Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 10.12.20- PS 173/20 Skolenavn i Verdal kommune

Saksbehandler : John Olav Larsen

Arkivref : 2020/3999 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for mennesker og livskvalitet 09.12.2020 57/20
Formannskap 10.12.2020 173/20 
Kommunestyre
 

 

Kommunedirektørens innstilling:

  1. Skolene i Verdal skal som hovedprinsipp bære navn som tilsier hvor de geografisk har sin beliggenhet, og skolene skal ha følgende offisielle navn:
    Garnes skole, Leksdal skole, Ness skole, Stiklestad skole, Verdalsøra barneskole, Verdalsøra Ungdomsskole, Vuku barne- og ungdomsskole og Ørmelen skole..
  2. Fra 1/8-2021 endres «Ness skole» til «Vinne skole».
  3. Fra den dato ny skole på Stiklestad skole står ferdig, og Leksdal og Stiklestad skole slås sammen er den nye skolens offisielle navn «Stiklestad skole».
  4. Lokal forskrift skoleområder følges opp tilsvarende.

 

Vedlegg:  

  1. Navnsetting av gater og veier (Språkrådet)
  2. Stadnamnlova
  3. Forskrift om stadnamn

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt, utsendt tidligere): 
Ingen.

Saksopplysninger:
Skolenavn og skolekretsgrenser:
Vinne skole er nå under ombygging, utbygging og restaurering jf. kommunestyrevedtak fra 2017, der det ble bestemt at alle elever i de to skolekretsene Ness skolekrets og Vinne skolekrets skal samles på den nye skolen i Vinne fra skolestart 2021.
I byggeperioden, altså fra 1/8-2019 har alle elever fra begge skolekretsene vært samlet i Ness.

I byggeperioden har det blitt etablert et navn som «Nye Vinne og Ness skole», nettopp for å påpeke hvilke elever som er tenkt sammenslått i den nye skolen. Dette er ikke et offisielt navn, men en arbeidstittel i byggeperioden.

Teknisk sett er alle elever flyttet over på Ness oppvekstsenter på ansvarsnummer 1242, og i de skolefaglige register er Vinne skole lagt ned.

Navn på skolene i Verdal har historisk sett fulgt geografisk beliggenhet. Navn på skolene er altså det samme som brukes om det geografiske stedet skolen ligger. Noen skoler har, etter type organisering byttet navn til xx. oppvekstsenter. Disse navnene kom som en følge av organiseringen med geografiske oppvekstområder i Verdal. I tillegg der det i nær tilknytning til skolen også er/var en barnehage. Dette gjaldt Vuku oppvekstsenter (tidligere Vuku barne- og ungdomsskole), Ness oppvekstsenter (tidligere Ness skole) og Garnes oppvekstsenter (tidligere Garnes skole). Selv om organiseringsformene er endret siden den gang, er det ikke foretatt noe navneskifte på skolene/barnehagene. Hovednavnet fulgte likevel den geografiske beliggenheten.

Barneskolene i Verdal har hatt navn etter geografisk beliggenhet, etterfulgt av – «skole». Unntaket her er Verdalsøra barneskole, som har barneskole til «etternavn» for å skille den fra Verdalsøra Ungdomsskole, da disse har samme geografiske beliggenhet. Ungdomskolene, som det bare er to av, der den ene er en kombinert barne- og ungdomsskole har altså «etternavnet» - ungdomsskole. Vuku har som sagt etternavnet – oppvekstsenter, men het Vuku barne- og ungdomsskole før den tid.

Hva er navnet på skolene i dag?
På kommunens hjemmeside er skolene oppført med følgende navn:

Garnes oppvekstsenter, Leksdal skole, Ness-Vinne skole, Stiklestad skole, Verdalsøra barneskole, Verdalsøra Ungdomsskole, Vuku oppvekstsenter og Ørmelen skole.

I grunnskolens informasjonssystem (GSI) er imidlertid skolene registrert delvis med de gamle navnene, altså før omorganiseringen i oppvekstområder og opprettelsen av oppvekstsentre.

I GSI er det registrert følgende navn på de kommunale skolene i Verdal:
Garnes skole, Leksdal skole, Ness skole, Stiklestad skole, Verdalsøra barneskole, Verdalsøra Ungdomsskole, Vuku barne- og ungdomsskole og Ørmelen skole.

Lokal forskrift:
I den gjeldende lokale forskrift til skoleområder i Verdal kommune, https://www.verdal.kommune.no/Documents/oppvekst/forskrift_skoleomrader.pdf, sist endret 1/8-2019, ser vi at følgende navn brukes om skolene:
Ørmelen skole, Verdalsøra barneskole, Stiklestad skole, Leksdal skole, Vinne skole, Ness oppvekstsenter, Vuku oppvekstsenter, Garnes oppvekstsenter og Verdalsøra Ungdomsskole.

Forskriften ble sist endret i forbindelse med at Ness oppvekstsenter og Vinne skole ble slått sammen 1/8-2019.

Barnehagene:
De kommunale barnehagene har i dag følgende navn, og står på egne ben uavhengig organisatorisk av skolene:
Forbregd/Lein barnehage, Garnes barnehage, Kanutten barnehage, Leksdal barnehage, Maritvold barnehage, Vinne barnehage, Reinsholm barnehage, Vuku barnehage og Ørmelen barnehage.

Vurdering: 
Som det tydelig kommer frem av saksopplysningene, er det på tide å rydde opp i en del av skolenavnene i Verdal kommune. Det er kommunen som er vedtaksmyndighet for valg av navn på bla skoler. (Jf. §7 i Lov om stadsnamn (stadnamnslova)).
Når kommunen skal gjøre navnevedtak har prosessen to sider. Det første gjelder valg av navn, altså hva en gate, eller i dette tilfellet navn og adressen til en bygning skal være. Her er det «Forskrift om eiendomsregistrering(matrikkelforskriften) som gjelder. Det andre er skrivemåten. Her må man bruke lov av 18.mai 1990 nr.11 om stadsnamn (stadnamnlova) med tilhørende forskrift (Vedlegg). I tillegg har vi sett på dokumentet «Navnsetting av gater og veier», utgitt av Språkrådet (Vedlegg). Her kan vi lese at navngivingsprinsippene i første rekke gjelder valg av adressenavn, men også er aktuelt ved navnsetting av andre lokalitetstyper der kommunen er vedtaksmyndighet, f.eks. ved navn på skoler og barnehager. Her sies det også i pkt. 3 at navnet må passe til, og ha en naturlig tilknytning til stedet. Videre er det et viktig argument at navnet må være til hjelp for å finne frem til stedet (pkt.6). Alle kommunale skoler i Verdal har pr. dags dato en offisiell veiadresse. Når vi kommer til etableringen av den nye skolen på Stiklestad, må man imidlertid gjennom en gitt prosess for å fastsette ny veiadresse (Matrikkelforskriften). Dette behandles ikke i denne omgang da dette må komme som en følge av en vedtatt og godkjent reguleringsplan for området.

«Oppvekstsenter» begrepet kom på plass den gangen oppvekst ble geografisk organisert i oppvekstområder, og der skole og barnehage lå i nær tilknytning til hverandre. Disse barnehagene hadde ikke egen styrer. Rektor, eller rektor/virksomhetsleder var også styrer i barnehagene. Dette er ikke lenger tillatt, og alle kommunale barnehager har i dag egen styrer, eller daglig leder. Kommunen er administrativ organisert på en annen måte i dag. Barnehage og skole har i tillegg to ulike lovverk å forholde seg til. Oppvekstsenterbegrepet bør derfor ikke brukes lenger.

Skolene i Verdal har historisk hatt navn etter geografisk beliggenhet. Det er etter kommunaldirektørens vurdering riktig å videreføre dette. At skolen bærer navn etter geografisk beliggenhet og sedvane gjør at det er enklere å forstå hvor skolen ligger. Samtidig er det varslet at Verdal kommune må se på eventuelle fremtidige endringer i forskrift til skoleområder i kommunen. Dette med tanke på elevtallsnedgangen som er varslet. Hvis man f.eks skulle kalle den nye skolen i Vinne for «Vinne og Ness skole», eller «Ness og Vinne skole» vil kanskje endringer i skolekretsgrensene i fremtiden medføre ønske om navnebytte igjen. I tillegg er «Vinne skole» et etablert navn, og i utgangspunktet er det den samme bygning og veiadresse som benyttes selv om skolen bygges ut.
Det samme vil gjelde for den nye skolen på Stiklestad, der dagens Stiklestad skole og Leksdal skole slås sammen. Her vil man imidlertid få en skole med en annen beliggenhet, altså på en ny tomt med annen veiadresse enn tidligere. Da må man vurdere om navnet passer til stedet den legger på, altså den geografiske plasseringen. Skolen «flyttes» bare noen hundre meter, og etter kommunedirektørens vurdering er det ingen grunn for å skrifte navn på selve skolen.
Etter en intern høring hos skolenes rektorer er det kun ved i Vuku det har kommet inn høringssvar. Der kommer det frem at Vuku oppvekstsenter kun går som Vuku skole, eller «Vukuskolen» på folkemunne. Kommunedirektøren foreslår likevel å beholde, eller rettere sagt gå tilbake til navnet «Vuku barne- og ungdomsskole», nettopp for å kunne skille skoletypene ut fra det offisielle navnet.

Levanger kommune skiller mellom barneskoler og ungdomsskole som kun har hhv. – skole, eller - ungdomsskole som ending i navnet, og kombinertskoler som har -barne- og ungdomsskole i navnet. Steinkjer kommune bruker kun – skole som endenavn bortsett fra der det er nødvendig å skille skoler som har samme fornavn. (Egge barneskole/Egge ungdomsskole).

Kommunedirektøren foreslår derfor at skolene i Verdal bør ha de navn som pr. dato kommer frem i grunnskolens informasjonssystem, GSI. I tillegg endres «Ness skole» og/eller Ness oppvekstsenter til «Vinne skole» fra 1/8-2021.


  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 03.12.2020 10:05
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS