Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskap 26.11.2020 - PS 170/20 Ny behandling - ny eier av Trøndelag forskning og utvikling (FOU)

Saksbehandler : Øystein Kvistad

Arkivref : 2018/8237 - /000

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap
26.11.2020 170/20
Kommunestyre    

 

Kommunedirektørens innstilling: 

  1. Verdal kommune overdrar sin eierandel i Trøndelag forskning og utvikling til selskap med formål om videre drift/fusjon til kr 0,-.
  2. Verdal kommune ønsker fortsatt sterk forskningssatsing i Trøndelag. Kommunen vil prioritere å støtte opp under Trøndelag fylkeskommunes og Nord universitets forskningsstrategier for vår region.

 

Vedlegg: 
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Trøndelag forskning og utvikling (TFOU) står i fare for å bli nedlagt. Verdal kommune eier to prosent av aksjene i selskapet.

TFOU er i en vanskelig situasjon. Norges forskningsråd har over tid vært meget kritisk til det faglige nivået i TFOU, og mener de skriver for mange oppdragsrapporter og driver for lite forskning. Det har gjort at forskningsrådet har sagt de vil trekke tilbake basisbevilgningen på rundt tre millioner kroner. TFOU er ikke i stand til å overleve som selskap uten denne basisbevilgningen. TFOU har nå en frist til 1. januar 2021 med å gjennomføre en fusjon med en annen forskningspartner. Fristen er satt av Kunnskapsdepartementet.

Det har vært gjort flere forsøk på å finne partnere som TFOU kan fusjonere med. Den eneste som nå er aktuell er NTNU samfunnsforskning. Styrene i begge organisasjonene anbefaler et slikt oppkjøp under forutsetning av at TFOU gis bort gratis og at basisbevilgningen fra forskningsrådet følger med. Departementet har nylig bekreftet at basisbevilgningen vil følge med hvis det formelle rundt oppkjøpet er på plass innen 1. januar 2021. TFOU mener deres bidrag inn i et slikt oppkjøp er et stort nettverk og forståelse for regionen Trøndelag, og at det finnes mange spennende forskningsprosjekter framover i denne geografiske delen av landet.

I avtaleteksten mellom TFOU og NTNU samfunnsforskning står det at eierne av TFOU forplikter seg til å etablere et forskningsfond for det nye instituttet. Det er vanskelig å etablere en spesiell finansiering for ett forskningsinstitutt. Det har en rekke av eierne vært sterkt skeptiske til. Det signalet har TFOUs styre tatt, og det er nedsatt en gruppe som skal jobbe fram en forskningsstrategi innen oktober som det nye instituttet skal jobbe etter. Det arbeidet koordineres opp mot Trøndelags forskningsstrategi. En av hensiktene med dette arbeidet er også å knytte forskningen ved de to trønderske universitetene Nord og NTNU tettere sammen.

Styret i NTNU SF har nå vedtatt at de ikke vil overta TFoU.

Etter dette overraskende vedtaket i styret i NTNU SF er det jobbet med å finne alternative løsninger. Det er flere muligheter som undersøkes med ulike selskap/organisasjoner. Det er ingen løsning på plass per nå, men det vil være viktig å ha de formelle politiske vedtakene på plass dersom man lykkes. Dette for å sikre at basisfinansieringen fra forskningsrådet videreføres.

Hele den skisserte løsningen, både med kjøp av aksjer og vederlagsfri overdragelse til nye eiere, vil skje under forutsetning av at nye eiere vil videreføre store deler av TFoUs virksomhet ved InnoCamp. Det er viktig for en løsning at basisfinansieringen fra Norsk Forskningsråd videreføres. Dette forutsetter at det kommer på plass en løsning i 2020. Derfor inviteres kommunestyret til å gjøre et vedtak selv om det er uklart hvem som evt. vil bli de nye eierne.

TFoU vedtok i styremøte følgende:
Styret i TFoU konstaterer at NTNU SF har vedtatt å avslutte fusjonsprosessen med TFoU. Dette med bakgrunn i en vurdering av at forutsetningene for å gå inn i en slik fusjon ikke er oppfylt. Styret i TFoU er imidlertid av den oppfatning at selskapet og eierne har lagt til rette for en omfattende strategisk forskningssatsing som vil være svært viktig for regionen.
Med dette vedtaket har et flertall i styret i NTNU SF sagt nei til å bidra til å bygge et tyngre samfunnsvitenskapelig institutt i Trøndelag. Styret i TFoU beklager det på det sterkeste.
Styret gir styreleder og daglig leder fullmakt til å fortsette prosessen med å finne løsninger slik at det forskningsfaglige miljøet som i dag er i TFoU kan beholdes og videreutvikles som en del av en annen organisasjon.

Fra Verdal kommunes side er det signalisert at det er viktig å stimulere til mer forskning som bidrar til samfunnsutvikling, men at Verdal kommune prioriterer å støtte opp under Nord universitets satsinger på dette feltet for vår region.

Stjørdal kommune har vært motstander mot å gi bort selskapet. En rekke tidligere ansatte sitter også på aksjer og ønsker betaling for dem. Steinkjer kommune har tilbudt å kjøpe ut disse aksjene for å få til oppkjøpet.
Verdal kommune har hatt som posisjon at kommunens bidrag til å få til det nye instituttet er vår andel av aksjekapitalen.

Eier Andel i prosent
Nord univeersitet 48
Sintef holding 10
Sparebank1 finans MN 10
Trøndelag fylkeskommune 10
NTE 6
TFOU 5,55
Steinkjer kommune 4
Stjørdal kommune 2
Verdal kommune 2
Levanger kommune 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunens eierandel på to prosent utgjør her 100.000 kroner. Det var i 2006. Total aksjekapital er fem millioner kroner. Ved utgangen av 2019 var bokført egenkapital på 4,2 millioner kroner. Resultatet var på 650.000 kroner av en omsetning på 15,8 millioner.

Vurdering:  
TFOU står her overfor to muligheter; nedleggelse eller å bli oppkjøpt. For å posisjonere forskning som en del av samfunnsutviklingen i Trøndelag, er det å bidra til at forskningsmiljøet fortsetter vurdert som viktig. Det vurderes som uaktuelt at kommunen går inn i et fusjonert selskap med nye midler, men kommunen kan stille seg positiv til å overdra sine aksjer i TFOU kostnadsfritt for det nye selskapet. Hvis man ikke får til denne løsningen, vil uansett verdien av kommunens aksjekapital være null gitt at TFOU da blir avviklet.

Nord universitet legger i år sin strategiplan for årene framover. Så langt i arbeidet har de pekt ut tre områder for forskningsaktivitet; helse, oppvekst og velferd, offentlig tjenesteinnovasjon samt blå og grønn vekst. Alle disse tre områdene er av interesse for Verdals innbyggere og samfunnsutvikling. Det vil derfor være viktigere å prioritere eventuelle forskningsprosjekter inn mot disse områdene.

 

  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 23.11.2020 11:05
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS