball – mandag til søndag i de definerte utleietidene. Det viser at kapasiteten kan utnyttes bedre enn den gjøres i dag. Videre tas det høyde for å effektivisere arealbruken på anlegget slik at det blir flere oppgraderte spilleflater som kan benyttes til fotballaktivitet. Kommunedirektøren mener derfor at kapasiteten til fotballaktivitet vil være tilfredsstillende.

Kommunestyret har vedtatt at Ørmelen skole skal renoveres eller bygges på nytt – kommunestyret PS 106/16 -2016.
En etablering av friidrettsanlegg på Ørmelen skoletomt før bygging av ny skole eller renovering vil båndlegge en del muligheter, og kan påføre kommunen store ekstrakostnader. Ved ombygging/rehabilitering av Ørmelen skole må elevene ha midlertidig skoleanlegg/brakkerigg. Denne må plasseres et sted, og området hvor friidrettsanlegg - alternativ 4 er tegnet er mest aktuelt for dette.
Ved nybygging av Ørmelen skole er området friidrettsanlegg - alternativ 4 høyaktuelt for nye bygg, spesielt ned nordlige del. Da kan elevene fortsette i «gammelskolen» under byggeprosessen, og kommunen sparer store kostnader da midlertidig brakkerigg/leide lokaler ikke behøves.

Verdal friidrettsklubb og Verdal idrettsråd har friidrettsanlegg alternativ 4 på Ørmelen som sin innstilling for type anlegg og plassering. Dette vil være et krevende alternativ med bakgrunn i at det er manglende avklaringer rundt tidsaspekt, arealbehov, renovering eller nybygging av Ørmelen skole.
Hvis et friidrettsanlegg skal bygges på ved Ørmelen skole, bør det skje i sammenheng med renovering/nybygging av Ørmelen skole. Dette ligger en del år frem i tid og er ikke konkretisert ennå. I tillegg kan et friidrettsanlegg ved Ørmelen skole være noe krevende med hensyn til parkering, og det må ses nærmere på det helhetlige logistikkbildet her.

På bakgrunn av dette foreslår kommunedirektøren at det etableres rekrutteringsanlegg for friidrett ved sentralidrettsanlegget på Ørmelen.


  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 23.11.2020 09:01
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS