Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskap 26.11.2020 - PS 164/20 Skatteutvalget - orientering

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2020/3872 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap
26.11.2020 164/20

 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

  1. Utvalg for klagesaker blir klageinstans for saker behandlet i skatteutvalget.
  2. Det utarbeides eget reglement for skatteutvalget.


Vedlegg: 
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Tidligere var skatteutvalget et utvalg som behandlet søknader om ettergivelse av personskatt av billighetsgrunner. Som følge av sentrale endringer i organiseringen av Skatteetaten med videre, ble de kommunale skatteutvalgene avviklet fra og med 2008, men er i Verdal opprettholdt, da for å behandle søknader om fritak/ettergivelse av eiendomsskatt av billighetsgrunner.
Skatteutvalget består av 5 medlemmer med varamedlemmer og valget følger kommunevalgperioden. Kemneren har vært sekretariat for dette utvalget.

1. november overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Kommunedirektøren har fra 1. november plassert sekretariatet for utvalget i enhet for arkiv, informasjon og service.
 
Bakgrunn:
Verdal kommune vedtok 29. mai 2000 innføring av eiendomsskatt i Verdal kommune fra 1.1.2001. I vedtakets pkt. 4 og 5 står følgende:
4. Kommunestyret presiserer at det gis anledning for minstepensjonister og andre med liten inntektsevne å fritas eiendomsskatt etter søknad.
5. Kommunen praktiserer en liberal holdning ved vurdering av søknad om nedsetting eller ettergiving av eiendomsskatt, med hjemmel i § 28 i lov om eiendomsskatt.

Sittende skatteutvalg i 2000 utarbeidet følgende forslag til skatteutvalget angående skatteutvalgets rolle i forhold til eiendomsskatt.

  1. Utgangspunktet er at skatteutvalget skal behandle en søknad om enten nedsetting eller ettergivelse av eiendomsskatt. Søknader vurderes kun for ett kalenderår ad gangen.
  2. Et søknadsskjema utarbeides, det taes utgangspunkt i det skjema som benyttes for ettergivelse av skatt i sin alminnelighet. De opplysninger vi må få inn fra søker er spesielt: a) siste års ligningsattest og b) særlige opplysninger.
  3. Kommunestyrets vedtak sier at minstepensjonister og andre med liten inntektsevne skal kunne fritas for skatt, etter søknad. Satsene per. 01.05.00 er for enslige minstepensjonister kr 88.032,-, for ektepar kr 75.756,- for hver enkelt.
  4. Vi foreslår at det taes utgangspunkt i den enkelte husstands inntekt. Det må åpnes for hel eller delvis ettergiving av eiendomsskatt. Det foreslås at inntekt tilsvarende 100 % av minstepensjon gir full ettergiving av eiendomsskatt, ved inntekt mellom 100 % og 200 % av minstepensjon utøves et skjønn av skatteutvalget, full eiendomsskatt ilegges normalt ved inntekt på 200 % (eller mer) av minstepensjon.

 

Dette ble vedtatt av formannskapet i møte 28. september 2000 i sak 152/00.

Kemneren har brukt samme praksis, dvs:

  • Utgangspunktet for behandlingen er siste års ligning og bostøtte.
  • Samme kriterier som i pkt. 3 i forhold til husstandens inntekt (minstepensjon i folketrygden for enslige og ektefeller)
  • Søknader behandles i slutten av året, pga siste års ligning ikke er klar før da.

 

Formannskapet er klageutvalg for saker vedtatt i skatteutvalget, men det foreslår at dette endres til kommunalt utvalg for klagesaker.

Det vil bli utarbeidet eget reglement for skatteutvalget, som tar opp i seg de ovenstående punktene. Denne vil bli lagt fram til behandling så snart som mulig

 

  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 23.11.2020 10:32
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS