Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskap 26.11.2020 - PS 166/20 Lydhagen AS - skjenkekontroll 25.09.20 - prikktildeling

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2020/3681 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap
26.11.2020 166/20

 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Lydhagen AS tildeles 2 prikker for overtredelse av forskrift til alkoholloven § 4-1.

Klageadgang:
Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven §§ 28-32 og Fylkesmannen i Trøndelag er klageinstans.


Vedlegg: 

 1. Til uttalelse - rapport fra skjenkekontroll 250920 - forhåndsvarsel prikktildeling
 2. Kontrollrapport og tilleggsrapport 25. september 2020
 3. Forskrift til alkoholloven

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Avarn Security har i rapport 25.09.20 rapportert følgende avvik ved skjenkekontroll ved Lydhagen AS:
1 tilfelle av gjest som var åpenbart påvirket av rusmidler.

Det vises til vedlagte rapport for utfyllende detaljer.
  
Å ha gjester som er åpenbart påvirket av rusmidler i skjenkelokalet er et brudd på forskrift til alkoholloven § 4-1 der det står:
«4-1. Personer som er åpenbart påvirket av rusmidler må ikke gis adgang til skjenkestedet. Dersom en person som er åpenbart påvirket av rusmidler befinner seg på skjenkestedet, har bevillingshaver plikt til å sørge for at vedkommende forlater stedet. Bevillingshaver har plikt til å sørge for at personer som trenger det, får nødvendig bistand.»

I rundskriv IS-5/2008 er det forsøkt å gi en definisjon av hva begrepet «åpenbart påvirket av rusmidler» innbefatter:
«Hvilket, eller hvilke, rusmidler en person er påvirket av, er ikke avgjørende for vurdering av om det vil være forsvarlig å selge eller skjenke alkohol til vedkommende. Hvorvidt en person er, eller må antas å bli, åpenbart påvirket, vil ikke bare avhenge av om vedkommende er synlig ruset, men også graden av påvirkning. For å være «åpenbart påvirket av rusmidler» kreves det at rusmiddelpåvirkningen er kvalifisert.»

Helsedirektoratet har utarbeidet en «beruselsestrapp» for å synliggjøre hva som kjennetegner en person som er åpenbart påvirket av rusmidler. Som symptomer på at en person er åpenbart påvirket er følgende momenter oppstilt:

 • Uoppmerksom
 • Vanskelig med å feste blikket
 • Snakker utydelig
 • Problemer med å gå rett
 • Slepphendt
 • Ofte høyrøstet
 • Kan virke forstyrrende på andre gjester.

 

Liste er ikke uttømmende, og det er ikke slik at en person som har ett av disse karakteristika nødvendigvis er åpenbart påvirket av rusmidler. Ved vurderingen av om en person er åpenbart påvirket av rusmidler, må det foretas en konkret helhetsvurdering.

Bevillingshaver Lydhagen AS er i henhold til Forvaltningsloven § 16 varslet om prikktildelingen og gitt mulighet til å uttale seg innen 9.11.20.

Vi har ikke mottatt uttalelse fra Lydhagen AS.

Klageadgang:
Jfr. forskrift til alkoholloven § 10-5 kan prikktildeling påklages etter forvaltningslovens regler (enkeltvedtak). Der klageretten ikke benyttes kan tildeling av prikker likevel påklages i forbindelse med evt. senere vedtak om inndragning hvor denne prikktildelingen inngår som grunnlag.

Vurdering:  
Fra 1.1.16 er det innført prikktildelingssystem. Dette går ut på at når det er gjennomført skjenkekontroll ved et skjenkested og det avdekkes brudd på bestemmelser i alkoholloven, bestemmelser i lov eller i medhold av lov som har sammenheng med alkohollovens formål, eller plikter som følger av vilkår i bevillingsvedtaket skal kommunen tildele bevillingshaver et bestemt antall prikker. Oversikt over hvilke brudd som gir prikker går fram av vedlagte forskrift til alkohollovens § 10-3.

Dersom bevillingshaver i løpet av en periode på to år er tildelt til sammen 12 prikker, skal bevillingen inndras for et tidsrom på en uke. Ved beregning av toårsperioden skal overtredelsestidspunktene legges til grunn. Denne toårsperioden gjelder uavhengig av om bevillingen blir fornyet i løpet av perioden. Bevillingshaver skal i henhold til forskriftens § 10-5 orienteres om konsekvenser for ytterligere prikktildelinger.

Blir Lydhagen AS tildelt 2 prikker som kommunedirektøren tilrår, vil disse gjelde fra 25.09.20.

Dersom bevillingsstedet får flere enn 12 prikker, skal kommunen utmåle inndragningslengden etter følgende skjema:

 • 1 prikk = 1 dags inndragning
 • 2-3 prikker = 2 dager inndragning
 • 4-5 prikker – 3 dager inndragning
 • 6-7 prikker = 4 dager inndragning
 • 8-9 prikker = 5 dager inndragning
 • 10-11 prikker = 6 dager inndragning
 • 12 prikker = 7 dager inndragning

 

Kommunedirektøren legger til grunn de observasjoner som er beskrevet i kontrollrapporten fra Avarn Security for 25.09.20 og tilrår at det gis følgende reaksjon:
Skjenking til 1 gjest som var åpenbart påvirket av rusmidler – brudd på forskrift til alkoholloven § 4-1: 2 prikker.

 

  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 23.11.2020 10:48
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS