Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskap 26.11.2020 - PS 161/20 Anmodning fra IMDi om bosetting av flyktninger i 2021

Saksbehandler : Anne Grete Wold Olsen

Arkivref : 2020/3824 - /F30

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for mennesker og livskvalitet 25.11.2020 53/20 
Formannskap 26.11.2020 161/20 
Kommunestyre 30.11.2020 120/20 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
Verdal kommune vurderer det som riktig å si ja til IMDi sin anmodning om å bosette 21 flyktninger i 2021, og stiller seg positiv til en eventuell tilleggsanmodning i løpet av 2021.

På anmodning fra IMDi bes kommunedirektøren også angi hvor mange flyktninger kommunen kan være i stand til å bosette dersom bosettingsbehovet øker i løpet av året.
Verdal kommunen kan bosette inntil 30 personer i 2021.

Vedlegg: 

  1. Anmodningsbrev bosetting 2021
  2. Bosettingsutvalgets kriterier
  3. Beregningsutvalgets rapport 2019

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.

Saksopplysninger: 
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ber Verdal kommune om å bosette 21 flyktninger i 2021. Frist for å melde tilbake til IMDi er 31.12.20.

Hvert år anmoder IMDi norske kommuner om å bosette flyktninger som får oppholdstillatelse i Norge. Anmodningene baserer seg på beregnede behov som blir fastsatt av Nasjonalt utvalg for mottak og bosetting.

De nyeste prognosene fra Beregningsgruppa for utlendingsforvaltningen viser at det er behov for å bosette om lag 5030 flyktninger i Norge i 2021. Inkludert i dette tallet er 110 enslige mindreårige, hvorav 30 er under 15 år og bosettes av Bufetat. De tilsvarende tallene for 2020 var 5120. Til sammenligning var behovet i 2016 om lag 18 500. Det viser over år en prosentvis stor nedgang i behovet for bosetting.

IMDi anmoder ikke Verdal kommune om å bosette enslige mindreårige flyktninger. Bosetting av enslige mindreårige flyktninger forutsetter et tilpasset apparat i kommunene. Verdal kommune er per dags dato ikke rigget for dette.

Familiemedlemmer (familiegjenforening) til flyktninger som får familieinnvandringstillatelse blir som regel ikke bosatt ved offentlig hjelp, og inngår dermed ikke i anmodningen.

Det beregnede bosettingsbehovet har bakgrunn i:

  • prognoser over antall asylsøkere til Norge
  • prognoser over antall innvilgede asylsøknader
  • prognoser over antall overføringsflyktninger

 

Prognosene forutsetter antallet overføringsflyktninger i regjeringens forslag til statsbudsjettet.
Prognosene og bosettingsbehovet kan endre seg gjennom året som følge av endringer i forholdene over. Pandemien bidrar til mer usikkerhet enn det har vært tidligere år. Den endelige bosettingen for året kan derfor bli høyere eller lavere enn det som ligger til grunn for anmodningen. Det er derfor viktig at kapasiteten til å bosette flyktninger kan justeres i tråd med behovet.

Nasjonalt utvalg vedtar også hvordan dette antallet skal fordeles regionalt.

I tillegg til et vedtak som svarer på denne anmodningen, ber IMDi om at kommunen i sitt svar også angir hvor mange flyktninger kommunen kan være i stand til å bosette dersom
bosettingsbehovet øker i løpet av året. Tilbakemeldingen fra kommunen vil inngå i IMDis vurdering av kommunenes samlede bosettingskapasitet.

Koronapandemien som lammet Norge 12.mars 2020 gjorde at alle ankomster til Norge ble stoppet, og IMDi justerte ned anmodningstallet til kommunene i august 2020 fra 5120 til 3600. For Verdal sin del ble anmodningen justert fra 15 til 10 personer.

En må imidlertid påpeke at flyktninger som ble bosatt i perioden 2016-2020 fremdeles er Integrering og mangfold (IOM) sitt ansvar, og at det utføres tjenester av ulik art og omfang. De har behov for og rett til individuell veiledning for å nå sitt mål, og trenger hjelp til å kontakte ulike instanser som politi, legekontor, helsestasjon, skatteetat og NAV.

De som bosettes er asylsøkere som har fått opphold, og overføringsflyktninger (kvoteflyktninger) som får opphold i Norge etter avtale med FNs høgkommissær for flyktninger (UNHCR).

De fleste som bosettes i 2021 vil også være overføringsflyktninger. Overføringsflyktninger er personer som vanligvis er registrert som flyktninger hos UNHCR, men som ikke kan tilbys en varig løsning i det landet de befinner seg i, og som derfor presenteres for overføring til et tredje land. For mange flyktninger er det umulig å returnere til hjemlandet sitt, eller å bli integrert i landet de oppholder seg i. Overføringsflyktningene kommer i all hovedsak fra DR Kongo, Sør-Sudan, Syria, Afghanistan og Eritrea.
Bosetting av overføringsflyktninger krever en annen innsats av kommunen. De har liten og ingen kunnskap om landet de kommer til, sammenlignet med asylsøkere som gjennomsnittlig har bodd i mottak i syv måneder, og mottatt noe opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Det er fremdeles knyttet usikkerhet til IMDi sine anslag. Det baseres på UDI sine til enhver tid prognoser, og prognosene kan raskt skifte. Derfor er det uforutsigbart for kommunen å vite eksakt antall hvert år. Det er for eksempel vanskelig å vite hvor mange familiegjenforente som kommer i tillegg til ordinær bosetting.

I og med at det er langt færre bosettinger enn i 2016 og 2017, som var år med stor bosetting, kreves det en tilpasning og omstilling i virksomhetsområdet. Denne prosessen, utfordringsbildet og konsekvenser knyttet til dette, er beskrevet i kommunedirektørens forslag til budsjett 2021 og Økonomiplan 2021-2024.

Økonomiske rammevilkår:
Integreringstilskuddet utgjør sammen med tilskudd til opplæring i norsk og samfunnsfag i stor grad det økonomiske grunnlaget for kommunens bosettings- og integreringsarbeidsarbeid.

Beregningsutvalgets rapport for 2019 viser at kommunene får full dekning av sine utgifter til bosetting og integrering gjennom integreringstilskuddet, mens tilskuddet for norskopplæringen til voksne innvandrere ikke dekker utgiftene like godt.
Jf. beregningsutvalget sin rapport pr. august 2020 dekket integreringstilskuddet 101,7 prosent av kommunenes utgifter til bosetting og integrering i 2019, mot 99,6 prosent i 2018. Den største andelen av de samlede utgiftene er knyttet til kommunenes integreringstiltak og administrasjon av disse.

Satser for 2021 er ennå ikke vedtatt av Stortinget. Under er oversikt over satser 2020:

TilskuddBosettingsårSats
Integreringstilskudd År 1 (2020) 241 000 (enslige voksne)
Integreringstilskudd År 1 (2020) 194 300 (voksne i familie)
Integreringstilskudd År 1 (2020) 194 300 (barn i familie)
Integreringstilskudd År 2 (2019) 246 600
Integreringstilskudd År 3 (2018) 174 000
Integreringstilskudd År 4 (2017)   86 000
Integreringstilskudd År 5 (2016)   72 000
Barnehagetilskudd År 1 (2020)   26 600 (engangstilskudd)
Eldretilskudd År 1 (2020) 173 800 (engangstilskudd voksne over 60 år)

 

 

 

 

 

 

 

 


Integreringstilskuddet utbetales i 5 år for flyktninger og i 5 år for de fleste som kommer som familiegjenforente.

Vurdering:  
Alle flyktninger med opphold skal bo i en kommune, og bosetting og integrering er en kommunal oppgave og er hjemlet i lov om integrering med dette som formål:
"Formålet med loven er at innvandrere tidlig integreres i det norske samfunnet og blir økonomisk selvstendige. Loven skal bidra til at innvandrere får gode norskkunnskaper, kunnskap om norsk samfunnsliv, formelle kvalifikasjoner og en varig tilknytning til arbeidslivet."

Nyankomne flyktninger og familiegjenforente som har behov for grunnleggende kvalifisering deltar i introduksjonsprogram. Kommunen skal så snart som mulig, og innen tre måneder etter bosetting i kommunen eller etter at krav om deltakelse blir framsatt, tilrettelegge for introduksjonsprogram. Som nyankommet regnes den som har vært bosatt i en kommune i mindre enn to år når vedtak om deltakelse i introduksjonsprogram skal treffes.

Å beherske det norsk språk er nøkkelen til god integrering. Skal kommunen lykkes med å få voksne flyktninger raskt over i arbeid og/ eller utdanning slik loven krever er vi avhengig av et godt samarbeid med kommunale enheter og næringslivet, slik at vi har en jevn tilgang på varierte praksisplasser.

I 2019 kvalifiserte kommunen 66 prosent av de som sluttet til arbeid, grunnskole eller annen utdanning. Kommunen har gode erfaringer med bosetting av flyktninger og deres familier, og har alltid imøtekommet IMDI sin anmodning om bosetting.

 

   Til toppen av siden 

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 23.11.2020 10:07
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS