Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskap 26.11.2020 - PS 162/20 Stenging av planovergang Nordgata - Sluttrapport

Saksbehandler : Anders Nordgård-Larsen

Arkivref : 2019/3820 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for Plan og samfunn 24.11.2020 82/20
Formannskap 26.11.2020 162/20 

 

Kommunedirektørens innstilling:
Rapport stenging av planovergang i Verdal sentrum tas til orientering. 
 
Vedlegg: 
Uttalelser:

 1. Rapport 13.11.2020
 2. Avtale med Bane NOR om utredningsarbeider

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Det er inngått en samarbeidsavtale om utredningsfasen med Bane NOR om stenging av planovergangen i Nordgata. Ifølge samme avtale skal partene avklare videre samarbeid i ny avtale om anleggsbidrag. Bane NOR vil komme og holde en orientering i møte.

I kommunaldepartementets vedtak ble det fastsatt at planovergangen skal stenges, men det ble ikke satt tidsfrist for stenging.

Se vedtak under:
"Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner "Kommunedelplan for Verdal by 2017-2030", vedtatt av kommunestyret 29. mai 2017, med noen endringer. Områdene ved Verdal stasjon som eies av Bane NOR, videreføres som jernbaneformål i kommunedelplanen for å sikre nødvendige arealer til effektiv drift av jernbanen. Det må utarbeides en reguleringsplan som viser framtidig løsning for områdene rundt stasjonen og Nordgata. I arbeidet med reguleringsplan må det avklares om deler av arealene kan omdisponeres permanent, eller midlertidig benyttes til annet formål enn jernbane. Planovergangen i Nordgata vises som stengt for alle trafikantgrupper, men
det settes ingen absolutt frist for stengning for gående og syklende."

Norconsult er innleid som konsulent for utredningen. Kostnadsfordelingen er 50/50 mellom Verdal kommune og Bane NOR.

Hensikten med arbeidet har vært å avklare nødvendige tiltak før stenging av planovergangen.
Prosjektet vil ha et særlig fokus på å avdekke om det er tiltak som krever reguleringsplan eller andre offentlige prosesser før byggeplanlegging.

Sammendrag fra rapporten
Ut fra de vurderinger som er gjort foreslås følgende tiltak:

Tiltak som gir bedre tilrettelegging for gående:

 • Bedre synlighet/adkomst til undergang ved Jernbaneparken fra Sørgata, samt bedre skilting.
 • Bedre belysning på vestsida av eksisterende undergang ved Jernbaneparken for gående og syklende.
 • Gjennomgående fortau i Jernbanegata forbi Nordgata.
 • Bredt fortau i Jernbanegata sør, på jernbanesiden.
 • Opphøyde gangfelt bygges i Asbjørnsens gate, Nordåkeren og Jernbanegata.
 • Fortau langs Nordåkeren oppgraderes.

 

Tiltak som gir bedre tilrettelegging for syklende:

 • Bedre skilting i sentrum.
 • Løsning for å trille sykkel ned trapp fra nord på østsida av undergangen ved
 • Jernbaneparken.
 • Oppgradering areal mellom trapp/ramper og Sørgata.
 • Stenging av planovergang i Verdal sentrum
 • Sykkelfelt i Jernbanegata sør.
 • Opphøyde gangfelt og oppmerking

 

Tiltak som gir bedre tilrettelegging for kjørende:

 • Bedre skilting.
 • Kryss Jernbanegata/Nordgata bygges om til T-kryss med Jernbanegata som gjennomgående.
 • Sentraløy i rundkjøring i Nordåkeren senkes.

 

Utforming av frigitte gatearealer ved planovergang:

 • Frigitte gatearealene ved planovergangen i Nordgata bygges om til offentlig park.

 

Sikring mot ulovlig kryssing:

 • Sikkerhetsgjerde mot jernbanen skal etableres både på øst og vestsida av jernbanelinja.
 • Bommer og lys skal fjernes.

 

Tiltakene er kostnadsberegnet til 13,2 mill kr. eks mva.
Verdal kommune mener at det må gjøres mer tiltak for universell utforming i Jernbanegata. Disse tiltakene er kostnadsberegnet til 3,3 mill kr og totalkostnadene blir da 16,5 mill kr eks mva.

I kapittel 6 vurderes de tiltakene som ikke er tatt inn i tiltakslisten.

Vurdering: 
Rapporten tas til orientering.

 

  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 23.11.2020 10:16
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS